DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 40     <-- 40 -->        PDF

/


Nakon što je prikazao općenito rasprostranjenje Fraxinus oxycarpa, autor je


obratio pažnju na činjenicu da većina stranih botaničara, pa i najboljih dendrologa,


nije imala određenijih podataka o toj vrsti kod nas. Većim dijelom to je dolazilo


uslijed slabog poznavanja te vrste, njenog razlikovanja prema ostalim domaćini jase


nima. Prvi ga je naslutio Visiiani. Nakon nalaza Hirca, pitanje dolaženja tog jasena


zainteresiralo je i druge botaničare i šumare, koji su se zatim dali u potragu za tom


»trećom vrstom« jasena kod nas. Dok o njemu za Hercegovinu i neka druga područja


Sredozemlja postoji u literaturi dosta podataka, dotle je još uvijek njegovo dolaženje


u području Dunava i Tise nedovoljno jasno.


Budući da su se sve više gomilali podaci o poljskom jasenu, to je sve manje


sumnje preostalo u to da ta vrsta jasena raste kod nas od prirode u području Sredo


zemlja, u Hercegovini, Makedoniji i susjedno. Bilo je dakle veoma potrebno da se ta


autohtona vrsta konačno utvrdi i da joj se upozna značenje za šumarstvo našeg


primorja.


Autor je naveo nekoliko originalnih podataka iz areala Fraxinus oxycarpa u


Istri, Hrv. primorju, Dalmaciji, Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. Pored toga


u ovom prethodnom izvještaju on je dao neka zanimiva na&Iućivanja o njegovom


rasprostranjenju u području Slavonije i Podunavlja.


Panov A,: O fiziološkoj zrelosti bora kod nas, Godišnjak biološkog instituta u
Sarajevu, 1948, Sv. .1/23-^29.


Vlastita promatranja fiziološke zrelosti ob. i ornog bora kod nas u Bosni dala
6u autoru rezultate rezličite od do sada upotrebljavanih i poznatih iz njemačke literature,
kojima smo se do sada služili. Autor je našao da 1. fiziološka zrelost bora kod
nas nastupa između 10—25 godine, 2. da ona ne opada s nadmorskom visinom tako
naglo kao što se to smanjuju prosječne temperature, 3. sklop je jedan od osnovnih
faktora, koji zadržavaju spolno dozrijevanje bora, 4. crni bor postiže spolnu zrelost
kasnije od običnog i 5. razlika između prividne i prave fiziološke zrelosti dosta je
pravilna. Nastavljanjem zapažanja u tom pravcu dobit će se važni originalni domaći
podaci o nastupanju fiziološke zrelosti naših šumskih vrsta.


Z. B.
Osvrt na knjigu: Evidencija radnih normi Ing. A. Lisulova.


Kao što je poznato, sve dotle dok postoji socijalistički princip: »Svakome prema
zasluzi« i dok se ne pređe u višu društvenu fazu, norm e će biti osnovno mjerilo
radnih učinaka i temelj za nagrađivanje radnika, pa prema tome i najvažniji instrumenat
u organizaciji rada. — Ako se podsjetimo, da je normu u kapitalističkom sistemu
zamjenjivao akord , ali ne sporazumni akord, kako to iz prevoda riječi proizlazi,
nego radniku sa strane kapitaliste nametnuti akord, onda je razumljivo zašto
se još uvijek osjeća potreba za dobrom metodologijom normiranja i uopće dobrom
knjigom iz te oblasti. Ta potreba doprinijela je, da su neke knjige o normama ubačene
na brzinu, bez kriterija kvalitete, pa se njihovo prisustvo u praksi pasivno
odražava.


Tako je godine 1949 sa odobrenjem Ministarstva industrije NRH izašla knjiga
Evidencija radnih normi od Ing A. Lisulova sa 200 stranica i sa nekoliko
tabela od kojih jedna zaprema više od dva kvadratna metra.


Zaista, za knjigu se općenito može reći, da ona krije u sebi dvije mogućnosti:
ako je dobra, ona ima neocjenjive, vrijednosti za društvo, a ako je loša, ona se pretvara
u suprotnost, u negativnu vrijednost.


Razgovarajući sa normircem jednog operativnog Ministarstva o normama, zaustavili
smo se i na knjizi A. Lisulova. Sa nešto izmijenjenim riječima, sagovornik je
zažalio, što se putem štampe ne ukaže na udaljenost ove knjige od praktičnih potreba.


— Uskoro zatim, naišao sam na kursu normiraca u Zavidovićima, da se najveće tabele
iz te knjige upotrebljavaju kao podloga za pisanje, a sama knjiga ležala je pasivno
po strani.
458
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Prije svega valja napomenuti, da je ova knjiga namijenjena za normirce, poentere
: evidentičare, dakle za niži tehničko-pogcnski kadar koji ima tek skromno teoretsko
predznanje. Knjiga Ing Lisulova, međutim, pisana je stilom i na način, koji više odgovara
tehničarima i inženjerima, ali ni u tom nije bilo dosljednosti.


