DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 74. NOVEMBAR GODINA 1950


J Starčević (Sr. Mitrovica):


TEHNIČKE NORME I PRIVIDNA RACIONALIZACIJA


O tome, da su norme odigrale značajnu ulogu pri prijelazu sa individualnog
sistema na kolektivni ne postoji niti najmanja sumnja. O tome, da je
uvođenje tehničkih normi za mehanizirane proizvodne procese vrlo važno
pitanje tehničko-pogonskih kadrova, treba reći najnužnije iz prostog razloga,
što sam pokret tehničkog normiranja ima često deklarativan karakter,
a u praksi je on posve prepušten normircima i poenterima, koji imaju
vrlo skromne tehničke pojmove i koji nesvjesno, nekada u najboljoj namjeri,
naprave više štete nego koristi. Tako se dešavalo, da su tehničke
norme postavljene po šablonama i dogmama iz prevedenih brošura, te se
naknadno ispostavilo, da je ovaj način za naše prilike potpuno neprihvatljiv.


Da osnažimo ovo samo jednim primjerom. U početku neki autori iznosili
su i uzdizali avanse (pomicanje) sovjetskih jarmača (gatera), koje su se
penjale i do 20 mm po hodu (hubu), ostavljajući svjesno ili nesvjesno kao
nevažno pitanje debljine klada (kao da je za avans mjerodavna
samo duljina klade a ne i promjer). Pošto su naši avansi po stapaju bili
znatno manji, izgledalo je, kao da smo mi mnogo zaostali, te se užurbano
pristupilo postizavanju, pa ukoliko su tu i tamo postizavani uspjesi, oni
su se odmah pretvarali u prividne uspjehe i prividne racionalizacije. U to
vrijeme mnoge su jarmače zbog preopterećenosti napukle (Karlovac),
mnoge su daske dobile valovit, flanelast i baršunast vid (Bos. Krupa), parketi
pod grubim nasiljem noževa blanjalice dobili su suviše velike cikloide
(Durdenovac), plemeniti furniri nisu obrađivani sa više pažnje od topolovih


* Pitanje utvrđivanja tehničkih kapaciteta strojeva i mehaniziranih uređaja važno
je kako prigodom planiranja nabavaka tih mašina tako i prigodom njihovoga opterećenja
s obzirom na konstrukcije pojedinih dijelova stroja kao i uzajamne zavisnosti
kvalitete izrade s brzinom rada. Dešavalo se često a događa se još uvijek i sada, da
neki strojevi rade ispod a neki iznad optimalnog opterećenja, u oba slučaja ili na štetu
održavanja stroja ili često na štetu kvalitete proizvoda, a sve zbog nepoznavanja
tehničkih kapaciteta. Pitanje je to danas neobično važno pri rješavanju općih problema
tehničke organizacije rada i normiranja, pa bi stoga ova rasprava trebala više zainteresirati
tehničke kadrove u teoretskom i tehnički-praktičnom pogledu. — Ured.
421
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 4     <-- 4 -->        PDF

(Caprag), ozlijede furnirskih noževa bile su češće, jer se nerazumno forsirala
samo brzina (Mitrovjca) ,i t. d. To se je događalo na prelomu, kada su
brošure o visokoj produktivnosti prevođene bez nužnih ohfašnjenjaosvrta na naše specifične prilike ,kada se težilo samo za količinom i to
toliko, da su kvalitet i princip privrednog računa izgledali tek kao raskošni
prtljag, koji se tu i tamo može sasvim opravdano zanemariti.


1.
Vratimo se na pitanje avansa i osvijetlimo ga tehničkim izrazom.
Avans, to je pomicanje predmeta obrade u pravcu aktivnog oruđa, koje
vrši određene promjene na samom predmetu obrade. U slučaju jarmače
imamo avans 1) po minuti, 2) po okretaju, t. j . po hodu pile. Uzajamno su
izvodljivi. Trupac se miče (bez obzira kontinuirano ili u prekidima) prema
pili određenim tempom, koji rukovalac jarmače može da mijenja po volji,
a pila se pokreće gore-dolje i ulazi u trupac tempom, koji je odredio konstruktor
i koji rukovalac jarmače ne može da mijenja. (Da li ga nekada
mijenja, vidjet ćemo kasnije.)


