DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 40     <-- 40 -->        PDF

/


Nakon što je prikazao općenito rasprostranjenje Fraxinus oxycarpa, autor je


obratio pažnju na činjenicu da većina stranih botaničara, pa i najboljih dendrologa,


nije imala određenijih podataka o toj vrsti kod nas. Većim dijelom to je dolazilo


uslijed slabog poznavanja te vrste, njenog razlikovanja prema ostalim domaćini jase


nima. Prvi ga je naslutio Visiiani. Nakon nalaza Hirca, pitanje dolaženja tog jasena


zainteresiralo je i druge botaničare i šumare, koji su se zatim dali u potragu za tom


»trećom vrstom« jasena kod nas. Dok o njemu za Hercegovinu i neka druga područja


Sredozemlja postoji u literaturi dosta podataka, dotle je još uvijek njegovo dolaženje


u području Dunava i Tise nedovoljno jasno.


Budući da su se sve više gomilali podaci o poljskom jasenu, to je sve manje


sumnje preostalo u to da ta vrsta jasena raste kod nas od prirode u području Sredo


zemlja, u Hercegovini, Makedoniji i susjedno. Bilo je dakle veoma potrebno da se ta


autohtona vrsta konačno utvrdi i da joj se upozna značenje za šumarstvo našeg


primorja.


Autor je naveo nekoliko originalnih podataka iz areala Fraxinus oxycarpa u


Istri, Hrv. primorju, Dalmaciji, Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. Pored toga


u ovom prethodnom izvještaju on je dao neka zanimiva na&Iućivanja o njegovom


rasprostranjenju u području Slavonije i Podunavlja.


Panov A,: O fiziološkoj zrelosti bora kod nas, Godišnjak biološkog instituta u
Sarajevu, 1948, Sv. .1/23-^29.


Vlastita promatranja fiziološke zrelosti ob. i ornog bora kod nas u Bosni dala
6u autoru rezultate rezličite od do sada upotrebljavanih i poznatih iz njemačke literature,
kojima smo se do sada služili. Autor je našao da 1. fiziološka zrelost bora kod
nas nastupa između 10—25 godine, 2. da ona ne opada s nadmorskom visinom tako
naglo kao što se to smanjuju prosječne temperature, 3. sklop je jedan od osnovnih
faktora, koji zadržavaju spolno dozrijevanje bora, 4. crni bor postiže spolnu zrelost
kasnije od običnog i 5. razlika između prividne i prave fiziološke zrelosti dosta je
pravilna. Nastavljanjem zapažanja u tom pravcu dobit će se važni originalni domaći
podaci o nastupanju fiziološke zrelosti naših šumskih vrsta.


Z. B.
Osvrt na knjigu: Evidencija radnih normi Ing. A. Lisulova.


Kao što je poznato, sve dotle dok postoji socijalistički princip: »Svakome prema
zasluzi« i dok se ne pređe u višu društvenu fazu, norm e će biti osnovno mjerilo
radnih učinaka i temelj za nagrađivanje radnika, pa prema tome i najvažniji instrumenat
u organizaciji rada. — Ako se podsjetimo, da je normu u kapitalističkom sistemu
zamjenjivao akord , ali ne sporazumni akord, kako to iz prevoda riječi proizlazi,
nego radniku sa strane kapitaliste nametnuti akord, onda je razumljivo zašto
se još uvijek osjeća potreba za dobrom metodologijom normiranja i uopće dobrom
knjigom iz te oblasti. Ta potreba doprinijela je, da su neke knjige o normama ubačene
na brzinu, bez kriterija kvalitete, pa se njihovo prisustvo u praksi pasivno
odražava.


Tako je godine 1949 sa odobrenjem Ministarstva industrije NRH izašla knjiga
Evidencija radnih normi od Ing A. Lisulova sa 200 stranica i sa nekoliko
tabela od kojih jedna zaprema više od dva kvadratna metra.


Zaista, za knjigu se općenito može reći, da ona krije u sebi dvije mogućnosti:
ako je dobra, ona ima neocjenjive, vrijednosti za društvo, a ako je loša, ona se pretvara
u suprotnost, u negativnu vrijednost.


Razgovarajući sa normircem jednog operativnog Ministarstva o normama, zaustavili
smo se i na knjizi A. Lisulova. Sa nešto izmijenjenim riječima, sagovornik je
zažalio, što se putem štampe ne ukaže na udaljenost ove knjige od praktičnih potreba.


— Uskoro zatim, naišao sam na kursu normiraca u Zavidovićima, da se najveće tabele
iz te knjige upotrebljavaju kao podloga za pisanje, a sama knjiga ležala je pasivno
po strani.
458