U samom predcgvoru nailazimo na niz pozitivnih i dobro formuliranih postavki,
kao na pr.: »Norma-časovi pretstavljaju osnovno zajedničko merilo za svaku proizvodnju,
bez obzira na razne mere pojedinih proizvoda (kg, m, kom, i t. d.) i bez
obzira na to, da li su na kraju meseca pojedini proizvodi: završeni ili se nalaze u toku
proizvodnje.


Praćenje ostvarenja proizvodnje, ne samo po količini završenih proizvoda, već
i po samim fazama proizvodnje, može se postići samo putem svakodnevno eviden tiranih
ostvarenih n o r´m a-č a s o va (ONČ), a ovi se mogu izračunati
jedino sistematskom evidencijom rada po radnim normama.«


Nadalje na str.
:
6 također dobra postavka: »...kao osnovna dimenzija u evidenciji
radnih normi uzma se v r e m e, a kao jedinica mere 1 sa t, a po potrebi će se
u osnovnim formularima evidencije uvesti i minut...«.


U samoj knjizi autor ukazuje na praktična oruđa pri izračunavanju procenata
i stepena iskorišćenja: »Pri tome radi brzine sva se računanja mogu sa zadovoljavajućom
točnošću izvršiti logaritmarom 27 cm dužine ili pomoću nomograma, jer je to
konačno evidencija u kojoj beznačajna otstupanja ne igraju nikakovu ulogu, a pravovremeno
dobijanje rezultata je mnogo važnije nego postignuta preterana preciznost,
ali uz veliki gubitak vremena«.


Ovo je, po mom mišljenju, jedno od najkorisnijih upozorenja praksi, koja još
uvijek radi »na snagu« umjesto da se svrsishodno služi raspoloživim tehničkim oruđima,
kojima se ne samo postiže odgovarajuća brzina nego se i čovjek rasterećuje.


Dalje na str. 14: »... na primer jedan radnik, koji u toku meseca malo radi po
normi, može za to kratko vreme da postigne veliki stepen iskorišćenja, ali vrlo malo
ušteđenih časova, dok drugi radnik sa relativno malim stepenom- iskorišćenja može
trajnim radom po normi da postigne znatan broj ušteđenih časova.«


I tako je knjiga protkana nizom pozitivnih, konstruktivnih i dobro formulisanih
postavki, koje bi rezultirale, ako bi se odvojeno posmatrale, dobrom parcijalnom
ocjenom. No, da linormirci umiju da odvoje ono što je dobro i da to aktivno koriste?
Što oni primjećuju?


Prije svega, knjiga je opterećena bez stvarne potrebe množinom formula, znakova
i termina, a onda matematička nedosljednost. Nabrojimo samo neke znakove:
PNC, ONC, e, u, p, n, f, o, i,, E, C, abr, m, M, N i t. d.


Nadalje pored ustaljenih kratica FNRJ i AOR, koje su općenito razumljive
i koje ne bi smjele služiti bez ograničenja za imitaciju, u knjizi se upotrebljavaju
kratice URR, URS, DURT, MURR, MURT i slično koje sadržaju daju prilično nezgodan
smisao, A da o njihovoj svrsishodnosti ni ne govorimo.


S tim kraticama u tekstu se služi kao sa novim imenicama, na pr. str. 124: »Svi
URR su upisani u DURR...«, ili str. 132: »U našem primeru se najprije iz MURR . ,.
prenose iznosi... u MURT...«, ili igra riječi: »...iako je to samo jedan poseban
slučaj opšteg slučaja« koju prosječan normirac mimoilazi.


Zar ne bi bilo bolje, da se autor ograničio na one termine koji su se taloženjem
u praksi udomaćili i koji su se pokazali kao sasvim upotrebljivi i korisni, na pr. norma
izrade, norma vremena (kao njena recipročna vrijednost), stepen proizvodnosti, stepen
ili procenat izvršenja norme, stepen ili procenat izvršenja plana, ostvareni normačascvi
i još nekoliko osnovn´h elemenata. Na taj način za prvi početak stvar bi.bila
razumljiva i takova knjiga bila bi znatno aktivnija u praksi.


Na str. 9 nailazimo na ovaj obrazac:


5


6 = 3X4


što izgleda kao matematički paradoks. No pošto ovi brojevi označuju rubrike, ovaj
obrazac bio bi praktički snošljiv, da knjiga nije pisana strogo matematički, često sa
vrlo složenim obrascima, ili na pr.


C = IO"4 (gdje je uzet negativni eksponent) str. 137


459