DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1950 str. 78     <-- 78 -->        PDF

zalaganja, ponekad i samaprijegora zavisi sav rezultat«. Ne idemo tako
daleko da prebacujemo težište problema na radnu ´snagu umanjujući time
ulogu rukovodećeg kadra, ali ne precijenjujemo ni svoje snage i tvrdimo
da bez dobrog radnika nema ni dobrog eksperimenta.
Isto kao što se vrši kvalifikacija stručnjaka po njihiovim urođenim naklonostima
prema izvjesnim poslovima, smatramo da isti odnos treba da postoji
kad je u pitanju manuelni radnik angažovani kod provođenja eksperimenta.
Ovo naročito tamo, gdje opiti tek započinju i gdje paralelno sa
uvođemjem opita osposobljavamo i radnički kadar. To kritično vrijeme
našeg terenskog naučno-istraživačkog rada zahtijeva pojačanu pažnju i
napor rukovodstva. Nije u svakom radniku usađen ni sazrijen onaj unutarniji
poticaj, niti se taj može u svakom radniku u kratkom vremenu odgojiti,
da bi oin iz urođene savjesmiosti, ljubavi prema poslu, nekad i iz lične
inicijative iščekivao rezultat svojih opita kao krunu strpljivog, tačnog i savjesnog
raida, to jest da se on osjeća u pravom i potpunom smislu saradnik,
udionik u izvršenju opita. Osvjedočili smo se, a poznato nam je
to i od prije, da nam naša sela, zaseoci i planine (neizuzimajući ni najzabačenije)
u stanju dati dovoJjan kontigenat baš takvih savjesnih, bistrih,
požrtvovnih i iskreno odanih naučno-istraživačkom radu radnika. Treba
ih samo-naći i odabrati. A za odabiranje treba dvioije: 1) umjet i izvršiti
1u selekciju 12) imat i mogućnost i vršenja selekcije, imati materijal
za odabiranje. Što se prvog uslova tiče s pravom pretpostavljamo da
rukovodilac naučno-istraživačkih radova treba posjedovati pored ostalog
i tu sposobnost. Za zadovoljenje drugog uslova treba da postoji izvjestan
makar i neznatan stimulans koji bi privlačio radnu snagu da što maisovnije
uzme učešće u radovima naučno-istraživačkog sektora. Takvim stimulansom
u dogledno će vrijeme nesumnjivo postati motivi sasvim druge, uzvišenije
prirode, ali sa sada ne smijemo gubiti iz vida da je pravilno na;gradivanije
sar,adnika najjača garancija za njihovo trajno i potpuno zalaganje
za povjerenu im stvar. I obrnuto; dobar dio radnika napustiće posao ako
mu je u izgledu drugi posao koiji mu omiogućuje veću zaradu. U ostalom
ovo je toliko logično i tako je pravedno: a^ko reflektiramo na
izvjesne osobine koje su u pojedinaca d o s t a r i j e t k e
a od n e p r o c i j e n j i V e su vrijednosti, te osobine treba
što izdašnije nagraditi. Istina, do sada nije nigdje predviđena
ta mogućnost ali ovo nipošto ne znači da bi se to načelno kosilo sa intencijama
radničkog naredbodavstva. Naprotiv to je sasvim u duhu svih propisa
o nagrađivanju radnika prema kvalitetu posla. Nigdje se toliko ne
traži kvalitet u izvršenju zadataka kaio baš u naučno-istraživačkom radu.
Nadležne ustanove (Ministarstva rada pojedimih republika, Sindikalne organizacije
i si.) bez predomaišljanja će pristati da unesu odgovarajuću novelu
u dosadanje propise, tim više što se ovdije radi o jednom vrlo neznatnom
procentu (bolje reci promilu) od cjelokupnog uposlenog radništva.


Kada naučno-istraživačka služba obezbjedi sebi apsolutno pouzdane
saradnik« medu najbrojnijim a najmanje istaknutim trudbenicima na terenu,
tek onda može sa sigurnošću da se upusti u dublja naučna istra


76