Ako je broj okretaja u minuti 200 a visina hoda iznosi 500 mm, onda
će ma koja točka na površini pile napraviti put u minuti 200X0,5X2=400
m ili na sekundu 60-i dio od toga t. j. 3,32 m. Taj isti put pomnožen sa
brojem v napravila je točka na zamajcu, u kojoj je učvršćen rukavac
okvira, a koja je udaljena od središta zamajca za dužinu hoda. Označimo
li tu brzinu sa c, možemo izvesti neobično važan pokazatelj za kapacitet
jarmače, a to je


n.H.2 n.H
Iö~m/Sek (1)


C=~oÖ-´


gdje smo sa n označili broj okretaja u minuti, a sa H visinu hoda.
Iz ovog obrasca jasno proizlazi, da je c f u n k c i j,a dvaju promjenljivih
činitelja, pa je pogrešno zanemarivati ma koji od njih.


Za kapacitet jarmače prije svega važna je prorezana površina onog
reza, koji ide kroz sam promjer trupca, a ne samo dužina trupca. Otuda je
jasno, da je avans (pomak) uslovljen ne samo turažom i visinom hoda nego
i promjerom trupca, a to je bilo zanemareno, kako smo naprijed istaknuli.


Ako dakle neki autori, ponajviše sovjetski, ističu velike avanse po
jednom hodu, izostavljajući promjere klada na koje se takovi avansi odnose,
onda nas to ne smije pokolebati u sopstvenim rezultatima iz jednog posve
prostog razloga, što su prosječni promjeri naših trupaca nesravnjivo veći,
a to naročito važi za trupce iz bosanskih šuma.


Niže ćemo se uvjeriti kakovu neodređenu vrijednost imaju pokazatelji
avansa po hodu bez oznake promjera. Neka je visina hoda 60 cm, a debljina
trupca 20 cm. Tada će prema našim postojećim normama avans iznositi


(3,8 X 0,6) : 0,2 = 11,4 m po jednom hodu


422
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 5     <-- 5 -->        PDF

iako on dogovorno iznosi 3,8 mm po hodu uz uslov H = D t. j. za slučaj
kada je visina hoda jednaka promjeru. Naprotiv, neka je trupac 30 cm
debljine, bit će avans


(3,8 X 0,6) : 0,3 = 7,6 mm po jednom hodu,


jer i ovdje polazimo od uslova H = D.


Očigledna je zakonitost, da avans ili pomak po hodu ovisi o visini
hoda i debljini trupca, pa sama oznaka avansa po hodu bez oznake H = D
odnosno bez oznake odnosa H i D ne kaže ništa tehnički određeno.


:
\
2,


Ako kažemo da se trupac pomakne 1 m za 1 minutu, a nismo spomenuli
turažu, visinu hoda i promjer trupca, onda smo tek načetu misao
ostavili nedovršenu i sasvim neodređenu. Naprotiv, ako smo rekli 1 m ^a
1 min kod trupca 30 cm promjera te kod jarmače sa 60 cm visinom hoda
i 200 obrtaja u minuti, onda smo dali sve koordinate, pomoću kojih se data
brzina može izmjeriti sa našom osnovnom tehničkom normom od 3,8 mm
po hodu kod H = D. Imamo dakle tehničku normu


(200 X 3,8 X 60) : 30 = 1,52 m po minuti


prema stanju, koje smo dobili kronometražom, a to je 1 metar po minuti.
Izvodimo zaključak, da je rukovalac jarmače iskoristio tek 2/s od dozvoljene
brzine jarmače.


No ako ovaj slučaj uzmemo u dublje razmatranje, ne zadovoljavajući
se golim stanjem, pa ako učinimo više pokusa, koji se svode uglavnom na
ovaj zaključak: svako povišenje avansa ide na štetu
kvalitete , tada ćemo tražiti uzrok ili u razvraki pila ili u nagibu ili u
osobenosti drveta, dakle sve dotle dok definitivno ne utvrdimo razliku
između 1 i 1,52 m po min avansa.


Pretpostavimo za trenutak i ovakav slučaj. Mi smo stali kraj jarmače,
koja upravo reže hrastovinu promjera 40 cm u daske od 28 do 140 mm, u
sredini. Radi se o brzohodnoj jarmači sa 300 o/min, sa hodom od 450 mm.
Uzeli smo štopericu, te smo dobili 2,70 metara za 2,2 minute. Da li ovaj
gater radi ispod ili iznad prosječne tehničke norme, koja iznosi 3,8 mm
po hodu za jelovinu za prizmiranje (140 mm u sredini trupca)?


