DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 45     <-- 45 -->        PDF

brijestovog sjemena za sjetvu; Lukjano v B. N.; Tehnička poduka u šumarstvu;
G o n č a r A. I.: Upotreba vučjaka (lupine) za šumsko-uzgojne ciljeve; Šipuli n A.
I.: O pravovremenom okoravanjiu sibirske jele; Preobraženski j A. V.: Stari pokusi
na uvođenju raznih vrsti drveća; Pivovaro´v a M.: O zecu.


Broj 5
A h r o m e j k ö A. I.: Uloga mikoriza u životu drveća; Seperović I.: Državni šumski
zaštitni pojas Voronež—Rostov; Ankudino v A. M.: Uzroci sušenja ponika u
rasadnicima i mjere borbe; Junovido v A. P.: Prilog poznavanju biologije običnog
bora; Kurskij : Sumsko-uzgojhe bilješke; Maljce v M, P.: Šume Beštaugorskog
šumskog masiva; Brodovi ć T. M.: Zelena duglazija u šumama USSR; Borovo j


V. J.: Šumarstvo N. R. Albanije; Griačev A. P.: Pravila glavne sječe u nizinskim
šumama SSSR; R y ž k o v S. V.: Jedna modifikacija koncentrirane sječe; Metrevel i
P. A: Prirodno pomlađivanje bora i glavne sječe u planinskim borovim šumama istočne
Gruzije; Demen t je v N. N.: Određivanje obujma debala i stabala za vrijeme rasta;
Leb e dev a LI.: Pokusi upotrebe DDT-a i heksahlorana protiv grčica; Simski j A.
M.: Obnova protupožarnih zaštitnih pojaseva kemijskim tvarima; Solovje v V. I.:
Zadaci i sadržaj tečaja iz šumarske uprave; Stepano v A. A.: K pitanju razrade
projekta okvirnog zakona o šumama SSSR; Kudašev a R. F.: Količina gutaperke u
bradavičastoj kuriki pri generativnom i vegetativnom razmnažanju; K u dask i n A.
N.: Razmatranje o kadrovskoj politici i o političkom radu na t. zv. šumsko-zaštitnoj
stanici; Trošćani n P. G: Utjecaj geografskog podrijetla borovog sjemena na ot1
pornost ponika; Kareli n T I.: ZaštjtnaMiloga priobalnih vrbika u borbi s nanosima;
Trosjk o I. K.: Obnova šuma borovice u Srednjoj Aziji; Kadi š es A. I.: K pitanju
uređenja šum. gospodarskih jedinica; Mahatadz e L. B.: O kulturi breze u
Armeniji; Koso v G. P.: Potrebna je veća štednja u šumarskim ustanovama.
Broj 6
Tjuri n A. V.: Fenodoška opažanja u šumama SSSR i njihovo iskorišćavanje u
svrhe šumarstva; M e 1 i h o v P. S.: Podižimo uzorna šumska gospodarstva u vrijednim
šumskim masivima SSSR; Košćeje v A. L.: Pošumljavanje borika zakorovljenih lišajem;
Š ima nju k A. P.: Prirodna obnova mješovite sastojine ariša (Sukačevog) i
bora; Safranska ja V. N.: Gljivične bolesti žira; Šahov G. N.: Značenje jačine
prorede u uzgoju čistih borovih sastojina; Mihali n I. J.: Više pažnje kapitalnoj izgradnji;
Skačko v A. I.: Za širu upotrebu mjesnog građevnog materijala; Petro v
S.: Još nešto o lošem planiranju; Letkovski j A. I.: Šumsko-gospodarske mjere u
službi zaštite šuma od požara; Orlova A. A. i Gurova I. K.: Bolesti žira; Padij


