DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Ako se pilana snabdijeva sa sirovinama iz drugog poduzeća, onda


loše sirovine, koje ne odgovaraju uslovima ugovora, treba reklamirati.


Ako je sirovima još uporabiva, onda se traži bondifikacija, aiko je neupora


biva ,treba je staviti na raspolaganje. Upute o reklamiranju, izdane po


Saveznoj upravi za unapređenje, dobila su sva poduzeća i treba se njima


poislužiti u svakom slučaju. Sam proces je vrlo jednostavan i, što je važno,


kratak.


Daljnja kontrola kvalitete je medufazna kontrola iz koja


postaje vidiljivo, u kojoj fazi proizvodnje su nastale pogrješke i tko ih je


skrivio, stroj ili čovjek ili je pogreška u tehničkoj organizaciji rada. Otkri


vanjem pogreške u međulazi vrlo često će nas dovesti do mijenjanja


tehničkog procesa proizvodnje odnosno do racionalizacije poduzeća. Me


dufazna kontrola važna je i stoga, jer su pogreške u finalnom proizvodu


oestoi prikrivene.


Goto v proizvo d mora se klasirati obzirom na svojstva i nakon


toga pravilno uskladištiti, O kontroli te poisljednje faze ovisi klavitet pro


izvoda kakav će konačno sa skladišta doći na tržište i zato je odgovornost


kontrolnih organa u toj fazi najveća i oni moraju snositi punu odgovornost
,za kvalitet proizvoda kao i za njihovo pravilno uskladištenje.
Specijalno u drvnoj induistriji kod nekih poduzeća pinavilnom uskladišteniju
ne posvećuje se nikakva ili nedovoljna pažnja. Proizvede se jedan
ili više sortimenata i kvaliteti proizvoda se posveti dovoljno pažnje i sada
se ti sortimenti nabacaju na hrpe te se sortiraju i slažu kad se stigne, pod


izgovorom, da nema radne snage, U tom slučaju bolje je dalje nei proizvo


diti, nego da gotovi sontimenti nescrtirani i nesloženi kvalitetno propadaju.


Kontroilori kvalitete kod poduzeća moraju biti stalni i oni su direktno


odgovorni direktoru poduzeća. O svojim opažanjima moraju obavještavati


tehničkog direktora, koji ih koniroliše u njihovom radu i daje smjernice


njihovog rada. Kontrolori kvalitete moraju se detaljno upoznati sa propi


sima o minimumu kvalitete. Vrlo je dobro, ako se kao pomoćno sredstvo


izaberu i na raspolaganje stave uzorci, — U borbi za kontrolu kvalitete


treba angažiraiti osim rukovodioca i radnike te ostale službenike podu


zeća, tako da kontrola kvalitete postane sastavni dio proizvodnije, jer će


se samo u tom sl´učaju doći do cilja t, ji. do unapređenja proizvodnje. Nije


dosta premašivati norme po količini proizvoda nego isto tako važno je


poistići minimum kvalitete.


Kako smo unaprijed spomenuli, uz unutarnju stalnu kontrolu kvaJlitete


propisana je i povremena kontrola po Centrima za kontrolu kvalitete pro


izvoda. U NRH postoje četiri centra i to u Zagrebu, Osijeku, Rijjeci i Splitu,


Centri ikontrolišu proizvodna poduzeća na određenom području. U prvom


redu kontroliraju organizaciju unutarnje kontrole kvalitete kod poduzeća


i da li i kako postavljeni kontrolni organi vrše svoju dužnost. Zatim kon


troliraju kvalitetu sirovina i proizvoda, često po Sipecijalnim zadacima.


Centri kontroliraju osim proizvodnje i trgovačku mrežu.


Kontrola kvalitete sa strane glavnih direkcija i Biroa za unapređenje


proizvodnje imadu karakter savjetovanja i davanja tehničke podmoći u po


61