DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 74     <-- 74 -->        PDF

sJožaja) moglo bi se ublažiti tako, da se takova grada provizorno metne
na letvice i pokrije.
Nabrojena oštećenja otežavaju prodaju u inostranstvo iz ovih razloga;


1. Radi dekoloracije i pojave mrlja kupci u inostranstvu prigovaraju
i traže popuste u cijeni.
2. Parena ili neparena bukova rezana grada, koja je za vrijeme ležanja
dobila mrlje i tragove prigušenosti, deklasificira se i prelazi iz I.
u II., čak i u III. klasu. Time se umanjuje količina grade proizvedene za
eksport.
3. Pucanje i savijanje grade prouzrokuje potrebu popravaka pri čemu
naistaju količinski gubici, a zbog deklasificiranja robe i financijski
gubici.
Sve to konačno štetno djeluje na punu cijenu koštanja i na finaincijski
efekat pojedinih j^duzeća.


Rukovodioci pilana i stovarišta rezane grade, da bi bar djelomično
prikrili razne opisane propuste, diostavljaju manjie i više oštećenu robu
domaćim tvornicama radi daljnje prerade, galanterijsike robe, ^ namještaja
i t. d.


Odgovor na prigovore, što je kvalitet manjih i većih količina grade
loš radi pogrešne manipulacije, redovno je ovaj; »bit će dobro za galanteriju
« (Karlovac), za »fabriku pokućstva« (Đurdenovac), za »poduzeće
Ivo Marinković«. Ta poduzeća navedenu rezanu gradu (jer se uglavnom
radi o dugačkoj i širokoj gradi, s kojom imaju mnogo manje posla nego sa
sitnom gradom, koju bi u mnogo slučajeva pirerađivati morali i mogli) bez
prigovora preuzimaju. Zato se u nekim poduzećima finalnih proizvoda
odnosno u njihovim skladištima nagomilavaju zalihe raznih otpadaka i
druge rezane grade.


Direktori poduzeća bi ispravno korištenje radne snage morali staviti
pod svoju ličnu kontrolu. Time bi se sigurno u velikom dijelu slučajeva
sačuvati osnovni kvaliteti velikih količina građe i doprinijelo povećanju
količina građe za izvcz, kao i povećana vrijednost narodne imovine.


Ing. D^ Terzić i ing. A, Panov (Sarajevo);


ULOGA MANUELNE RADNE SNAGE
U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOM RADU


Problem kadrova spada medu majozbiljnije probleme naše sadašnjice.
Od pravilnog postavljanja, pravovremenog sistematskog rješavanja toga
problema zavisi uspjeh svih sektiora i svih faza razvitka našega privrednog
i kulturnog života. Uspjeh je to izrazitijii, izvršenje planiranog zadatka
je toi lakše, premašenje je to veće svuda, gdje je više urađeno na uzdizanju
stručnog kadra. Stoga je briga o kadrovima jedna od najosniovnijih briga
niaše Narodne vlasti, i toj činjenici pored ostaloga dugiijemo za naše džinovske
uspjehe.


72