N. N.: O suzbijanju žirovog rilaša; Vojevod a D. K.: Upotreba buldožera pri krčenju;
Rudako v G. I.: Ni cam je i razvitak hrastovog ponika u vezi s promjenama
sastojine; Savčenk o A. I.: Rast europskog ariša u šumama Bjeloruske SSR; H. E.:
Upotreba DDT-preparata protiv grčica; Kodačigov : Treba više upotrebljavati kemijska
sredstva za gašenje šumskih požara; Lihače v G. N.: O borbi protiv sitnih
glodavaca; Biričevskaja L. P.: O golemom mamutovcu; G a r k i n A.: Dopisna
škola za trudbenike šumarstva; S ta r č e n k o I. J.: Organizacija šumskog sjemenarstva;
Demen t je v P. L: Sjemenske sastojine ariša; Petro v G. I.: Generativno razmnažanje
balzamske topole; N. N.: Štetnici sjemena sibirske karagane u Altajskom kraju;
Kuzmi n M. K: Djelovanje dima na raslinstvo; Mor o zo v G : Iz financijskog poslovanja
šumskih poduzeća. Hrvoj
Le Trementine Italiane (edicije Centra za istraživanje smola, pod rukovodstvom
prof. dr. F. C. Palazzo na Poljoprivredno-Šumarskom fakultetu u Firenci). Izdanje
Giuntina, god. 1936, 1940, 194« i 1949. Firenze.


U ovim edicijama obuhvaćeni su radovi italijanskih stručnjaka na polju smolarenja
i ispitivanja smole i njenih derivata i zbog njihove važnosti dajemo pregled
svih edicija.


Knjiga I obuhvata sledeće radove: 1. O terpentinskom ulju smole pinjola. 2. O
terpentinskom ulju italijanskog primorskog bora. 3. Upotreba terpentinskog ulja domaćeg
bora. 4. 0 terpentinskom ulju smole italijanskog alepskog bora. 5. Problemi
i izgledi za jednu smolarsku industriju u Italiji. 6. Italijanski terpentin. 7. Pošumljavanje
i smolarenje u nacionalnoj ekonomici. 8. Italijanski terpentin. 9. Mogućnost i
izgledi za jednu smolarsku industriju u Toskani. liO. Budućost Sile. 11. Smolarenje


463
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 46     <-- 46 -->        PDF

domaćeg bora nemačkom metodom i 12. Istraživanja sinolnih materija.


Knjiga II obuhvata ove radove: 1, Smokirska industrija u okviru režima autar


hije. 2. Razvoj smolarske industrije u području Atezine. 3. Kolofon i terpentinsko


ulje smole belog bora iz Atezine. 4. Terpentinsko ulje, borovo ulje i kolofon dobiveno


iz panjeva bđog bora iz oblasti Alto-Adige.


Knjiga III obuhvata ove radove: 1. Smola Pinus Brutia sa ostrva Rodosa, 2. Ete


rično1 ulje ariševog balsama. 3. Dva. odlična nacionalna terpentinska ulja od alepskog


bora i crnog bora.


Knjiga IV obuhvata sledeće radove: 1. O terpentinskom ulju pinjola. 2. Prilog
poznavanju diterpena i 3. Novi zadaci i izgledi domaće smolarske industrije.


B. Pejoski
Internacionalni botanički kongres u Stockholmu. Od 12—20 jula o. g. održavao se
VII. Internacionalni botanički kongres u Stockholmu. Kongresu je prisustvovailo oko
1.500 učesnika iz 50 raznih zemalja. Poslije kongresa održane su brojne ekskurzije po
Švedskoj.
Rad kongresa odvijao se uglavnom u sekcijama ,kojih je bilo 15 (Citologja, Genetika,
Mikologija, Gospodarska botanika, Eksperimentalna ekologija i dr.). Održano
je yr!lo mnogo referata u sekcijama. Za nas je najinteresantnija Sekcija šumarske botanike.
Tokom nekoliko zasijedanja ova je sekcija posvećivala pažnju interesantnijim
i aktuelnim problemima iz Šumarske botanike. Tako je prvo zasijedanje bilo posvećeno
pitanju šumski h tipova , gdje su se istakli referati H. Gauseena: »Šume Pirineja
« i T xena: »O stanju šum. sociološkog kartiranja u Njemačkoj«. U drug´m manjim
referatima bilo je govora o »Šumskim tipovima čehoslovačke i njihovoj praktičnoj ´
primjeni« (A. Zlatnik), »O geografskom rasprostranjenju šumskih tipova« (V. Kujala),
»Šumski tipovi i sukcesija u rumunjskom Banatu« (A. Borza) i dr.


