DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 9     <-- 9 -->        PDF

se neravnine u iskorišćenju ugrađenih kapaciteta, a sve to dolazi od nepoznavanja
postupka za izračunavanje tehničkih kapaciteta.


Već i pri/Jodom nabavki strojeva i prigodom planiranja proizvodnje
neobično je važno pitanje: kako odrediti tehničke kapacitete na bazi tehničkih
podataka, koji su dani u prospektima same tvornice. Koliko se puta
naruči od ovih strojeva više a od onih manje samo zbog toga, što nije proučeno
pitanje tehničkih kapaciteta. Ako se »na temelju prakse« utvrdi
ova greška, onda je moguće da se drugi put kod narudžbe prede u drugu
krajnost.


Rješavanju tog problema treba u interesu bolje organizacije rada što
prije pristupiti. Inženjeri i tehničari koji će povodom zadnje reorganizacije
privrede doći nešto bliže pogonu i biti tješnje vezani za samu proizvodnju,
moći će bez sumnje zajedničkim radom popuniti one praznine, koje su se
u organizaciji rada pojavile. Nije pravilno, da se ovako složeni problemi
prepuste poenterima i normircima .tehnički nedovoljno obrazovanim, jer
je organizacija rada široko polje na kojem viši i srednji tehnički kadrovi
imaju i prilike i mogućnosti, da razviju svoje sposobnosti u korist zajednice.


Očigledno je postojala tendencija, da se normirački radovi svrstavaju
u »sitnice«, pa se baš tu dolje u pogonu sakupio slabiji kadar, često bespomoćan,
da administrativno savlada organizacione probleme, koji su naišli
pojavom novih sistema rada: tehničko normiranje, brigadni i lančani sistem,
evidencija radnih učinaka .tehnička kalkulacija, proizvodno planiranje i t. d.
Tehnički i teoretski obrazovaniji kadrovi težili su i bez poznavania proizvodnje,
da se učvrste na administrativnim funkcijama, gdje je njihovo teiretsko
znanje bez poznavanja proizvodnje često ostajalo sterilno, Još
uvijek se događa, da su pogoni ostali sa starijim stručnjacima, empiričarima
unatoč činjenice, da je dovoljan broj tehničkih kadrova napustio školske
klupe.


Ove okolnosti svakako treba kod budućih razmještaja tehničkih kadrova
uzeti u obzir tako, da pogoni dobiju onu pomoć, koja je preduslov
za bolju organizaciju rada i za stvarne a ne prividne racionalizacije.


Ing. Zlatarić Boris (Zagreb):


NEKA OSNOVNA PITANJA SJEMENARSKE POLITIKE
U ŠUMARSTVU


I


Pitanje sjemenarstva u šumarstvu postalo je veoma aktuelno. Kod
nas se sve više pošumljuje i traži sjeme, a često se ne zna odakle ono potječe,
kakve je provenijencije. U općoj i velikoj potražnji za sjemenom
dešava se da se sjeme iz nizina unosi u planine, iz unutrašnjosti u primorje
i si. To se dešava također i sa sadnicama (na pr. u području Rijeke, Senja,
Splita i t. d.). Treba se zamisliti nad tim, jer se na taj način negdje vrše


427
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 10     <-- 10 -->        PDF

pogreške, koje će se u budućnosti nadasve teško osvećivati, kao što se


i danas osvećuju slične grješke iz prošlosti.


Traženje vrijednih rasa šumskog drveća i njihovo unapređivanje u
šumskim kulturama bez sumnje je vrlo efikasna mjera poboljšanja inventara
naših šuma. Tim radom u stanju smo znatno poboljšati proizvodnost
i kvalitet naših sastojina.


