DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 23     <-- 23 -->        PDF

dung der Samenbestände mit der Auffindung und Beschreibung der optimalen Rassen,
bzw. Provenienzen der forstl. Holzarten eng verbindet.


Seit dem ersten Versuch im Frankreich (I. Vilmorin) b´s zu den neusten Methoden
im Schweden, Deutschland (Langlet, L´ndquist, Schmidt) die Rassen kennenzulernen,
geht ganz klar hervor, dass für waldbauliche Zwecke gewisse Provenienzen der
Holzarten von grosser Wichtigkeit sind.


Der Verfasser fürte das Verhalten einiger einheimischen Provenienzen der Stieleiche
bei Versuchen im Oesterreich, Schweiz und Dänemark vor.


Die Frage der Terminologie, bzw. der Beziehung des Begriffs der Rasse gegenüber
der bestehenden systematischen Einheiten wurde prodiskutiert. Die Frage der Erblichkeit
der Rassee:genschaften ist der Gegenstand der weiteren Derlegungen des Verfasses.
Ohne auf die Unklarheit über den Einfluss der äusseren Faktoren zu achten,
die Prax;s der Ausscheidung und Selektion der Samenbestände- und Bäume ist mit der
Ausscheidung der optimalen Fenotipe der Holzarten verbunden.


Nach der Meinung des Verfassers, die Ausscheidung der Samenbestände verlangt
die vorläufige Lösung einiger Fragen, und zwar: 1. die Begrenzung der Areale wichstigster
forstlicher Holzarten im Lande; 2. das Definieren der Formen und Rassen der
Grundholzarten, eine Erforschung ihrer waldbaulichen und technologischen Werte;


3. die geografische Begrenzung der festgestellten Provenienzen bzw. Rassen; 4. die
Ausscheidung der Samenbestände auf festgestellte und sichere Formen, bwz. Rassen
zu orientieren; 5. die Feststellung der Gebiete ,die mit Aussaatmaterijal gegebener
Samenbestände zu versehen sind.
Im Bezug auf das ausschliessliche lokale Sammeln der Holzsamenernte zu Aufforstungzwecken,
drückte der V. seine Reserve aus. Er brachte seine Ueberzeugung
zum Ausdruck, dass im Interesse der höheren und besseren Massenproduktion nötig
ist, einige minderwertige Bestände durch künstliche Aufforstung bester Provenienz
verjüngen zu lassen.


Ing. Ilija Lončar:


PRETVORBA ČISTIH NIZINSKIH HRASTIKA U MJEŠOVITE
SASTOJINE


Pitanje uzroka sušenja čistih nizinskih hrastika zadavalo je u prošlosti
mnogo brige šumarskim stručnjacima. Njihova mišljenja mogu se
konačno svesti na ovo; prirodna ravnoteža nekadanjih nizinskih
šuma je iz temelja poremećena, što ima za po
sljedicu da su šume hrasta lužnjaka postale nestalne u nametnutim neprirodnim
uslovima. Zapravo prirodne sile — koje kod osnivanja i njege sadanjih
čistih sastojina nisu uzete u obzir, kao i biološki zahtjevi hrasta —
razaraju neprirodnu tvorevinu. Ovo razaranje je dakle prirodna posljedica
sadanjeg neprirodnog stanja, a u svrhu ponovnog uspostavljanja harmonije
i prirodne ravnoteže šume.


Strukturu ranijih nizinskih šuma sačinjavale su razne vrste drveća
u pojedinačnoj i u grupimičnoj smjesi, te sa raznim starostima. Postojala
je dakle nejednoličnost ne samo u vrsti drveća, već i u starosti. Ta nejednoličnost
osiguravala je otpornost tadanjoj šumi. Bila je to šuma prirodno
prebornog tipa, čijim razvojem i opstankom su upravljali samo zakoni prirode.
U takovoj šumi nije moglo biti katastrofalnih kalamiteta kakovi se
javljaju u novim sastojinama neprirodne strukture, koje su osnovane šablonski,
prema pogrešnom računu teorije o najvećoj zamljišnoj renti.


441
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Obnova se vršila prirodnim zasijavanjem praznina, koje su nastale izumiranjem
prestarih stabala ili i povodom kakova elementarnog djelovanja.


