DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1950 str. 46     <-- 46 -->        PDF

.?. steuerte knfâeeone&ti


Scales G. M., Modem Gluing Technique with special reference to urea-formalde


hyde adhesives. Wood broj 4, 5 i, 6, 1949. (Savremena tehnika lijepljenja sa posebnim


osvrtom na karbamddno-formaJdehidska ljepila).


Fizička i kemijska svojstva modernih sintetskih ljepila veoma se razlikuju od


svojstava priTodnih ljepila na baizi albuirana, kaizeina i tutkala. Tehnika lijepljenja


toliko je napredovala, da je primjenom pogodnog ljepila moguće vezati najrazličitiji


materijal, kao što je na pr. drvo, metal, plastične mase, guma, staiklo, porculan, papir,


tekstilna vlakanca, pijesak za kalupe za lijevanje i dr.


Za uspješnu primjenu sintetskih smola u fabrikaciji šperovanog drva i panel


ploča te kod furniranja od najveće je važnosti,, da se lijepljenje vrši točno po upu


tama, koje su propisane za dotičnu vrstu ljepila. Kvalitet proizvoda ne ovisi samo o


pripremi ljepila, već i o ograničenoj ´mogućnosti uskladištemja, ljepila. Valjanost i


mogućnost upotrebe zaliha ljepila veoma je ovisna o vrsti ljepila i o temperaturi u


skladištu. Ležanjem na skladištu mnoga sintetska ljepila »ostare«. Za visokih ljetnih


temperatura, što nije rijedak slučaj kod nas, izvjesna sintetska ljepila tokom dvije


do tri nedjelje postaju posvema neupotrebljiva.


KanbamidnoHformaildehidska ljepila, poznata kod nas više pod imenom kauritme
smole, nakon dodatka razređivača i sredstva za brže ili sporije vezanje kratkotrajne
su upotrebljivosti. Upotrebljivost kauritnog ljepila veoma se skraćuje visokom temperaturom
na radilištu, a jednako tako i uslijed starenja zaliha ljepila na stovairištu.
Skraćivanje mogućnosti upotrebe gotovog ljepila u pralksi je veoma nezgodno, te se
može donekle kompenzirati većim dodatkom sredstava za usporavanje vezanja (poiimerizacije).
Dodatkom sredstava za sporije vezanje znatno se produljuje vrijeime
tlačenja, što ima za posljedicu umanjenje kapaciteta proizvodnje. Iz tih razloga skraćeno
vrijeme upotrebe gotovog ljepila bolje je kompenzirati ubrzanjem radnog procesa
u fazi pripreme i nanošenja ljepila. U svakom slučaju potrebno je količinu pri^
premljenog ljepila podesiti kapacitetu proizvodnje. Za visokih temperatura na radilištu
neophodno je hlađenje spremnika za ljepilo, te uređaja za nanošenje ljepila.


Trajanje prešanja šper-ploča ovisii o velikom broju različitih faktora, koji mogu
djelovati i oprečno, te ih treba u svakomi Ikonkretnom slučaju posebno utvrditi. Tlačenje
traje to dulje što se sljepljivanje vrši kod manjeg pritiska. Vrijeme tlačenja
zniaitno se produljuje upotrebom ostarjelog ljepila, te primjenom manje temperature
tlačenja. Vrijeme tlačenja znatno se povećava i prevelikim ra-zređivanjern ljepila, a
paralelno s opadanjem koncentracije ljepila umanjuje se i čvrstoća veza.


Čvrstoća veza na Ijepivoj: plohi dobrim dijelom ovisi i o anatomskoj gradi drva,


o vlažnosti drva, oi pritisku kod sljepljivanja, te o raznim dodacima za začepljivanje
pora u drvu. Sredstva za začepljivanje pora u drvu primijenjena na ispravan način,
daju dobar vez uz znatno manji potrošaik ljepila.
KarbamidnoKformaldehidsika ljepila u normalnom razređenju najbolje vežu uz
vlažnost drva od 7—.3%. Vlažnost drva ispod 7% uvjetuje umanjenu penetraciju ljepila
u pore . slabiji vez, a veća vlažnost od Ii7% razreiđuje ljepilo u tolikoj mjeri, da
se Iako uvlači u pare drva, a vezna ploha ostaje nehomogena i šupljikava. Kod veće
vlage drva potrebno je gušće ljepilo. Povećanjem gustoće povećava se i specifični
potrošak ljepila, a to znatno poskupljuje produkciju.


Najbolje se lijepe vrste drva sa grubom žicom. Veoma tvrdo, gusto i homogeno
drvo teško se Ijepi. Takove vrste drva mogu se lijepiti samo uz prethodno grubo
brušenje u simjeru žice drva.


Maksimalni tlak za vrijeme procesa lijepljenja ovisi o koncentraciji ljepila, temperaturi
i vrsti drva. Praktičnim istraživanjima ustanovilo se je, da se većim tlakovima
ne postižu uvijek veće čvrstoće vezova. Visoki tlak za vrijeme lijepljenja ima za
posljedicu i znatno umanjenje volumena gotovog materijala, napose kod sljepljivanja


212