U drugom zasjedanju sekcija se bavila pitanjima provenijencij e sjemena
. Tu je B. Hryniewiecki govorio o »Varijabilnosti kod Picea Abies (L.) Karst
u Poljskoj«, Schulenburg o »Pi tanjima provenijencije kod drveća za celulozu«, gdje
je opisana neka posebna rasa smreke. Zanimljiv referat održao je van Vloten »O provenijenciji
sjemena u odnosu na bolesti drveća«.


Daljnje zasjedanje bilo je ispunjeno referatima o bolestim a od gljiv a
na šumskom drveću. Tu je V. Baxter govorio o »Odnosu uzgojne prakse prema pojavama
bolesti u američkim šumskim kulturama« L. Hutchinson održao je interesantno
predavanje »O virusnim oboljenjima šumskog drveća«. H. Zycha pročitao je referat
»Propadanje kore kod bukve« i dr.


Mnogi referati bili su posvećeni i šumarskoj genetici. Tako je P. C.
Nielsen saopćio o »Radovima sa umjetnim križanjem unutar roda Fagus«, a H. Johns-
son je održao referat o »Hibridima unutar vrste u križanju šumskog drveća«, u kome
je uglavnom prikazao hibride topola. C. L. Kiellandar prikazao je svoje pokuse sa
ko´.hicinom u »Umjetnoj i prirodnoj polrploidiji kod Picea Abies (L.) Karst«. C. He´mburger
govorio je o »Križanju vajmutovca (Pinus strobus) u Kanadi«, gdje je naročito
naglašena selekcija na otpornost na rđu i Pissodes.


U zasi jedanju o š u m s k o-e koiloškim pitanjim a održao je Burger predavanje:
»Rezanje grana, skidanje lišća i prirast kod mlad´h biljaka smreke i bora«,
a W. v. Wettstein o »Biologiji cvijeta našeg šumskog drveća« i dr.


Upitanju pošumljavanj a ubrajamo referat L. Leytona »O rastu drveća
u odnosu na mineralnu hramu, s posebnim obzirom na rast na staništima Calluna« i dr.


S prednjim pitanjem u vezi je i problem mi kor i ze, kome je b´llo posvećeno
nekoliko vrijednih referata. Poznati stručnjak za to pitanje E. Melin održao je predavanje
»Posljednje studije o prirodi mikorize kod drveća«. I druga pitanja mikorize
bila su osvijetljena. Tako je B. Peyronet govoriq o »Studiju mikorize direktnim promatranjem
«, J. Dufrency o »Citokemijskim proučavanjima mikorize« i dr.


Osim rada u ovoj sekciji bila su na ovom kongresu tretirana i druga pitanja iz
šumarske problematike u nekim drugim sekcijama. Tako je na pr. posvećena pažnja
otpornosti drveća na sušu, sadržaju vode u drvu, anatomiji fosilnog drveća i t. d.


Bilo bi korisno dobiti neke od važnijih referata ili bar detaljniji pregled rezultata
i sadržaja najaktuelnijih predavanja.
(Sastavljeno prema članku prof. dr. W. Bavendamma u časopisu Forst- und holzwirtschaftliche
Fragen, Stuttgart, No 105, od 2. septembra 1950).


B. Zlatarić
464