Vrste šumskog drveća raspadaju se na niže jedinice


Vrsta je već davno prestala biti nedjeljiva u botanici, ona je to već
dugo i u poljoprivrednoj i šumarskoj praksi. Davno je već zapaženo da
unutar vrste postoje individualne morfološke razlike, koje često svjedoče


o veoma znatnoj variabilnosti svojstava. Ali ovdje je važnija činjenica da
je unutar areala neke Vrste moguće naći predjele, u kojima se očituju veće
ili manje razlike nekih svojstava unutar vrste. Kod vrsta ekonomski interesantnijih
ubrzo je uočeno, da ima predjela gdje su one bolje razvijene,
daju vrijednije drvo, kao i da je moguće naći staništa gdje su lošije i daju
manje mase.
Vremenom je uočeno da pored ovih postoje razlike i druge kategorije,
koje se ne mogu morfološki konstatirati ili veoma teško. Tako je na pr.
potomstvo izvjesne provenijencije manje otporno na bolesti, neko drugo
stradava od mrazova, drugoj provenijenciji suša veoma malo škodi i si.
Ima provenijencija koje se odlikuju snažnijim prirašćivanjem i dobrim formiranjem
debla i krošnje. Primijećeno je da individui neke vrste iz visina
ili iz sjevernih predjela u nižim, odnosno južnijim područjima rastu polaganije
od tamošnjih individua (Cieslar, Engler, Burger). Bilo je lako uvidjeti
da je bor iz visina otporan na snijeg, dok njegove nizinske provenijencije
u visinama stradavaju od snijega.


Potreba za proučavanjem tih pitanja izišla je nužno iz same prakse.
Konstatiralo se (o tome govore iskustva kod nas i na strani) da su negdje
podizane neuspjele kulture, što se u prvom redu pripisuje sjemenu loših
nasljednih svojstava. I dogod se nije uočilo da neko sjeme izvjesnog područja
može dati lošije, a drugo bolje potomstvo, nije se naravno pitanje sjemenarstva
i provenijencije šum. sjemena ni postavljalo.


Tako je sjeme ob. bora (Pinus silvestris) iz Darmstadta bilo tokom 18.
vijeka uvažano u Švedsku i tu je izrastao loš bor, t. zv. njemački bor
(L angle t 1936) (12); zatim u Rusiju, gdje se ta provenijencija također
loše pokazala (Schwappac h 1911) (24). Ali su tim sjemenom i u Njemačkoj
podizane sastojine slabih kvaliteta.


Mnogo se primjera može navesti koji bi pokazali, da i unutar domaćeg
sjemena ima boljih i lošijih provenijencija šumskog drveća. Sjeme južne
provenijencije ne će odgovarati za sjever, kao ni obratno (na pr. sjeme
sjevernoevropske provenijencije ob. bora dalo je u Italiji lošije rezultate od
srednjoevropske (Allegri i Morandini 1949) (1).


Navedenim razlikama unutar provenijencija iste vrste Vincen t je
1949 (29) s pravom pridavao veliku važnost za šumarstvo, daleko veću od
nekih manjih morfoloških diferenciranja (da li je češer smreke zelen ili
crven i si.).


428
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 11     <-- 11 -->        PDF

No ima mišljenja koja ne potcjenjuju ni ta manja morfološka diferenciranja.
Tako je Fischer (1949 (Š), ocjenjujući rezultate Englerovih pokusa iz 1(899, napisao
za smreku: Visinske razlike u provenijenciji ispod 500 m manje su utjecale na ponašanje
potomstva cd izvjesnih razlika u stablima s kojih je sjeme u istoj sastojini ubrano
(na pr. crveni i zelen; češer). Time nrje doduše toliko pretjerana važnost razlikovanja
smreke po boji češera, koliko je naglašeno da u uslovima Švicarske visinske razlike
ispod 500 m ne utječu odviše na ponašanje potomstva, što kod neke druge vrste i u
drugim okolnostima ne mora biti.