Ako bi današnje naše hrastike, koji stradavaju od sušenja, prepustili
prirodnom procesu obnove (dakako, uz zabranu paše), oni bi se doista
obnovili postepenim zasijavanjem raznih vrsta, naročito onih, čije sjeme
lako raznosi vjetar (grab, klen, jasen, brijest, lipa, meke vrste i dr.). Na
taj način bi neprirodna struktura sadanjih sastojina iščezavala, sastojine
bi postajale prirodnije, gubile bi sadanju jednoličnost, postepeno bi se oslobađale
okova šablone, koja im je umjetno nametnuta. Kalamateti bi i dalje
nastavili razaranje u onim dijelovima sastojina koji su još jednolične
strukture, a posljedica svega bi bilo pospješenje njihove preobrazbe, svakako
u interesu podizanja otpornosti. Struktura sastojina nakon takova
preobražavanja bila bi manje povoljna za razvoj raznih štetočinja iz životinjskog
i biljnog svijeta, pa bi kalamiteti bivali sve rjeđi i manjeg opsega.


Da se prepusti zasijavanje i pretvorba ovih loših sastojina samo prirodi,
bio bi taj put vrlo spor i ne bi nikako mogao da zadovolji cilju gospodarenja
sa šumama, ne samo zbog velikog gubitka na vremenu zbog
sporog preobražavanja, već naročito i radi toga, što bi u pogledu vrsta
i njihove kvalitete mogao razvoj sastojina da bude nepovoljan. Nove sastojine,
iako otpornije od dosadanjih, bile bi često na većim površinama
stvorene samo iz vrsta manje vrijednosti i sporijeg prirasta.


Današnje stanje većine nizinskih sastojina hrasta lužnjaka


Prema dosadanjim opažanjima sušenje hrastika bilo je najslabije tamo,
gdje je hrast u mješovitim sastojinama, pogotovo gdje su druge vrste prevladavale.
Gdje je bio hrast pomiješan sa brijestom i jasenom, sušenjem
brijesta a negdje i jasena štetne posljedice su još više pogoršane. Zbog
sušenja stabala nastale su u mnogim sastojinama praznine, zatim površine
sa raznim obrastom od 0,1 do skupina punog obrasta.


Uz takovo stanje, koje će se daljnjim sušenjem stabala vjerovatno još
pogoršavati, ne samo da su znatne površine isključene iz šumske produkcije,
nego je i na onima, koje su pod produkcijom čistim hrasticima, ta
produkcija često kvalitetno slaba. Iako sve te površine pripadaju pretežno
vrlo dobrom bonitetu, zbog slabog obrasta tlo se degradira, sve se više zakorovljuje
i zasijava raznim grmljem,: crnim trnom, glogom, svibom i dr.
Velike površine šuma postaju neuredni pašnjaci. U vrlo rijetkim dijelovima
tih sastojina stabla su obično suhovrha, napadnuta zareznicima i redovito
puna adventivnih izbojaka. To su zapravo bolesna stabla, abnormalnog
razvoja. Ona su se ranije razvijala u sasvim drugim prilikama, u gustom
sklopu, uz koji su morala razviti i znatnu visinu, preveliku za rijetki sklop
u kakvom se sada nalaze. Krošnja im također nije razvijena za rijedak
sklop, ona je malena i visoko smještena. I stanje tla je znatno izmijenjeno,
jer je slabo zaštićeno, obraslo korovom, uslijed pašarenja zbijeno i t. d.
Zbog toga se daljnji razvoj ovakovih stabala prilagođuje novom stanju
reducira se prevelika visina sušenjem počevši od vrha, jer stabla zbog
većeg isušivanja tla nemogu u doba suše snabdjevati vrhove vodom, stvara


442
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 25     <-- 25 -->        PDF

se niža krošnja, onakova, kakova bi odgovarala, da su stabla u rijetkom
sklopu od početka rasla. Ta stabla redovno nisu više pogodna za njegu,
pa je njihovo podržavanje u sastojini samo privremeno, dok su korisna
zbog zaštite tla. Dijelovi sastojine boljeg obrasta su zdraviji, pogotovo
skupine stabala obrasta od 0,7 i više.


Mlade čiste sastojine lužnjaka, redovno nisu stradavale od sušenja
ili ne u većoj mjeri, dok je sušenje veće u sastojinama iznad 30 godina starosti.
No i te mlade sastojine vjerovatno neće biti pošteđene tokom daljnjeg
razvoja. Ukoliko bi i bile pošteđene, one pretežnim dijelom ne bi
mogle, u sadanjim čistim sastojinama, konačno dati vrijedne Sortimente bez
primjese pomoćnih vrsta, koje bi uplivom na tlo i na deblo mnogo doprinijele
podizanju kvalitete.


