DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1950 str. 72     <-- 72 -->        PDF

..&0.....L


Gozdarski visokošolski sitidij . Slovenifi


Pogoji ZB: vsestracaski razvoj «olstva . znaoistveinega dela na področju
slovenskega go.zdarstva in lesne industrije so bili .0´stvar;!eiia sele v navi
Jugoslaviji po zmagi narodnoosvobodilne borbe in socijalne revolucij-e
jtigoslovanskih narodov ter po> liveljavljenju ideje o nacionaiMh enakopravni´h
državinih eno´tah. V ^stari Jufoislaviji bila je v Slovem´,´! le ena
gozdanska sola, in sicer nižja gozdarska sola v Mariboru od leta 1931 dalje,
ki se je morala trdo boriti za «vo^ obstoj. Tedaai^ji v!ladajoći ra2:red, poisßbno
veren odsev negativnih strani kapitalističnega sistema ravno v pogledu
goizdarstva in lesne industrije, ni mogel ali pa ni hotel videti potreb
miodernega gozdarstva ter pois;peševati organski razvoj strokovneiga šolsiva
in znanstvene de´j´avnosti- Zato je bilo ob osvoboditvi, ko so´ stopile v
ospredje nujme naloge splošne obnove in razvoja gospodarstva pO´ soicijalisti&
nih nacelih, najbolj per^oe pomanjkanje Oizir, formiranje strofeovnih
kadrov v gozdnem in lesnem goispod´arstvu Siovenilje,


V prvih Jetih po osvoboditvi so z ustanovitvijo gozdan&kih in lesnih
´sal, gozdarskega tehnikum^ le&noindulstrii´lskega lodsieka na tehniski
srednji soli, Gozdarskega instituta Slovenije in s pirihodom okoli 400 absoiventov
nižjih gozdarsikih šol v qperaiiviO´ nastali pogoji .. pridobitev
predavaieljskega kadra in za ustanovitev gozdarske fakulltete, JMiajvišjo
znanstveno — pedagoško usfenovo v LR Sloveniji je terljal razvoj gozdarstva
in lesne industrijle na prehodu v sociljalizem, ko´ bodo upravne
enote gozdafstva občutno manjše, a gojenje, varstvo- in iskoriščanje gozdov
ter predelava lesa vedno intenzivnejšej to pa bo dosegljivo le s poglobitvijo
znanja in z zvišanjem števila Visoko kvalificiranega kadra.


Vprašanje gozdarske fakultete v LRS se .je za´čello obravnavati leta
1946, ko j-e tedanji ministar za kmetijstvo in gozdarstvo isposJoval
ustanovitev agronomske in [gozdarske fakultete na uniiverzi v Ljubljana.
Gozdarski oddelek pa takrat ni bil ustanovljen zaradi tega, ker je bilo
treba najprej organizirati nužlj^e in srednje gozdarsko in lesnoindustriijisko
šolstvo. Slovenija ni imiefla ob osvoboditvi niti ... šoiske ustanove za
gozdarstvo in lesno industrijo (gozdarsko solo v Mariboru ,´.:. tmičii oku


pator in odpeljal ves inventar), niti gozdarskega instituta, medtem ko je
kmetijstvo že imelo obilico nižjih kmetijisikih sol, srednje km^etSjiske sole
in kmetijski znanstveni zavod-


Jeseni leta 1948 je tedanoi zvezni minister za gozdarstvo dr. V.
Cubrilović podcrta! nujnost, da se gozdarsfca falkulteta v Ljubljani oimprej
odpre, navajajoč za to važne razloge; speciföcnoisti slovenskega gozdnega. in
lesnega gospodarstva na splošno; vzomo oskrbovanje in regeneracijo
l^ozdov na Krasu, ki naj bi bilo za vzgled drugim ljudskim republikam;
s stanjem gozdov -neposredno po^vez-ane probleme vodnega oz. eilettro


410