DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Kako šumska proizvodnja znatno varira u različitim područjima, to se najtočnija
slika dobiva ako se ta područja posmatraju svako za sebe. Autor je s toga gledišta
podijelio svijet u 8 područja i to:


1. Evrop a sa stanovništvom od 385 miliona i 126 miliona ha šuma, sa potrošnjom
od 10 miliona m3 ili 0,21 m3 po stanovniku pilanskog drveta i sa prethvatom
od 50 miliona m3 godišnje, što znači najmanje 20°/o više od sadašnjeg prirasta;
2. SSSR gdje se proizvodnja cijeni na 280 miliona m3 od čega otpada na pilansko
drvo 37 miliona m3, potrošnja po stanovniku iznosi 1,5 m3, a mogućnosti budućeg
razvitka iskorišćavanja su znatno velike, budući da je prirast znatno veći od iskorišćene
drvne mase, te je ovo područje s tog gledišta suficitarno;
3. Bliski Istok i Sjeverna Afrika sa svega 31 milion ha produktivnih
šuma, od čega se iskorišćava polovina, a stanovništvo broji 120 miliona. To je deficitarno
područje, upućeno na uvoz iz Evrope;
4. Sjeverna Amerika sa stanovništvom od 153 miliona i 456 miliona ha
šuma, od kojih je 158 miliona ha nepristupačno. Potrošnja pilanskog drveta po stanovniku
iznosi 1 m3, a potrošnja celuloznog drveta predstavlja 65°/» cjelokupne
svjetske potrošnje, i ako stanovništvo sačinjava tek 8°/o čovječanstva. Godišnja sječa
je za 50°/o viša od prirasta;
5. Južn a Amerik a sa stanovništvom od 151 milion i 715 miliona ha šuma,
dakle 4,7 ha po stanovniku. Usprkos velikoj šumovitosti potrošnja drveta je veoma
niska (na pr. potrošnja pilanskog drveta po stanovniku iznosi samo 0,06 m3), a problem
degradacije tla i pošumljavanja vrlo je akutan, što predstavlja dvostruki paradoks;
6. Afrik a (bez Sjeverne) ima 747 milijona ha šume na stanovništvo od 143
miliona, dok potrošnja drveta iznosi 0,4 m3 po stanovniku, jer se svega 298 miliona
ha računa kao produktivno;
7. Dalek i Istok , gdje živi 1.152 miliona ljudi, a proizvodnja šuma jedva
dostiže 0,3 ha po stanovniku, a i od toga je samo polovina produktivno. To je najdeficitarnije
područje, gdje je problem nestašice drveta vanredno ozbiljan. Potrošnja
iznosi 0,20 m3 po stanovniku.
8. Oceanija . Na stanovništvo od 12 miliona doflazi 50 miliona ha šume, a
potrošnja je veća nego u Evropi; namiruje svoje potrebe iz vlastitih izvora.


Iz ovog stanja autor izvlači ove zaključke:


a) Evropa, Bliski Istok i Sjeverna Amerika troše mnogo veće mase tehničkog
drveta nego što njihove šume mogu da proizvedu na bazi potrajnosti, d
b) jedna trećina čovječanstva (Evropa, Sjeverna Amerika, SSSR i Oceanija)
troši 83°/o svjetske proizvodnje pilanskog i 95*/o celuloznog drva.


No uza sve to autor smatra da bi sasvim pogrešno bilo na osnovu tih činjenica
zaključiti da šume svijeta nisu u stanju da Po njegovom mišljenju izlaz iz situacije sastojao bi se:


a) u boljem korištenju drvne sirovine, jer je ustanovljeno da se od drvne mase
na panju iskorišćava svega 40°/o, dok već danas postoji tehnički postupak kojim bi se
taj postotak iskorišćenja mogao povisiti na 60, pa čak i gotovo na lOOVo;


b) u boljem gospodarenju sa šumnima, prvenstveno u pretvaranju neproduktivnih
»djevičanskih« šuma u produktivne, a zatim takvim uređajnim mjerama koje bi omo


s


gućile da se, na bazi prirasta od 3 m3/ha. postigne godišnji prihod od 7.800 miliona mna postojećih 2.600 miliona ha produktivnih šuma i
c) u čuvanju postojeće drvne zalihe i pošumljavanju neproduktivnih i napuštenih
zemljišta. Ing, Ante Radovčić


»Lesnoe Hozjajstvo« u prvom polugodištu 1950.


Broj 1


Safaro v I. S.: O poljozaštitnim šumskim nasadima Azerbejdžanske SSR; V oropano
v P. V.: Praktika uzgojnih i prebomih sječa u svjetlosti učenja M:čurina i
Iisenka; Molčano v A. A.: Smrzavanje i odmrzavanje tla; Koži n N, I.: O pre>ispitivanju
drvo-groiroadnih tablica za oboreno drvo; Tretjako v N. A.: Metodika
provjeravanja svojstava uzgojnih sječa; Ka s j a nov : Kvantitativno i kvalitativno
značenje uloge poljozaštitinih šumskih pojaseva; Kramaro v I. I.: Nasadi vrbe na
pridonskim pijescima; Savčenk o A. I.: Značenje kvalitete sadnica za razvitak nasada
običnog bora; Skljarenk o T. F.: Utjecaj, agrotehničkih mjera na dinamiku


461
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 44     <-- 44 -->        PDF

rasta brada vičaste kurike i drugog šumskog drveća; G r e č k i n V, P.: Sisavci — štetnici


šumskih nasada; Vojno v V. V.: Hrast — pilutnjak fla Krimu; Lema n V. P.: Ubrzani


uzgoj sadnica šumskog drveća pomoću električnog svijetla; Borovo j V.: Šume N. R.


