DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Dok se ne odgoji radnički kadar, dok se taj odgoj ne usmjeri u jednom
određenom pravcu koji će isključiti svaku sumnju o nehatu, nemaru, nesavijesnom
odnosu prema konkretnom zaduženju i opštem zadatku, — možemo
biti uvjereni da nas nikad neće rezultati u cijelosti zadovoljiti, makar
se instituti i kompletirali sa potpunim brojem visoko kvalificiranih stručnjaka,
Zadržaću se na nekoliko primjera iz oblasti šumarske struke a mišljenja
smo da je analogno stanje u svim oblastima gdje se od naučnoistraž´ivačkog
rada očekuje pomoć, stimulans i unapređenje dotične privredne
grane.


Naša mlada Sijemenarska služba koja je po svome karakteru i po svojoj
namjeni operativna, u suštmi je svojoj, u cijelosti skoro naučno-istraživačka.
Prema Nacrtu uputstava za izdvajanje sastojina za proizvodnju
kvalitetnog šumskog sjemena Instituti će se zadužiti ne samo sa permanentnom
kontrolom izdvojenih objekata, nego i sa utvrđivanjem pravilnog
kriterija kod izdvajanja, kao i za utvrđivanje, sređivanje i korekciju osnovnih
podataka. Prva´pripremna faza takvih radova obuhvaćena je okvirom
zadataka Uprave za uređenje šuma; spadaće prvo vrijeme u njen djelokrug
izdvajanje i prijavljivanje izdvojenih objekata kao i popuinjavanjs rubrika
općenitog značaja u obrascima specialno za to propisanim. U slijedećim
fazama taj će zadatak u cijelosti preuzeti Sektor za naučno-istraživački
rad, za unapređenje i kontrolu proizvodrije. U samom nacrtu Upustava
upada u oči kako je naredbodavac a priori vodio računa o mogućnostima
»zabuna kod sabiranja sjemena«. »Treba — vele Uputstva — obratiti
pažnju da prilikom sabiranja sjemena ne dođe zabunom radnika il i
z b Oi g V e ć e pristupačnosti lošijih s as t o j i n a do miješanja
takvih loših provenijencija sa dobrim«. Zaustavimo se malo na doslovce
citiranoj rečenici. Od kvaliteta izabranih sjemenih sastojina ovisiće štampe
naših budućih šuma. Ovo je naročito važno u svjetlosti nove, napredne
struje u biološkim naukama koja pobija prijašnje nazore o nenasljednosti
stećenih osobina. Dakle pored ogromne praktične važnosti pravilnog postavljanja
i skropuloznog izvršenja naučno-istraživačkih radova u sjemenar&
tvu, ne sm.etnimo s uma da oni moraju biti novi doprinos za jačanje
teoretskih pozicija prave, strogo naučne biologije keja je najuže povezana
sa praksom.


Kvalifikovanog radnika na naučno-istraživačkom polju specijalno u
toj oblasti čeka toliki niz nerješenih, nedovoljno rješenih pa čak i nepraviilno
rješenih problema, da mu je nemoguće koncentrisati svu svoju pažnju
na otklanjanju zabuna i na suzbijanju sitnih, neznatnih, neprimjetnih aJli u
konačnoj liniji odlučujućih detalja, svih negativnih posljedica starih tragova
odnosa prema radu, odnosa prema dužnosti nasljedenog iz kapitalističkog
doba.


Rukovodilac naučno-istraživačkog rada mora biti stoprocentno uvjeren
da mu radnik, kojemu je rečeno da sakupi sjeme sa tog i tog drveća,
neće donijeti sjeme sa drugog »zbog veće njegove pristupačnos
t i«. Radnik koji je dobio zadatak da za otsustva rukovodioca
svaki peti recimo dan skuplja po jednu malu količinu dozrijevajućeg sje


74