DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 59     <-- 59 -->        PDF

površine, nije se na dotičnim područjima smanjivao broj pučanstva koncentracijom
u industrijska središta. — Iako se i ranije u šumarskim krugovima
isticalo, da pošumljavanje i uopće melioracija golog krša nije samo
biološko-tehnički problem nego još više i socijalno-ekonomski, nije se
takvom rješavanju dovoljno sistematski prilazilo sve do ovog našeg doba,
što se odrazuje i u literarnim prilozima (Beltram 1946—1949, Đikić 1949,
Krpan 1946, Premužić 1948). — Danas međutim imamo uzgojene borove
šumice, djelomično neplanski po kršu rastresene, od kojih nemamo znatnijih
koristi. Sa gledišta i prirodnih i gospodarskih faktora proizvodnje male
čiste borove kulture nisu povoljno rješenje problema krša, pa se planski
proširuju i ujedno treba u njima poznatim uzgojnim metodama omogućiti
razvoj podstojnog sloja lišćara, a prema potrebi razviti mješovitu sastojinu
u čitavom vietrtikalnom sklopu, sve u cilju proizvodnje upotrebljivijeg
drveta i umanjenjenja opasnosti od požara i napadaja štetnika; u pojedinim
kompleksima borovih kultura, u kojima se može racionalno vršiti smolarenje,
treba razvijati podstojni sloj lišćara i četinjara, sve dok se odrasla
borova stabla ne budu trebala iz sastojine ukloniti. To bi bio jedan od
gospodarskih ciljeva na pošuml´avanju golog krša.


VI


Prigodom određivanja cilja gospodarenja treba temeljito p r o a n a-
Pizirati prirodne i gospodarske faktore proizvodnje
prema današnjem stanju i perspektivnom razvoj
u. Baza za ocjenu današnjeg stanja a i budućeg stanja je dobra statistika,
a prije svega rajoniziranje područja proizvodnje obzirom na prirodne i gospodarske
faktore. Prirodni faktori proizvodnje najlakše se mogu ocijeniti
na osnovici fitocenološkog istraživan´a i kartiranja vegetacije (Wraber
1949), a napo´se za degradirane šume i šumska tla, te na osnovici inventariziranja
i utvrđivanja prirasta. Gospodarski faktori proizvodnje mogu se
Ocijeniti na temelju dosadašnje planske distribucije te perspektivuo;!
razvoja privnside i potreba. Zadatak je to vrlo složen, ali u planskom gospodarenju
treba n;eg6vu rješavanju smiono prići, jer ga nužno uvjetuje
razvoj privrede.


Određujući cilj gospodarenja na bazi analiza prirodnih faktora te gospodarskih
okolnosti i potreba, olakšava se čitavo gospodar
e n j e:; planiranje uzgajanja šuma i pošumljavanja je jednostavnije i svrsishodno,
a osim toga omogućuje se uzgajaču da prigodom tehničke provedbe
odgovarajuće uzgojne metode lakše i neprestano ima u vidu O´snovnu
liniju plana proizvodnie na dotičnoj šumsko-gospodarskoj cjelini i u njenim
dijelovima. Šumsko gospodarstvo, koje se ne vodi takvim načelima, izaziva
tokom dugog razdoblja često kontradikcije, sukobe i suprotnosti ne samo
pri planiranju već i prigodom daljnjeg razvoja gospodarenja te prigodom
rješavanja pojedinačnih zadataka na terenu, jer »upravo zbog toga što
nama nedostaje jasnih i određenih načelnih pogleda o cilju šumske privrede,


57