DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 67     <-- 67 -->        PDF

lug. Mihajlo Mujdrica (Zagreb):


KONTROLA KVALITETE PROIZVODA U DRVNOJ
INDUSTRIJI


Privredna politika nove Jugoslaviije brzo kroči cilju, da cjelokupnu
privrednu djelatnost sredi, uvede logičnoist i smišljienii red, izbaci stihijsku
raznolikost, te da time stvoTi maksimalne mogućnosti za čim bržu industrijalizaciju
zemljie.


Među nizom mjera, koje. je Savezna vlada poduzela u tom pogledu,
donošenjem raznih privrednih uredaba, donijeta je u lipnju 1948, uredba
0 određivanju i kontroli kvaliteta proizvoda. Svrha uredbe, prema članu
1,, jasno je formulirana: izvozu kao i drugim potrošačima osigurati kvalitetne
proizvode i što racioinailnije upotrebiti sredstva za proizvodniju,
ujedno da poduzeća putem naročitih orgaiia vrše kointralu kvalitete proizvoda.
U tu svrhu treba sastaviti tehničke propise ili standarde za sve
vršiti proizvoda.


Propisi o kvaliteti i standardi predistavljapu minimum kvalitete, koji
proizvod mora imati, a proizvadačka poduzeća dužina su da razviju punu
inicijativu radnika i službenika poduzeća, da boljom orgainizacijom rade,
kao i da pravilnijom upotrebom sredsitava za proizvodnju i savršenijim
iskoirišćavanjem sirovina premaše propisani minimum kvalitete proizvoda.
Propisi o kvaliteti moraju imati opći karakter, te prdgodom njihovog sastava
treba da sudjeluju naučno istraživački stručnjaci zatim proizvođači
kao i potrošači. Propisi o kvaliteti moraju biti sastavljeni prema prosiječnom
tehnološkom stuipniju piroizvodnje, a svrha im je unapređenje
proizvodnje.


Radi osiguranja proizvodnjie artikala određene kvalitete, ista naredba
donosi niz piropisa i mjera za obaveznu kontrolu kvalitete. Kontrola jestalna
i povremena. Stalnu kontrolu vrše sama proizvodna poduzeća, a
povremeno kontrolu vrše centri za kontrolu proizvoda, AOR-i, kao i
nadležna ministarstva putem svojih Biro-a za unapređenje praizvodnje.


Potrošači prema čl. 27. imadu pravo da vrše kontrolu kvalitete proizvoda;
ako isporučeni proizvodi ne odgovaraju kvaliteti, potrošači imadu
pravo na naknadu štete, koja im je prouzročena isporukom loše kvalitete
proizvoda.


Od vremena stupainja na snagu uredbe o određivanju i kontroli kva


litete proiizvoda do danas prošlo je dosta vremena, no rezultati kontrole


kvalitete proizvoda u drvnoj industriji ne zadovoljavaju. Razlog leži u


slijedećem:


Naša proizvodna poduzeća i glavne direkcije, kao i ministarstvo nisu


tome vrlo važnom problemu posvetili onu pažnju, koja je potrebna, da s«


postigne ne samo minimum kvalitete proizvoda, nego da se premaši kva-´


liteta.


Prema uputama biroa svako poduzeće obavezno j e d a:


vrši stalnu kontrolu kvaliteta proizvoda. Značefije te´


65