U mladim hrasticima često postoje praznine i dijelovi slaba obrasta,
koje zbog rata ili paše nije uspjelo popuniti. U srednjodobnim sastojinama,
koje su stradavale od sušenja, javlja se na mnogim prazninama i površinama
slabog obrasta povoljno prirodno zasijavanje, naročito jasena, graba,
brijesta, i to svagdje gdje su te površine udaljene od naselja i gdje se na
njima ne vrši paša. Taj prirodni mladik je negdje gust i porastao, ali mu
daljnji razvoj često sprečavaju pojedina stabla ili i grupe hrastovih stabala
slabog obrasta i loše kvalitete.


Uzgoj hrasta lužnjaka


Hrast lužnjak ma velik zahtjev na svijetlo. Zbog toga svojstva ne može
on, uzgajan u čistim sastojinama, da dade onu kvalitetu koju može dati
u mješovitoj strukturi sastojine. U takovoj strukturi treba da učestvuju
i vrste sa manjim zahtjevom na svijetlo, koje će se moći i u zasjeni hrasta
uspješno razvijati te tako iskorištavati onaj dio svijetla, koji bi inače bio
neiskorišten, čak i štetan, jer bi pogodovao razvoju korova i degradiranju
tla.


Vrste koje dobro zasjenjuju tlo mogle bi se uspješno uzgajati i u čistim
sastojinama, kao grab, klen, Lpa, ali takav uzgoj ne bi mogao zadovoljiti
šumsko-gospodarskom cilju, jer bi prirast takovih sastojina
bio ili malen (grab, klen) ili kvaliteta drva ne bi zadovoljila. Međutim
ka o pomoćn e ove vrste, primješane na povoljnom staništu hrastu,
mogu mnogo doprinijeti njegovoj njezi, jer će on samo uz njih dati naročito
vrijedne Sortimente.


Svakako, ´osim pomenutih vrsta mogu u smjesi vrlo korisno učestvovati
na povoljnim staništima još i amerikanski orah, bagrem, platana, divlje
voće i dr.; obični jasen, zbog naročite kvalitete drveta i kao najčešći pratilac
hrasta lužnjaka, ne bi smio nigdje iz ove smjese izostati.


Obzirom na spomenuto loše stanje mnogih nizinskih hrastika danas
zapravo postoji problem u njihovom uzgoju, u njihovoj daljnoj njezi. Problem
je tim veći i značajniji, jer su u pitanju velike površine degradiranih
sastojina, kojih je njega teška, jer se ne može postaviti niti neki perspektivni
plan uzgojnog rada proredom. Prorednog materijala naime u mnogima


443
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 26     <-- 26 -->        PDF

takvim sastojinama nema ili ga malo gdje ima. U dilemi smo, što da se čini


sa takovim sastojinama, koje su nekad osnovane u cilju proizvodnje teh


ničkog drva velike vrijednosti.


Često se pomišlja da se vrlo degradirane sastojme potpuno likvidiraju
i zatim izvrši obnova umjetnim pošumljavanjem. No takav postupak bi U
mnogo slučajeva bio štetan obzirom na grupe povoljne strukture u pogledu
obrasta i kvalitete stabala. Štetnost bi bila u tome, što bi ove skupine mogle
dati u budućnosti — ako bi ih dalje podržavali i njegovali — vrijedne Sortimente
i to u doba kada će na takovim biti oskudica. Ta stabla ulaze u doba
najvećeg i najvrijednijeg prirasta, pa bi i zato bila šteta posjeći ih i time
osujetiti taj prirast. Obzirom na opće stanje naših sastojina i na veliku vrijednost
koju može dati šumsko drveće, a naročito hrast lužnjak, u svakoj
ovakovoj grupi stabala i kod svakog stabla treba zapravo razmisliti o tome,
ne bi li ih bilo bolje ostaviti za kasnije, kada će debla imati veće dimenzije
i kada će prema tome moći dati znatno veću vrijednost. Pri toj ocjeni je
važno pitanje, da li je okolina povoljna u svrhu daljnje njege odnosnog
stabla. Potpuna likvidacija ovakovih sastojina ne bi bila nikako ekonomična.


