DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagošeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 65     <-- 65 -->        PDF

He caAio no oeoiiparacKoj OKOJIHIHH, Beh H no seheM aeJiy Gpönje Mory cer
yrjiaBHOM, paajiMKOBaTH Tpn (pa3e y TOKy ceJta^iKOr noniy.\iJi>aBaH>a öarpeMOM:


1) IlpBa pefui, can no ceon .pacTao, Kaaa ce Jbyan nncy cTapajiH aa ra paaMHoacaBajy H «a
ra Heryjy. Taaa Ha H> HHKO HHJe odpahao na>KH>y. Huje ce c H>HM y ceocKoj npn-
BpesnH pa^yniauio. Hurra je KopHiuheH 3a orpes HH y npepapa (Kao jannja, HH y
opcTy, HH icao JIHCHHK.


2) Jpyra je cpa3a 3aBol>en.a Sarpeiia no orpaaaMa y cejiy, OKO ceocKHx ny-
TeBa, no CKJiaaoBHMa OKO aTapcKHX nyTeBa, no Bp3HHa.ua, oöpomiHMa H ooaJiawa.


OÄHOCHO Kas cy cejbairii y OKOJIHHH Beorpaaa Hajnpe nonejin 3aBoaHTH x<6yH.
acTy »iKHBorpajiy«, Hapoinro na OHHM cTpaHaiia »HBa Koje cy ÖHJie npe>ia
nyTeBHMa, Taaa join «nje 6HJIO y TOJIHKOJ jiepn no aTapy ooemyMJbeHo. CejbaK
ce cTapao aa CTBopn TaKBy orpaay Koja he cnrypHO H TpaJHo UITHTHTH yceae oj;
noTpe, H Koja Hehe 6HTH BHco(Ka aa 3acen.aBa yceße y nojacy H>HBe ao ÄHBOrpaae.
Ho HacTajio je Bpene Kaaa je cejMK »opao no Mefeajia, ysiecTo >KHBOrpaae,
HJIH Ta.no rae cy ÖHJie oÖH>me B,p3HHeTpH.anH, aa caan öarpevi, KOJH lie
My 6pao CTiraaTH m sa orpeB H aa rpahy. Taj njpoiiec 3aBot>eH>a 6arpe>ia yjwecTO>
KHBorpaae Moace ce join yBeic npaiHTH, Kao Ha npH.\iep, H3Mel>H>y cejia Granana
H Majior MoKpor Jlyra. OaaBHO cy npeuiJiH cejbanii ÖeorpaacKHx cejia npeico
Tora UITO lie ce 6arpeM y Mebn HJHMe 6oiaBaTH nojac yceBa


I no H,HBaMa y3 orpaae, na n npeKO öarpeMOBe ocoOHHe 6p3or pa3MHOSKaBaH>a
nyöjbe no H.HBa>ia, rae ciieTa yceBHMa Kao KopoB.


Kaa cy cejbaiiH npBH iryT 3acahHBajiH caaHHii,e 6arpe.\ia no orpaaaMa OKO
Kyha, OHaa HHCV TOJIHKO paiynajiH aa he HJI HeKaaa öarpeM 6HTH oa KopncTH,
KOJiHKO aa aoSnjy KHBe anpeKe y orpaan. H H npojia3HHn,M y noieTKy HHCV
MebaniKH 6arpeM apyKiHJe npoiieHJHBaJiH, Beh Kao >KHBy orpaay. Oßaj HaqiiH
3aBoheH.a ßarpena joui Tpaje. KaKo y KojeM Kpajy H3MHHy canopacjie Meuro-
BHTe niyjie, KaKo HX HecTaje, TaKO ce 3a jfcHsia aaBoaH Bp3HHCKn Sarpeii aa HX
KOJiHKO SHJIO 3asieHH. Hajnpe je ßarpejvi y orpaaw ocTasjBaH aa ce pa3BHJa necMeTaHO.
3aTHM cy ra noiejin npeBpniHBaTH H ocTaBjtaTH y BHCHHH oßn^iHora
anpeKa y orpaian, HJIH HÖCTO BHHie HJIH HHiace oa aHpeKa. HoceieHe aeJiOBe nonejiH
cy cejbauH HCKopnuihaBaTii 3a orpeB H y npepaan. TaKO je na jea»oj
CTpann cTajao cnrypaH >KHBH anpeK y orpaan, KOJH je cBaKOsi roaHHOM oaeSjba-
Bao H oja">iaBao, a «a apyroj, Kpo3 roaHHe, ao“ÖHJiaJio ce H onpeBHO H rpaheBHO
apBO. Ha je HaJ3aa aoniJio H KopHinheiie 6arpe.woBor JiHCTa — H 3e;ieHOr y Bnay
Kpenre m 6pcTa, n cacyiirenor y BO»ay JimcHMKa.


Kpzeibeu cainopacjiux uiyMa Temuno ce ua ce nojje ßo panne sentjbe, no npotuupefba
pajfne se.nihe, a ncnuynjbaeafbe.n 6azpeMOM, ua oeaj HMZVLH, (no Me^a.na),
TOKiuio ce na ce, nenaKO, CTeopu wyna, a na ce ULJMOM He nonnonu pajina
3eMJba, UMU na ce nonJionu UITO Mathe. MehauiKC 6azpeMoee luyiue He 3ay3UMajx
onpebcHo noce.ÖHo 3eMjbuture. EazpeM je onamo zjze unaze ne 6u fiujto nuiura
npyzo HU on yceea nu on npoetia, unu 6u, MOjtcna, 6UMU rpH>auu.


Ynopeao ca nopacTOM ocKyanne y apBCTy, MebaniKH SarpeM je aoönjao cse
Behy npHMeHy y ceocKoj npHBpean. 3aTo ce ßarpeM noieo yßoaHTH H no KpajeBHMa
H.HBa H jiHBaaa, rae HHaie Hnje 6njia TOJiHKa noTpeöa 3a orpaaoM.


HaKJie, npBo je yBeaeH 6arpex>i no orpaaaMa y cejiy. TeK aon,HHJe yBeaeH je
no HBHn;aMa ftifsa H JiHBaaa, ca cTpaHa ao aTapcKHx H MehycejicKHx nyTeBa (Ta-
M*> je ßanpeai aacaljMBaiH aa on ce oaSpaHHjin yceBH oa CTOKe n oa raacefta Kaa.
6H nvTHHiiH 3aoÖHJia3HJiH npojiOKaHa H KajbaBa MecTa). 3aTHM je yBeaeH no MehaMa
OBae-onae naMehV H>HBa. Ja je QHO 3ancTa TaiOB pea yBoheH>a BHan ce no


403