DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 57     <-- 57 -->        PDF

C. u posve neplanskom gospodarenju pojedini se udaljeni šumski
kompleksi prepuštaju isključivo djelovanju sila prirode. Umjesto gospodarske
šume razvijaju se prašumski tipovi šuma i prašume. (Ti se kompleksi
mogu doduše u stanovitim okolnostima smatrati rezervatima, ali takvi
slučajevi ne ulaze u okvir ovog razmatranja.)
U posljednja dva ekstremna sluča;a cilj gospodarenja uopće niji3
određen, jer u prvom posve su prevladali gospodarski faktori a u drugom
prirodni. Između ova dva ekstrema mogu postojati i stvarno postoje mnogobrojni
i vrlo različiti prelazi, pa negdje i nekad te više ili manje preteže
prvi ili drugi od navedenih faktora.


U stanovitim okolnostima mogu na istom šumskom objektu postojati
sva tri ekstremna slučaja te njihovi prelazni oblici; na pr. na planinskom
masivu s velikom visinskom razlikom a bez dovo;no prometnih naprava;
na donjieim dijelu je golet, na srednjem vodi se racionalno gospodarenje
prema planu, u višim zonama razvoj šume prepušta se prirodnim silama.


Da bi iznesene postavke u planiranju šumsko-uzgojnih radova bile još
jasnije, prikazat ćemo ih u tri karakteristična primjera.


Pod utjecajem principa najveće zemljišne rente na području sjevernog
dijela Evrope, a zatim dijelom i u našoj zemlji, mnogo su se uzgajale vrste
drveća neophodno potnebne privredi na staništima drugih vrsta drveća,
i to umjetnim pošumljavanjem i golom sječom u nemješovitim sastojinama.
U doba naglog razvitka industrije privreda je potraživala mnogo drveta
za rudnike i celulozu, pa se uklanjala bukva, grab i jela, čak i hrast i na
njihovim staništima podignute se prostrane monokulture smreke. Uspjeh
bio je u svakom pogledu pozitivan, ali samo u prvih nekoliko geneiracija
smreke. Kasnije nastaje degradacija tla potom i sastojine, prirast opada,
sastojine nisu otporne vanjskim nepovoljnim utjecajima, u ogromnim količinama
razvijaju se štetni insekti i gljive. Osim toga u sadašnjoj polovini
našeg stoljeća nastupile su izvjesne promjene nekih klimatskih faktora,
napose češće suše (Vajda 1947) i pogodovale su daljnjem oslabljivanju
otpornosti sastojina i ujedno povećavanju količine štetnika. Rezultat
potpune prevlasti gospodarskih faktora i zapostavljanje prirodnih jest:
katastrofalno sušenje smrekovih šuma. Slična pojava zbiva se u monokulturama
bora i dr.


U prebomim šumama na dijelovima sjeverozapadnog područja Hrvatske
iz sastojina 7—9 jele i 1—3 bukve razvile su se sastojine sa dva sloja
krošanja: gornji sloj sačinjava jela s nešto bukve, u donjem sloju prevladao
je bukov mladik. Ako se za te sastojine ne postavi i ne ostvaruje posve
odrađen cilj gospodarenja, pretvorit će se vremenom u sastojine bukve
s nešto jele, i u takvom slučaju — pri inače urednom gospodarenju —
uzgajač će nastojati da omogući brži i bolji razvoj dobro oblikovanih stabala
bukve i usto će pomagati razvoj uzraslih stabala jele. Opći gospodarski
cilj uzgajanja može se tako pravilno ostvariti. Kad bukova stabla po


55