DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 71     <-- 71 -->        PDF

pilani moralo bi se posvetiti najveću pažnju, jer komisija sa sistematizacijom
radnih mjesta određuje i broj radnika, koje mogu upravitelji zaposliti
u svojim poduzećima. Komisija za sistematizaciju radnih mjesta
odredit će broj radnika u skladu sa kapacitetom pilane i to posebno za
svako radno mjesto.


Upravitelji pilana i drugi rukovodioci moraju se pri dnevnoj razdiobi
radnika na pojedina radna mjesta bezuvjetno držati zaključaka i uputa
komisije, uz eventualna mala odstupanja. Većih odstupanja neibi smjelo
biti. Ako upravitelji pilana ne izvršavaju odredbe komisije za sistematizaciju
radnih mjesta unatoč tomu štoi su i oni čI.anov:i te komisijie, nego
prepuštaju razdioibu radnika na radna mjesta svojim, često nedovoljno
savjesnim pomoćnicima, može nastati m a n j k a v o k o r i š ^t e n j: e r a d-
n e snage o d nosno zaostajanje u redovnom svršavanju
često najvažnijih radnih faza u procesu proizvod
n j e.


Zaostajanje u redovnom odvijanju poslova u dnevnoj proizvodnji oko
manipulacije urednog smještaja rezane građe uslijed manjkavog korištenja
radne snage ispoljava se osobito onda, kada i inače postoji oskudica radne
snage. Posljedica toiga je, da se rezana grada na zanemarenim radnim,
mjestima nagomilava. — Česito dolazi do nagomiilavanja u tolikoj mjeri, da
se zaostaci mogu nadoknaditi jedino tako, da se privremeno poveća broj
radnika na pr. 2 radnika potrebna po svakom izrezanom m^ oblog drveta
na dva i pol i tri pa i više radnika što u općoj oskudici radne snage predstavlja
nepotrebno rasipanje. Druga mogućnost svršavanja zaositalih poslova
jest, da se kapacitet pilane prolazno reducira. Posljedica takve intervencije
je opet povišenje broja radnika po svakom izrezanom m^
oblo vine,


U našoj zemlji je samo- mali broj pilana mehaniziran i to vrlo skromno,


pa se svi poslovi od istovara trupaca do utovara gotove rezane grade


uglavnom vrše primitivnim načinioim rada. Stoga je broj radnika, koji se


mora tolerirati po jednom-m´^ izrezanih trupaca i onako veći nego broj koji


se dozvoljava u pilanama sa potpunijom ili potpunom mehanizacijom.


Kao primjer za sistematizaciju radnih mjesta uzeti ćemo pilanu sa


kapacitetom od 80 m^ trupaca tvrdih Ušćara za 8 sati, prema tome sa pro


izvodnjom od oko 45 m^ rezane grade. Proces proizvodnje nije mehani


ziran. Pomoćnih strojeva ima dovoljno i ispravno su razmješteni. Stova


rište trupaca i stovarište rezane građe odgovara prostorno i dovoljno je


uređeno kolosjecima. Industrijski kolosjek je u neposrednoj blizini. Radi


toga što proces proizvodnje nije mehaniziran, oidredila je komisija za si


stematizaciju radnih mjesta ukupno 160 radnika ili 2 radnika po jednom


m** izrezane oblovine. Razdioba po radnim mjestima j6 slijedeća:


Pilana:


2 majistona n,a jamiačama


2 poimoćniika


6 radnika za odstriainjivianje rezaine građe i man´ipula


oiiju prteaana


69