Misli enja smo da problem degradiranih kao i čistih sastojina hrasta
lužnjaka uopće treba riješavati tako, da se obavi njihova podsadnj a
a naročito i popunjavanje praznina jakim sadnicama raznih
vrsta, čijim biološkim zahtjevima odgovaraju stanišne i sastojinske prilike
na pojedinim površinama. Pri tome bi se vrste, koje traže više svijetla i brzo
rastu, sadile sa većim razmakom, svakako na praznine gdje im je osiguran
veći užitak svjetla, dok bi se vrste koje podnose zasjenu unosile u dijelovima
odrasle sastojine gdje je ograničeniji priliv svijetla. Ali na prazninama
se ne bi unosile samo vrste svijetla, već s njima pomiješano i ostale
vrste. Primjera radi navodi se, da bi usred veće praznine, koja je eventualno .
obraštena sa grmljem ili je bez grmlja, posadili kanadsku topolu uz razmak
redova od oko 6 m i razmak u redovima od oko 4 m, a između topole grab,
klen, amer. i ob. jasen, lipu. Uz rub praznine, do gušće skupine hrasta, kan.
topola ne bi došla u obzir, već miješane ostale vrste prema nihovoj sposob


nosti u podnošenju zasjene i prema jakosti zasjene. U praznine je po


trebno u grupama ili u više redova unijeti i hrast lužnjak, koji će tako biti


u smjesi novih sastojinskih grupa. Naravski, to samo onda, ako hrast nije


već prirodno zasijan.


U slabo obraslim dijelovima sastojina, zapravo na manjim prazninama,
može se naći mnogo mjesta za kan. topolu, makar i za pojedinačnu sadnicu.
Kan. topola će svojim brzim rastom, eventualno u zajednici s bijelom
topolom i ostalim mekim listačama, koje će se prirodno zasijavati, vrlo
dobro poslužiti u pogledu stvaranja povoljnog sklada sa okolnim dijelovima
odrasle sastojine. Ujedno će te meke vrste povoljno djelovati na razvoj
istodobno posađenih ostalih vrsta sporijeg rasta, koje podnose njihovu zasjenu,
jer će ih štititi, naročito od ljetne žege. Ove meke vrste a pogotovo
kan.topola, bit će od koristi i davanjem vrijednog prethodnog prihoda, ali
samo sadnjom sa većim razmakom, koji će proredom biti još povećan.


Pošumljavanje bi trebalo uglavnom obaviti sa jakim sadnicama (visoke
do 2 m) i većim razmakom (1,5 do 2 m). Za takovu sadnju su potrebne veće


444
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 27     <-- 27 -->        PDF

i dublje jame zbog povoljnijeg smještaja korijena. Jama ne bi smjela biti
uža od 40 cm promjera. Na takovim sadnicama valja reducirati pupove
prikraćivanjem vršnog izbojka i grančica. Ta redukcija će imati za posljedicu
jači i brži razvitak korijenja, koje je prigodom vađenja iz tla djelomično
stradalo, što će povoljno djelovati na uspjeh sadnje.


Kako je naprijed spomenuto, na znatn´m površinama hrastika slabog
obrasta javlja se prirodni pomladak vrsta čije sjeme vjetar nanosi sa pojedinačnih
stabala. U svima se takovim slučajevima pruža vrlo povoljna
prilika za jeftino pospješenje pretvorbe odnosnih čistih sastojina u mješovite.
Ta se prilika upravo nudi, pa ju se ne bi smjelo nikako propustiti,
već na vrijeme ukloniti krošnjata stabla loše kvalitete, da se prirodni pomladak
oslobodi od njihove zasjene.


Ovakovim radom bi se pospješio proces stvaranja prirodnijih sastojina.
Umjetno popunjavanje i podsadivanje čistih mladli hrastika trebalo
bi vršiti naročitim obzirom na stabla i grupe loše kvalitete. Valjanom podsadnjom
pod ta loša stabla i grupe stabala omogućit će se da se lako uklone
iz sastojine tokom proreda.


Umjetnim i prirodnim pošumljavanjem, izgled i kvaliteta današnjih loših
nizinskih sastojina tokom godina bi se znatno izmijenili. Tamo gdje bi
bila zasađena uz ostalo i k. topola, a i prirodno naseljene druge meke vrste,
već nakon deset godina na mjestu današnjih praznina zapravo ne bi više
praznine postojale, već bi tu bile grupe mladika, koje bi već stvarale sklop.
Ukoliko bi negdje uz kan. topolu i već pomenute vrste bio unesen i bagrem,
lipa, platana, zbog brzog rasta ovih vrsta još bi se više isticale ovakove
grupe. Time bi bila zaštita tla uspostavljena, a posljedice te zaštite bi sve
više dolazile do izražaja u bržem i boljem razvoju sastojina. Uzgojne okolnosti
bi se na tim površinama stalno popravljale, čemu bi mnogo doprinijelo
i stvaranje povoljnije mikroklime. Susjedni dijelovi, odnosno skupine
starije sastojine bile bi pod povoljnim uplivom promjena u tim novim
grupama sastojine, koje grupe bi im davale zaštitu sa strane.