Madžarske; God n j e v E. D.: Rezultati pokusa spremanja žira u Buzulukskom Boru;


Lukjanov B.: O spremanju žira; B 1 a g o v j e š ć e n s k i j V. V.: Pokus ocjenjivanja


vodozaštitnog značenja tipova šuma pomoću biljn.h indikatora; Molotko v P, I.:


Oplemenjivanje jalšinog drva; Sidorenk o A. T.: Proizvodno-pokusne šumarije


SSSR.


Broj 2


Zu kov A. B., Godjev E. D., Šu makov V. S.: Agrotehnički problemi pri
podizanju dubrava; Rjabce v I.:. Zadržavanje snijega na poljima; Losicki j K. B.:
Glavne sječe u planinskim šumama; M i h e j e v S. D i Utjecaj izvlačenja drva traktorom
nia uslove obnove šuime; D a n f ell j.d P.: Šume-voćnjaci u Južnoj Kirgiziji; Za rubi
n A.: Problem obnove orahovih šuma izbojcima iz panja; ČevedajevA . K.: Značenje
tehničkih svojstava drveta za šumarstvo; Popo v V. V.: Hibridizacija hrastaplutnjaka
po metodi I. V. Mičurina; Golubinski j S. S.: Prekrivanje tla pri šumskokulturnim
radovima; D e r j a b i n D, I.: Sadašnje stanje hrastika u Srednjem Povolžju;
Čimako v S.: U borbu protiv suše; Ahtali n I.: Više pažnje obradi tla pri sadnji
šume; Nekrasov a T. P.: Sibirski ariš na poluotoku Kola; Ju n ovi do v A. P.:
Neki podatci o cvatnji bora; 2 el ti k ov a T. A.: Pokusni uzgoj borovih sadnica u
rasadnicima Uzbekistana; Per e ho d V. I.: Šume osobito vrijednih vrsta drveća kao
posebne gospodarske jedinice; Jurkevi ć I. D.: O problemu razmnažanja kurike i
povećanja sadržaja gutaperke u njezinoj kori; Šapovalo v A. A.: Dopunska vrela
šumskog presadnog materijala; Dementje v P_ L: O pravom vremenu sadnje sibirskog
ariša; Rovski j V. M., O zoli n G. P.: Razmnožavanje brijesta korjenovim
6adnicama; Nova k P. S.: Sadnja eukaliptusa u šume Lazarevskog šum. gospodarstva;


Broj 3


Isamuhamedov M.: Uzbekska SSR bori se za preobrazbu prirode; Vasjko
v I. G.: Treba učvrstiti međunarodno jedinstvo trudbenika šumarske struke; Guma
ko v S.: Skupni dogovor — važni poticaj za izvršenje i premašenje proizvodnih
planova; D a k o v M. P.: Utjecaj geografskog podrijetla žira na rast i otpornost hrasta;
G a v r i 1 o v K. A.: Djelovanje raznih vrsta šumskog drveća na tlo; J u r k e vi ć I. D.:
O rajonizaciji nasada kurike; Rusano v F. N.: Tamarike u poljozaštitnim pojasima;
Milanovski j A. V.: Šume naše zemlje; Borovo j V.: Šumarstvo Cehoslovačke;
Kova! in D. T., Vo je vod a D. K.: Nove naprave za zalijevanje rasadnika; S t ah
e j k o F. G.: Mehanizacija radova u šumskim rasadnicima ;Panjuko v D. N.: Nove
sijačice za grupiimičnu sjetvu šumskog sjemena; Lozovo j A. A.: Radovi na komsomolskoj
dionici državnog zaštitnog šumskog pojasa; Kolči n A, I.: Sredstva za brže
kopnenje snijiega; Nikoljski j V. L.: Grupimična sjetva žira u stepnoj i šumostepnoj
zoni;


Broj 4


Žu ko´V A. B.: Agrotehnika podizanja hrastovih sastoj.ina u Staljingradskoj, Astrahanskoj
i Rostovskoj oblasti; Godnje v E. D.: Rezultati grupimične sjetve šumskog
drveća i grmlja; Nagovicy n N_ A.: Projelktno-istraživaSki radovi za pošumljavanje
stepa u 1949.; Po r e ck i j M. A.: Državni zaštitni šumski pojasi; Rahtejenko I. N:
Međusobni utjecaj drveća i grmlja na razvitak korjenovot< sistema; D emiso v A. K.:
Nekoje zakonitosti prirodnog razvoja hrastovih šuma; Rovski j V. M., Ozoli n


G. P, i Solovjev a A. I.: Selekcija brijesta u pravcu otpornosti prema ho´landskoj
bolesti; Gugnina s A.: Uspon šumarstva u Litavskoj SSR; Dekato v N. F.: Izbor
mjesta za grupimičnu sjetvu u zoni tajga; Derjabi n D. I.: Utjecaj svijetla i proreda
na razvoj hrasta; Preobraženski j A. V.: Pokusni nasadi običnog bora raznog
geografskog podrijetla; Borovo j V. J.: Šumarstvo Po´jske; Grado v B,. I.: Dopunska
naprava k sijačici SL-4 za grupimičnu sjetvu žira; Ko ru n ov M. M.: Upotreba
buldožera pri gašenju šumskih požara; Rjabini n V. P.: O berivima, nagradama i
olakšicama šumarskih stručnjaka; Maljce v M. P.: Uvođenje amurskog felodendrona
ria Sjevernom Kavkazu; Rubco v A.: Rezultati provjeravanja normi sjetve za sjeme
drveća i´grmlja ;P u s t o š ki n I. I.: Odvodnjavanje šuma — neodložni zadatak; B u 1 ygi
n V. A.: Poboljšajmo kvalitetu borovog sjemena; Lozovo j A. A.: Priređivanje
462