DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 56     <-- 56 -->        PDF

tražnja te moramo uzgajati sve vrste bar domaćeg drveća, ipak u per spektivi
razvoja privrede napose naše iindustrije
već danas možemo znati čega imamo premalo (na pr.
domaće i strane vrste drveća brzog rasta, poglavito za kieimijsku i mehaničku
preradu; drvo- za rudnike, TT i E stupove, za furnir; sirovine za
biljna štavila), pa se prema tome određuje cilj gospodarenja za dotične
šumske površine u odnosu na prirodne faktore proizvodnje.


Polazimo dakle sa stanovišta; podčiniti prirodu da trajno služi namirivanju
predvivih ekonomskih potreba na osnovici uvažavanja, daljnjeg otkrivanja
i primjenjivanja zakona njena razvitka.


Da bi se bolje stvorila predodžba o međusobnom uslovljavanju prirodnih
i gospodarskih faktora proizvodnje u cilju gospodarenja, prikazat


ćemo je shematskifaktora proizvodnje
(v. shem, prikaz br. 3).
izilazie tri ekstremna slučaja:
Iz uslovljavanja navedenih
Shem. prikaz br. 3 A


A. u planskom racionalnom gospodarenju prirodni i gospodarski faktori
proizvodnje usklađuju se u cilju gospodarenja. Prevladaju li gdjekad
gospodarski faktori, ne ispušta se iz vida da u kratkom razdoblju u budućnosti
treba ostvariti princip uvažavanja prirodnih faktora, pa se gospodarenje
obavlja tako, da se biocenotski razvoj odviše ne poremeti.
B. U posve neplanskom gospodarenju sječni zahvati u šumi ovise
isključivo o momentanim ekonomskim potrebama i oikolnostima, pa prevladaju
gospodarski faktori; šuma se u blizini naselja i prometnih linija
neracionalno siječe, ili siei devastira. Umjesto uredne šume razvija se degradirana
šuma, šikara, golet, kamenjara.
54