L. de V i 1 m o r i n je (1823) svakako medu prvima upozorio na postojanje
rasa medu vrstama šumskog drveća. Njegovi pokusi išli su ne samo za
tim da dokažu da ob. bor ima nekoliko rasa, nego i da pokažu koje su od
njih za šumarstvo Francuske važnije i vrijednije.
Otkako je Schwappac h 1907 u Chorinu posadio 12 evropskih provenijencija
ob. bora, bilo je i za Njemačku dokazano da su neke provenijencije
dobre (pruska), a druge loše (bugarska, francuska).


Tako je vremenom za većinu evropskih i američkih vrsta ustanovljeno
da se raspadaju na niz ekotipova, neke više, neke manje, a neke su nađene
neprimijenjene, na pr. Abies alba1.


Za nas je od interesa ponašanje naših provenijencija hrastova iz područja
Save, Dunava i Mirne u pokusima u Sred. Evropi. Upada u oči
kako su se te razne provenijencije hrasta lužnjaka u pokusima Forstliche
Versuchsanstalt-a u Austriji iz 1904 g. znatno međusobno razlikovale u
potomstvu (10). Mcglo se je i prije toga očekivati, da će se kasne lužnjakove
forme (procenijencija Lipovljani) pokazati otpornije na mraz i da će
biti ljepšeg oblika od ranih (provenijencija Apatin), Još je razumljivije da
se je lužnjakova provenijencija Motovunska šuma pokazala veoma lošom
fona je bila takva također i kod Hau e h-a 1909 u Danskoj) (10), jer je ona
iz područja utjecaja Mediterana. Od tih razlika ovdje je interesantnije, da
su te provenijencije bila prenesene u druge okolnosti prilično različite od
domaćih (sa cea 90 m nadm. visine i s godišnjim poplavama na 330 m nadm.
visinu u Bečkoj šumi) i da su se tu neke, barem u mladosti, pokazale bolje
od domaćih austrijskih, zatim švicarskih (B u r g e r-a 1949) (3), te da su
zadržale kao naslijeđena svoja optimalna svojstva. To pokazuje da unutar
područja hrasta lužnjaka postoje razlike u razl. provenijencijama, odn, u
rasama. To nas ujedno i upozorava na znatne razlike unutar domaćih provenijencija
hrastova.


U prilaženju tom pitanju vidimo dakle da moramo poći od općenito
prihvaćene konstatacije, da kod većine vrsta šumskog drveća postoje lokalne
rase, odn. da unutar vrste između njenih pojedinih provenijencija
postoje često znatne razlike.


Odviše bi ovdje prostora zauzelo nabrajanje provenijencija, odn. rasa šumskog
drveća, pronađenih zadnjih pedesetak godina. Taj rad pretstavlja prve uspjehe šumarske
genetike, obilježene u grubo imenima Vilmorin, K de nit z, Ciesilar,
Engler, Dengler j dr.


1 Ali ni kod naše jele nije u stvari dokazano da rase ne postoje. Većina autora
poziva se na Englerove pokuse, kerne se, istina, neke jelove rase nisu pokazale, ali
pokusi na šum. drveću od četiri godine trajanja ne mogu redovno biti vjerodostojni
(Kalela 1937, 10).


Ä9
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 12     <-- 12 -->        PDF

U najnovije vrijeme je nauka (Schmidt, L anglet, Bornebusch,
Lindqu-ist, John s so n i dr.) prešla određivanju i upoznavanju raznih provenijencija
šum. drveća savremenim metcdama i to: 1. (istraživanjem fiziologije sjemena
i klice, fototrop´zma klica, 2. određivanjem suhe supstance u raznim provenijencijama
šum. vrsta i 3. primjenom metoda savremenog oplemenjivanja šumskih vrsta drveća
(selekcijom, hibridizacijom i t. d.).