Evo kako ćemo se osvjedočiti, je li taj rezultat povoljan ili nepovoljan:


2,70 = 2,2 minute


1,23 m ili 1230 mm = 1 minuta ili 300 okretaja


4,1 mm = 1 okretaj


Pošto je D = 40 cm, a H = 450 mm, to će biti


(4,1 X 40) : 45 = 3,64 mm po okretaju


423
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Budući se radi o hrastovim, koja u odnosu na jelovinu Jma stepen težine
1,25, i o gustoći raspona sa stepenom težine 1/0,85, to će se zadnji rezultat
povećati, i to


(3,64 X 1,25) : 0,85 = 5,35 mm po okretaju kod H = D


(vidi Elementi normiranja u drv. industriji, J. S., Šumarski list god. 1948,
strana 5—.9).


Vidimo, dakle, da je rezani trupac na jarmači u tom trenutku obrađen
relativno dobrom brzinom t. j . brzinom 5,35 mm po hodu umjesto 3,8 mm
po hodu. Ako je kvalitet zadovoljio, onda će to ukazati na potrebu analize
uspjeha t. j. na ispitivanje uzroka ovog rezultata, kako bi se oni mogli prenijeti
i na druge jarmače.


Označimo li pomak po hodu sa p, pomak u minuti sa P, stepen težine


obrade sa s, a stepen gustoće pile sa g, dobit ćemo općeniti izraz


P.D.s.g
P — TT .*<»#.« 1n.H
mm/ po hodu ili supstitucijom


p = (1230 X 40 X 1,25) : (300 X 45 X 0,85) = 5,35 mm po hodu,


što potvrđuje naprijed izvedeni rezultat.


Ova formula ima osobiti značaj za praksu radi brzog ustanovljenja
racionalnosti rada jarmače, koju kontrolišemo. Stoga bi ovu formulu trebalo
preporučiti za širu upotrebu pilanskim rukovodiocima.


3.
Jurnjava u prvim počecima da se stignu neodređeni avansi, stvarala
je i zdravu težnju za visokom produktivnosti, no vodila je istodobno prividnim
racionalizacijama, koje su se na mahove ispoljavale povišenjem
produktivnosti u odnosu na količinu i zanemarivanjem kvalitete izrade i
slabljenjem pažnje za očuvanje strojeva. Ljudi su došli na ideju, da je put
za povišenje kapaciteta »jednostavan« i otvoren promjenom odnosa tjerane
i tjerajuće remenice. Smanjujući promjer tjerane ili uvećavajući promjer
tjerajuće remenice oni su stvarno ubrzali rad pile, digli onaj c o kome smo
naprijed govorili za određeni odnos, ali nisu ni slutili da su time iznad
svake proporcionalnosti povisili sve ostale koeficijente trenja i opterećenja,
često do kritične točke pri kojoj se ili remenje kida ili zamajac lomi, ili
bilo koji dio jarmače ili susjednog uređaja doživljuje lom.


Težnja za povišenjem kapaciteta mora da zadovolji tehničke karakteristike
samoga stroja, a to su oni pokazatelji, koje je sam konstruktor dao.
Prebaciti tehničku normu kod stroja znači uglavnom smanjiti pripravno
i nekorisno vrijeme, znači iskoristiti do maksimuma 480 minuta radnoga
dana za efektivni rad jarmače. Svi dijelovi jarmače i svakog drugog stroja
odmjereni su skladno nekom određenom cilju. ^Konstruktor je dimenzionirao
dijelove stroja prema turaži ili je turažu dao prema dijelovima. Promijeniti
proizvoljno samo jedno od toga, znači izvrgnuti se slučajnostima loma,


424
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 7     <-- 7 -->        PDF

slabijoj kvaliteti izrade i šteti u raznim vidovima. U svakom slučaju takove
jednostrane i proizvoljne preinake na stroju dovode do prividnih racionalizacija
(Karlovac, lom jarmače).


No težnja za jednostranim povišenjem kapaciteta bez tehničkih promjena
i osiguranja svih sudjelujućih dijelova stroja, ako ne dovodi uvijek
do loma, ima za posljedicu ili loš kvalitet izrade ili neku drugu štetnu pojavu.
Tako je bilo prilike vidjeti, da pile režu i sa prsima i sa leđima, a to
neizostavno rezultira vijugavom daskom sa zapercima (Fransen), koju proizvođač
ne može nikako prodati po regularnoj debljini nego samo nekoliko
milimetara ispod te debljine. Na jednom mjestu (Bos. Krupa) upozoreno je
na štetnost ove pojave, na što je rukovalac jarmače dao miran i gotovo
samouvjeren odgovor: »Plan se mora izvršiti, makar se gater polomio«.
Ovakav prakticizam svakako danas ne postoji, jer je danas stupio u prvi
red princip privrednog računa, no on je mogao da se pojavi samo slabom
budnošću rukovodilaca pogona i pogonskih normiraca, koji nisu shvatili
bit tehničkih normi, koje o kvaliteti proizvoda vode jednako računa kao
i o količini.