Samo na taj način će sadanje jednolične sastojine brže mijenjati strukturu.
Čiste sastojine će se pretvarati u mješovite, u kojima će biti izmiješane
grupe starijih stabala sa mladima. Postići će se dakle raznolikost ne samo
po vrstama već i po starosti, čime će porasti otpornost, a i vrijednost sastojina.
Medu raznim vrstama unešenog drveća vrlo važnu ulogu će imati
tehnički manje vrijedne pomoćne vrste; grab i klen.


Tokom vremena će se u starijim sastojinama likvidirati pojedine skupine


stabala slabog obrasta, a i sušenje će vjerojatno pospješiti njihovu ^ječu.


U gutsim skupinama hrasta, prema potrebi njege, vršiti će se visoka pro


reda, čime će se, uz popravljanje kvalitete odnosnih skupina, još pogo


dovati i podsadenom ili prirodno naseljenom mladiku.


Rad oko melioracije degradiranih nizinskih sastojina bio bi uglavnom


ovaj:


l.popunjavanje u prvom redu praznina nastalih sušenjem uz smišljeno


stvaranje mješovitih skupina sa što više vrsta, kojima odgovaraju ekološki


uslovi;


445
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 28     <-- 28 -->        PDF

2. podsadnja ne samo grupa slabog već i dobrog obrasta čistih sastojina
hrasta;
3. postepeno uklanjanje stabala iz sastojina slabog obrasta, gdje smetaju
prirodnom ili umjetno unešenom mladiku, zapravo oslobađanje toga
mladika od njih;
4. proreda gustih skupina uz naročito pogodovanje kvalitetnim stablima.
Dosljedan rad oko melioracije unaprediti će sadanje loše i jednolične
nizinske sastojine. Novi dijelovi ovih sastojina će početi davati prihod, u
prvom redu od mekih vrsta i bagrema, a zatim od ostalih vrsta. Rad u starijem
dijelu sastojine će postajati sve lakši i elastičniji, pa će se moći
uspješnije odstranjivati pojedina stabla lošeg uzrasta, pogotovu gdje budu
smetala mlađem dijelu sastojine. Time će se postići dobri proredni prihodi.


´
Sastojine će postajati sve gušće i poprimati će negdje preborni izgled, no to
ne će biti na štetu gospodarenja, jer će se u takovim sastojinama moći vršiti
intenzivan rad. Unapređenje proizvodnje bit će znatno povećano. Iskorištavanje
tla i svijetla će se također temeljito izmijeniti. Tako će postepeno
iščezavati ona bijedna slika mnogih sadanjih nizinskih sastojina, koja
slika svakom stručnjaku nameće pitanje: što da se radi.


THE TRANSFORMATION OF THE CLEAR-OAK-WOODS IN THE MIXED
ONES


The author proposes the melioration of the pure oak-woods in the lowlands damaged
by the wit hering and thus on vast areas excessively cleared. — That can be
achieved beside the underplanting and completing-with the common hornbeam, field-
maple, ash, black walnut, common locust, Canadian poplar and with under-planting the


pure oak-woods which were not yet damaged by the withering.
It is recommended too, the felling of the oak-trees of bad quality in that place,
where a natural regeneration of the other species is settled. The purpose of this labor
is to speed up the transformation the pure oak-woods to the mixed ones.


Poroka saradnicima


Uredništvu često stižu upiti pojedinih stručnjaka sa terena, koliko treba
da su prilozi za Šumarski list dugački. Naš je odgovor: što su kraci, to ih rade
primamo. Jer kratki sastavci, u današnjem tempu brzog razvoja, najrade se čitaju,
a dugački vrlo često se samo letimice pregledaju a ni kasnije se gdjekad
temeljito ne pročitaju.


Zato molimo sve stručnjake, da nam šalju što više kraćih sastavaka. Naročito
su poželjna iskustva iz prakse za »Saopćenja«., i to u dužini počevši od
1/3 strane do najviše 2—3 strane.


U6