DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Pokretna hvataljka za žicaru za izvlačenje trupaca


Autor: Iva n Naranđa , mehaničar iz Zagreba namještenik; Servisa Gen. dir.
drv. industrije NRH.
Tehnički opis: Naprava se sastoji iz tri glavna dijela i to: postavnice A,
postavnice B i pokretne hvataljke C Djeluje kako slijedi:


Na dva stabla iznad uvale razapne se nosivo uže tako, da ima minimalni pad
prema dolje 15*/o. Na mjestu utovara pričvrsti se postavnica A fiksno na žicu, a na
mjestu istovara postavnica B. Pokretna hvataljka C kreće se po užetu između obih
postavnica na .kotačima 1, a udešena je tako, da se putem centra okretanja hvataljke 2
kliješta 3 postavljaju uvijek okomito prema zemlji. Vučno uže od bubnja pogonskog
motora prolazi kroz mačku preko kotača 4 kroz mehanizam 5 i pričvršćeno je za
klin 6. Od mjesta istovara mačka se kreće djelovanjem sile gravitacije i dolazi do
mjesta, na kojem je postavljena donja postavnica, o kojoj se zakvači pomoću kuke 7,
koju podupire vilica 8. Klin 6 spušta se na zemlju, te se za njega zakvači trupac
Nakon toga bubanj motora stavlja se u pogon, te najprije nastaje dizanje trupca do
pokretne hvataljke, o koju se klin zakvači. Nakoni što je klin 6 ušao u kliješta 3 podiže
se cijeli mehanizam 5, a ovaj opet podiže vilicu 8, koja oslobađa kuku 7 i sada
nastaje kretanje tereta i pokretne hvataljke nosivom žicom. Kvadrat 9, koji se sada
pomakao u gornji dio kliješta, osigurava da se kliješta putem ne mogu otvoriti.


Kada se teret izvuče na mjesto istovara, mačka sa polugom 10 udari u postavnicu
B, te se u tom momentu daje pogonskom bubnju obratan smjer kretanja. Poluga
10 putem ekscentra potisne polugu 11, a ova potiskuje kvadrat 9 u upust kliješta 3.
Klin 6 uslijed tereta izvlači se iz kliješta i teret se polagano spušta na zemlju.


Naprava se može upotrebljavati na dužinu do 500 metara, na kojoj je ispitana
nosivost do 2 tone. Pokretna hvataljka ne može prolaziti preko uporišta sa sedlima,
već samo slobodnom žicom, stoga je dužina žicare ograničena. — Korisno se može
upötrebiti za izvlačenje trupaca i ogrijeva iz vrtača i za utovar trupaca u vagone ili
kamione namjesto dizalice. Pokretna hvataljka je udešena samo za vuču uzbrdo.


Efekat : U 8-satnom radu na potezu od 500 m iznosi 40 m´ trupaca.


Hidraulična sjekira. Autor: Ing. Srećko Leiche r, mašinski inženjer u
Birou za unapređenje proizvodnje Gen. dir. drvne ind. NRH.


Tehničk i opis : Hidraulična sjekira montirana je na vagonetu tako, da se
može lako premještati po stovarištu. Elektromotor tjera tlačnu pumpu za visoki pritisak.
Tekućina se ručnim razvodnikom tlači u veliki cilindar, u kojem je ugrađen klip
sa sjekirom. Kod pritiska od 70 atm iznosi snaga klipa 18.000» kg, a ta je dovoljna za
razbijanje najžilavijih i najkvrgavijih panjeva, gula i kladica. Nakon rascjepljivanja
panja, gula ili kladica povlači se klip sa sjekirom ubrzanim pomakom unatrag, jer je
razvodnik prebačen na mali cilindar. Sjekira je naime povezana sa kilipnjačom, na
kojoj sjedi klip od svega 50 mm promjera a klizi u malom cilinderu. Kako tlačna
pumpa tlači jednaku količinu tekućine, to se pomak maloga klipa automatski povisuje.
Da se spriječi lom kod preopterećenja, montiran je sigurnosni ventil na tlačnom dovodu,
a za sprječavanje ispadanja klipa iz cilindera postavljen je granični iskopčač
tlaka. Pogonska snaga za hidrauličnu sjekiru određena je maksimalno sa 2,5 kw.


Upotreba : Ova pokretna hidraulična sjekira može se primjenjivati u tvornicama
suhe destilacije drveta, u tvornicama tanina i na šumskim stovarištima, gdje
postoji elektrovod, a služi za razbijanje panjeva, gula i kladica.


Efekat : Uz pretpostavku postavljanja hidraulične sjekire po stovarištu na
podesnom mjestu učinak u 8-satnom vremenu iznosi 60 prm. U odnosu prema manuelnom
radu iznosi ušteda ,10 dinara po 1 prm. Godišnji efekat uštede po jednoj
sjekiri jest 180.000 dinara.


Dvokolica za privlačenje trupaca. Autori: Štefo i Miško Kovačić, namještenici
Zadruge za elektrifikaciju iz Podravskih Sesveta.


Tehničk i opis : Dvokolica se sastoji, od 2 točka promjera 2,05 m, koji su
spojeni sa jakom osovinom težine 40 kg. Na osovini je montirana ručna dizalica
(vinta) sa lancem i kliještima. Preko osovine su postavljene dvije paralelne rude, koje
sežu 1,30 m iza točkova, a 5,07 m ispred točkova. Među rude preže se konj kao u
»čezi«. Na prednjem i stražnjem kraju ruda umetnuta je po jedna daska, koja se može


452