4.
Tehnička norma na blanjalici. Do sada su objavljene
tehničke norme samo za jarmače i tračnu pilu, te su naročito norme jarmače
našle široku primjenu u praksi. No to su bili osnovni strojevi u mehaničkoj
preradi drveta i kao da je za n:ih postojalo šire interesovanje
nego za osnovne strojeve u finalnoj preradi drva. Finalna prerada drva postaje
kod nas sve važnija, jer se mi planski oriientišemo za izvoz gotovih,
dovršenih proizvoda umjesto sirovina ili poluproizvoda.


Zbog toga treba najprije pristupiti tehničkom normiranju blanjalice na
temelju tehničkih karakteristika stroja. To su uglavnom broj okretaja osovine
na kojoj su pričvršćeni noževi, broj noževa i oznaka kvalitete blanjanja,
koja je određena veličinom odnosno razmakom cikloida.


Prethodno konstatujmo, da strojna blanja u principu radi sasvim
drugčije nego ručna. Ta razlika može da se svede uglavnom na ovo:


Daska na ručnoj blanji leži nepomično, a blanja struže po njoj horizontalno,
praveći duge, često sasvim tanke, gotovo prozirne trake. U tome se
ručna blama približuje više principu rezanja furnira na horizontalnom nožu,
ako apstrahiramo razliku, da ručna blanja napada duž vlakanaca, a horizontalni
nož poprijeko, no ipak ne sasvim u pravom kutu.


Kod strojne blanje daska se pomiče u pravcu rotirajućeg noža tako
da su i predmet obrade i radno oruđe u stalnom pokretu. Da uđemo u
zakonitost, pođimo od ove postavke. Prvo, daska se kreće suviše brzo, a
nož rotira suviše sporo. Sasvim očigledno nastaje rezultat: za vrijeme dok
nož prevali obodni put, odmakavši se od predmeta obrade, daska će izmaći,
pa će se pojaviti tu i tamo neobrađene površine, kao ledine. Naprotiv,
ako se daska suviše sporo pomiče a nož suviše brzo rotira, tada će gustoće
cikloida biti odražena u dobro oblanjanoj površini. To je drugo. Ovdje je
očit odnos između pomicanja daske i turaže, odnosno broja noževa, ako se
hoće postići dobar kvalitet.


425
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 8     <-- 8 -->        PDF

No odrediti taj odnos: postići najveću brzinu pomicanja daske kod
dane turaže, a da bi kvalitet blanjanja zadovoljio, to je moguće samo tako
ako kvalitet blanfanja predstavimo veličinom odnosno razmako
m c i k 1 o i d a. To je dakle novi elemenat za tehničku normu.


Neka je turaža blanjalice 3000 o/min, neka ima 4 noža na obodu radne
osovine i neka je kvalitet reza određen sa razmakom cikloida q — 1 mm
(to su sitne uvale, prostim okom jedva vidljive). Otuda izlazi pomak u
minuti p


p = (3000 X 4 X 1) : 1000 m/minuta ili 12 metara po minuti.


Prirodno je, ako hoćemo grublje oblanjanu plohu, da q možemo birati
i sa više od lmm. Izaberemo li na pr. 2 mm, a turaža stroja iznosi 5000
o/min, tada je


p = (5000 X 4 X 2) : 1000 = 20 metara po minuti.


Ovaj stepen kvalitete obrade ne smije biti ni u kojem slučaju zanemaren.
Drugi se kvalitet traži za brodarski pod, a drugi za dijelove namještaja
ili panelske srednjice. Prema tome bit će i druga brzina rada i drugi
kapacitet u svakom od ovih slučajeva.


I ovdje je pogrešno, ako neki rukovaoci ili rukovodioci sami na svoju
ruku bez saglasnosti mašinskih stručnjaka mijenjaju bilo koji od činilaca,
koji su dani po konstruktoru, u samoj fabrici strojeva. U jednoj tvornici
parketa (Đurdenovac) povišena je brzina pomicanja bez povišenja turaže,
pa se dobio znatno slabiji kvalitet obrađene površine. Na taj način ni
ovdje nije izvršena stvarna racionalizacija, nego se samo povisio postotak
škarta na račun veće proizvedene količine.


