DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 44     <-- 44 -->        PDF

rasta brada vičaste kurike i drugog šumskog drveća; G r e č k i n V, P.: Sisavci — štetnici


šumskih nasada; Vojno v V. V.: Hrast — pilutnjak fla Krimu; Lema n V. P.: Ubrzani


uzgoj sadnica šumskog drveća pomoću električnog svijetla; Borovo j V.: Šume N. R.


Madžarske; God n j e v E. D.: Rezultati pokusa spremanja žira u Buzulukskom Boru;


Lukjanov B.: O spremanju žira; B 1 a g o v j e š ć e n s k i j V. V.: Pokus ocjenjivanja


vodozaštitnog značenja tipova šuma pomoću biljn.h indikatora; Molotko v P, I.:


Oplemenjivanje jalšinog drva; Sidorenk o A. T.: Proizvodno-pokusne šumarije


SSSR.


Broj 2


Zu kov A. B., Godjev E. D., Šu makov V. S.: Agrotehnički problemi pri
podizanju dubrava; Rjabce v I.:. Zadržavanje snijega na poljima; Losicki j K. B.:
Glavne sječe u planinskim šumama; M i h e j e v S. D i Utjecaj izvlačenja drva traktorom
nia uslove obnove šuime; D a n f ell j.d P.: Šume-voćnjaci u Južnoj Kirgiziji; Za rubi
n A.: Problem obnove orahovih šuma izbojcima iz panja; ČevedajevA . K.: Značenje
tehničkih svojstava drveta za šumarstvo; Popo v V. V.: Hibridizacija hrastaplutnjaka
po metodi I. V. Mičurina; Golubinski j S. S.: Prekrivanje tla pri šumskokulturnim
radovima; D e r j a b i n D, I.: Sadašnje stanje hrastika u Srednjem Povolžju;
Čimako v S.: U borbu protiv suše; Ahtali n I.: Više pažnje obradi tla pri sadnji
šume; Nekrasov a T. P.: Sibirski ariš na poluotoku Kola; Ju n ovi do v A. P.:
Neki podatci o cvatnji bora; 2 el ti k ov a T. A.: Pokusni uzgoj borovih sadnica u
rasadnicima Uzbekistana; Per e ho d V. I.: Šume osobito vrijednih vrsta drveća kao
posebne gospodarske jedinice; Jurkevi ć I. D.: O problemu razmnažanja kurike i
povećanja sadržaja gutaperke u njezinoj kori; Šapovalo v A. A.: Dopunska vrela
šumskog presadnog materijala; Dementje v P_ L: O pravom vremenu sadnje sibirskog
ariša; Rovski j V. M., O zoli n G. P.: Razmnožavanje brijesta korjenovim
6adnicama; Nova k P. S.: Sadnja eukaliptusa u šume Lazarevskog šum. gospodarstva;


Broj 3


Isamuhamedov M.: Uzbekska SSR bori se za preobrazbu prirode; Vasjko
v I. G.: Treba učvrstiti međunarodno jedinstvo trudbenika šumarske struke; Guma
ko v S.: Skupni dogovor — važni poticaj za izvršenje i premašenje proizvodnih
planova; D a k o v M. P.: Utjecaj geografskog podrijetla žira na rast i otpornost hrasta;
G a v r i 1 o v K. A.: Djelovanje raznih vrsta šumskog drveća na tlo; J u r k e vi ć I. D.:
O rajonizaciji nasada kurike; Rusano v F. N.: Tamarike u poljozaštitnim pojasima;
Milanovski j A. V.: Šume naše zemlje; Borovo j V.: Šumarstvo Cehoslovačke;
Kova! in D. T., Vo je vod a D. K.: Nove naprave za zalijevanje rasadnika; S t ah
e j k o F. G.: Mehanizacija radova u šumskim rasadnicima ;Panjuko v D. N.: Nove
sijačice za grupiimičnu sjetvu šumskog sjemena; Lozovo j A. A.: Radovi na komsomolskoj
dionici državnog zaštitnog šumskog pojasa; Kolči n A, I.: Sredstva za brže
kopnenje snijiega; Nikoljski j V. L.: Grupimična sjetva žira u stepnoj i šumostepnoj
zoni;


Broj 4


Žu ko´V A. B.: Agrotehnika podizanja hrastovih sastoj.ina u Staljingradskoj, Astrahanskoj
i Rostovskoj oblasti; Godnje v E. D.: Rezultati grupimične sjetve šumskog
drveća i grmlja; Nagovicy n N_ A.: Projelktno-istraživaSki radovi za pošumljavanje
stepa u 1949.; Po r e ck i j M. A.: Državni zaštitni šumski pojasi; Rahtejenko I. N:
Međusobni utjecaj drveća i grmlja na razvitak korjenovot< sistema; D emiso v A. K.:
Nekoje zakonitosti prirodnog razvoja hrastovih šuma; Rovski j V. M., Ozoli n


G. P, i Solovjev a A. I.: Selekcija brijesta u pravcu otpornosti prema ho´landskoj
bolesti; Gugnina s A.: Uspon šumarstva u Litavskoj SSR; Dekato v N. F.: Izbor
mjesta za grupimičnu sjetvu u zoni tajga; Derjabi n D. I.: Utjecaj svijetla i proreda
na razvoj hrasta; Preobraženski j A. V.: Pokusni nasadi običnog bora raznog
geografskog podrijetla; Borovo j V. J.: Šumarstvo Po´jske; Grado v B,. I.: Dopunska
naprava k sijačici SL-4 za grupimičnu sjetvu žira; Ko ru n ov M. M.: Upotreba
buldožera pri gašenju šumskih požara; Rjabini n V. P.: O berivima, nagradama i
olakšicama šumarskih stručnjaka; Maljce v M. P.: Uvođenje amurskog felodendrona
ria Sjevernom Kavkazu; Rubco v A.: Rezultati provjeravanja normi sjetve za sjeme
drveća i´grmlja ;P u s t o š ki n I. I.: Odvodnjavanje šuma — neodložni zadatak; B u 1 ygi
n V. A.: Poboljšajmo kvalitetu borovog sjemena; Lozovo j A. A.: Priređivanje
462