DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 37     <-- 37 -->        PDF

upozoruju na štete, koje zbog golih sječa i degradacije šume negativno utječu na
pojedine grane narodne privrede. Fitocenološke i foto snimke te popis veget. elemenata
upotpunjuju taj izvještaj. — Navedena dva rada trojice istraživača važan su
prilog stvaranju naučne osnovice perspektivnog planiranja šumske i stočarske privrede,
kao i daljnjem istraživanju specifičnih šumarskih problema.


P a v 1 o v i ć u kraćem prikazu o vegetaciji livada i pašnjaka Zlatibora primjećuje,
da su te poljoprivredne površine nastale u zoni šuma četinjača pod utjecajem
čovjeka i upozoruje na okolnost, da su historijsko-ekonomski faktori s jedne strane
ubrzali proces degradacije tla šumskih livada a s druge onemogućili ponovni razvitak
šume.


Jovanovi ć prikazuje u riječi i fotosnimkama značajke balkanske bukve
Fagus moesiaca Cz, (koju je nedavno u našim krajevima otkrio Cernjavki), koja se
od zapadnoevropske F. sillvatica L. naročito razlikuje karakterističnim kupulama sa
donjim listoliko proširenim stipu´.ama te, pojedinačno opaženim, zakorjenjivanjem
zatrpanih živih grana i poleglih mladih stabala.


Jovanovi ć nadalje iznosi potrebu i predlaže indirektni postupak za prikupljanje
potrebnih statističkih podataka o sjemenim godinama bukve za blisku prošlost
u svrhu orijentacije za budućnost. Taj se postupak sastoji o izbrajanju godišnjih
tragova ljuski što potječu od vršnih izbojaka i to u manje sječenim šumama. Istraživanja
po tom postupku autor je izvršio u šumama kod Majdanpeka i na sjevernom
dijelu naprijed spomenute Suve Planine, i utvrdio ove dobre sjemene godine: 1946,
1943, 1936, 1932 i 1928 (1929?). Rezultati istraživanja nadopunjeni su podacima o
utjecaju klimatskih faktora na urod sjemena.


Rajevsk i kraćim prilogom opisao je nalazište ostatka šume Pinus nigra v.
Pallasiana na južnim padinama planine Crnook u Istočnoj Srbiji.


Černjavski , poznati naučni radnik, u svojoj raspravi o bukovim šumama
Jugoslavije ponajprije opisao je opće značajke biljnog pokrova biv. univerzitetskog
imanja Majdanpek i konstatirao, da se tu prosječna nadmorska visina bukovih šuma
nalazi ispod donje granice bukovih šuma u FNRJ. Nakon kraćeg pregleda šuma u toj
domeni i prikaza o finom reagiranju šumskih tipova na skoro neprimjetne ekološke
razlike, autor je Fagetum montanum serbicum (Rudski) za Majdanpek raščlanio na
pet različitih tipova grupacija i opisao njihove osnovne karakteristike. Potom, na
osnovu sabranog materijala, ukazuje da je areal mezijske bukve (F. moesiaca) rasprostranjen
kroz cijelu NR Srbiju i NR Makedoniju; ona je najrasprostranjenije
šumsko drvo »u svima florističkim oblastima i u svima pojasevima, od podnožja do
gornje granice u FNRJ«. Prema tome je, po mišljenju autora, za zajednicu bukovih
šuma mezijska bukva edifikator (graditelj), koji određuje tip tih šuma. Zato autor
smatra pravilnim, da se asocijacija tih šuma naziva Fagetum moesiacae. Pisac u toj
interesantnoj raspravi nadalje razlikuje asocijacije po edifikatorima; subasocijacije
slične po edifikatorima razlikuje po stanju edifikatora i sastavu prizemne flore, a
facijese slične po edifikatorima i ekologiji makroreljefa razlikuje po ekologiji mikroreljefa
i prizemnoj flori.


Spasojevi ć na osnovu istraživanja gubarevih legala g. 1948 na Fruškoj Gori
došla je uglavnom do ovih za praksu važnih rezultata: najveći broj legala orijentiran
je prema jugu i istoku a najmanje prema sjeveru, uglavnom na najsuhijem i najtoplijim
mjestima; na drveću s hrapavom korom najveći broj legala položen je ispod
2 m, inače iznad 2 m; najviše je legala bilo na bukvi; zaraženost je g. 1948 bila veća
nego 1947; osrednji broj jaja po leglu je 263, legla na bukvi imaju najveći broj jaja
a na hrastu najmanje. Rezultati istraživanja dokumentirani su numeričkim podacima
i grafikonima.


Pregled popisa objavljenih radova Ekološkog instituta Srbije ukazuje na jednu,
za naše prilike još neobičnu činjenicu, da od ukupnog broja autora gotovo polovinu
sačinjavaju žene (7 :6)!


Prva knjiga ovog instituta lima veliko značenje za šumarsku i poljoprivrednu
praksu. Iako se još danas rezultati objavljenih radova ne mogu u cijelosti primijeniti,
ond sačinjavaju značajan prilog za buduće perspektivno planiranje ii uređivanje, kao
i za daljnja specifična istraživanja. Otkrivanjem osnovnih elemenata u prirodnim
faktorima proizvodnje, ond stvaraju široku naučnu osnovicu za pravilno gospodarenje.


Sa far


455


i