Prigodom određivanja tehničke norme strojeva i uređaja treba poći
od danih elemenata, koji su gotovo uvijek kompleksni, pa otuda samo
skupno promjenljivi. Promjena turaže izaziva sasvim drugo opterećenje
remena, osovine, noža, energije, utroška maziva i dr. Ako ta promjena
nije znatna ,onda naravno nije u pitanju veliki riziko pa se tu i tamo mogu
dopustiti izvjesna pomeranja u saglasnosti sa maišinskim stručnjacima. No
velike promjene u remenicama ili forsiranje pomicanja na račun kvalitete
proizvoda ni u kom slučaju ne smiju da pređu u proizvoljnu praksu, jer to
većinom daje prividne racionalizacije: na račun postignute količine javlja
se lom, slab kvalitet ili šteta u ma kom drugom vidu. Stroj i njegove sastavne
dijelove treba pcsmatrati kao živ organizam, koji ima snagu prema
njegovim organima i mišićima. Prethodno ne razviti organe i ne ojačati
muskulaturu, a opteretiti organizam povišenom mjerom, znači izvršiti nad
njim otvoreno nasilje i izazvati opći poremećaj.


No kakogod se dešavaju preopterećenja strojeva, tako isto imamo
slučajeve, da mnogi strojevi rade sa »po snage«. I ovdje je uzrok nepoznavanje
tehničkih kapaciteta ,pa ljudi iz pretjerane bojazni i opreza rade »za
svaki slučaj« sa najmanjom brzinom. Ovdje se očigledno gubi i energija i
vrijeme i dio amortizacija, a pojavljuje se i niz drugih rasipa, koji su vezani
za slab stepen iskorišćenja strojeva. Kod mnogo strojeva u pogonu javljgju


426
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 9     <-- 9 -->        PDF

se neravnine u iskorišćenju ugrađenih kapaciteta, a sve to dolazi od nepoznavanja
postupka za izračunavanje tehničkih kapaciteta.


Već i pri/Jodom nabavki strojeva i prigodom planiranja proizvodnje
neobično je važno pitanje: kako odrediti tehničke kapacitete na bazi tehničkih
podataka, koji su dani u prospektima same tvornice. Koliko se puta
naruči od ovih strojeva više a od onih manje samo zbog toga, što nije proučeno
pitanje tehničkih kapaciteta. Ako se »na temelju prakse« utvrdi
ova greška, onda je moguće da se drugi put kod narudžbe prede u drugu
krajnost.


Rješavanju tog problema treba u interesu bolje organizacije rada što
prije pristupiti. Inženjeri i tehničari koji će povodom zadnje reorganizacije
privrede doći nešto bliže pogonu i biti tješnje vezani za samu proizvodnju,
moći će bez sumnje zajedničkim radom popuniti one praznine, koje su se
u organizaciji rada pojavile. Nije pravilno, da se ovako složeni problemi
prepuste poenterima i normircima .tehnički nedovoljno obrazovanim, jer
je organizacija rada široko polje na kojem viši i srednji tehnički kadrovi
imaju i prilike i mogućnosti, da razviju svoje sposobnosti u korist zajednice.


Očigledno je postojala tendencija, da se normirački radovi svrstavaju
u »sitnice«, pa se baš tu dolje u pogonu sakupio slabiji kadar, često bespomoćan,
da administrativno savlada organizacione probleme, koji su naišli
pojavom novih sistema rada: tehničko normiranje, brigadni i lančani sistem,
evidencija radnih učinaka .tehnička kalkulacija, proizvodno planiranje i t. d.
Tehnički i teoretski obrazovaniji kadrovi težili su i bez poznavania proizvodnje,
da se učvrste na administrativnim funkcijama, gdje je njihovo teiretsko
znanje bez poznavanja proizvodnje često ostajalo sterilno, Još
uvijek se događa, da su pogoni ostali sa starijim stručnjacima, empiričarima
unatoč činjenice, da je dovoljan broj tehničkih kadrova napustio školske
klupe.


Ove okolnosti svakako treba kod budućih razmještaja tehničkih kadrova
uzeti u obzir tako, da pogoni dobiju onu pomoć, koja je preduslov
za bolju organizaciju rada i za stvarne a ne prividne racionalizacije.


Ing. Zlatarić Boris (Zagreb):


NEKA OSNOVNA PITANJA SJEMENARSKE POLITIKE
U ŠUMARSTVU


I


Pitanje sjemenarstva u šumarstvu postalo je veoma aktuelno. Kod
nas se sve više pošumljuje i traži sjeme, a često se ne zna odakle ono potječe,
kakve je provenijencije. U općoj i velikoj potražnji za sjemenom
dešava se da se sjeme iz nizina unosi u planine, iz unutrašnjosti u primorje
i si. To se dešava također i sa sadnicama (na pr. u području Rijeke, Senja,
Splita i t. d.). Treba se zamisliti nad tim, jer se na taj način negdje vrše


427