Biološkim, fiziološkim i kemijsko-fizikalnim metodama nastoji se odgovoriti na
pitanje zašto neka provenijencija u datoj klimi stradava od studeni, polaganije raste,
manje je otporna na kallamitete i si. od druge. Značajne rezultate postigao je L a n g 1 e t
(1938) 13), čije analize suhe supstance, šećera i si. u mladim borovim biljkama
objašnjavaju zašto je neka borova rasa otpornija od druge. Kod ariševih provenijencija
mogao je W e tt stei n (1942), 31) naći analogan odnos između, suhe supstance
i lošijeg rasta visinskog ariša u nižim položajima.


Pitanja terminologije i shvaćanje pojma rase


U vezi s prednjim izlaganjem potrebno je osvrnuti se na pitanje — u
kom odnosu stoje sistematske botaničke jedinice i oznake rase?


Danas nije još posve pročišćeno pitanje odnosa pojma rase prema
postojećim taksonomskim jedinicama unutar vrste. Navest ćemo samo
neka shvaćanja novijeg datuma.


Postoji mišljenje (koje je veoma rasprostranjeno) po kome se vrste
raspadaju na kompleks bioloških varijanata, rasa, s posebnim nasljednim
svojstvima, a svaka takva varijanta zauzima određenu zonu u realu vrste
(Allegri i Morandini 1949) (1). Pri tome međutim nije rečeno da li
se te biološke varijante međusobno razlikuju i morfološki, te ih je moguće i
izvana prepoznati. Slično postupa i V i n c e n t (1949) (29): Vrste posjeduju
izvjesnu širinu varijabiliteta, ali se njihove populacije mogu razdijeliti na
grupe individua s posebnim svojstvima, koja se pokazuju nasljedna.


Vrlo često srest ćemo ekstremno shvaćanje, t. j , da u prirodi postoje
samo rase (proles), a vrsta i podvrsta da su fikcije, da je rasa jedina realna
sistematska jedinica, određena morfološki i geografski (Kordzinski ,
M aleje v, Komarov). Komarov je čak rekao: »Mislim da se u florističkim
istraživanjima ne smije uzimati »species« kao jedinica, koja se
veoma apstraktna (u smislu Linne-a), nego genetski realna grupa »rasa«.
Rase treba međusobno geografski ograničiti. One se međusobno ne razlikuju
uvijek baš najbolje, ali diferencijalne oznake prenose se nepromijenjeno
na potomstvo« (M a 1 e j e v 1941) (15).


Po P a v a r i-u (19) bilo bi najbolje da se rasama nazovu one forme,
koje se međusobno razlikuju biološki, dok za sistematske jedinice treba
tražiti i morfološku diferencijaciju. U koliko među njima postoje i morfološka
razlikovanja, može ih se nazvati varijatetima, povrstama i si. P a-
v a r i smatra da se rase šum. drveća ne moraju obavezno međusobno
odlikovati i morfološki.


Po terminologiji Komisije za sjemenarstvo i pitanja šumskih rasa pri
Internacionalnom Savezu šum. pokusnih stanica u Švicarskoj (1939) stanišna
rasa je autohtona šumska populacija, koja općenito pokazuje zajednička
morfološka i fiziološka svojstva kao nasljedna (8). Fische r
(1949) (8) nadovezuje, da se pojmom rasa valja tek u onom slučaju služiti,
kad je nasljeđivanje uočenih razlika dokazano. Inače je pravilnije upo


430
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 13     <-- 13 -->        PDF

trebljavati termin »provenijencija«, »tip« ili »fenotip«. Ta primjedba je
dobra i korisno ju je usvojiti. Mi smo također skloni upotrebljavati termin
»provenijencija« u gornjem smislu, kad još za naše prilike ne znamo koje
se osobine mogu smatrati nasljednima, budući da su do sada još nedovoljno
uočene i proučene.


Iz takvih shvaćanja vidi se da je rasa pojam biološki, odn. fiziološki.
Određivanje pojma provenijencije i pojma rasa nije ista stvar. Određivanje
pojma rase vezano je uz konstataciju o određenoj nasljednosti, o
svojstvima i oznakama, koje se prenose u potomstvo u normalnim okolnostima.
Tako bi se kasna forma hrasta lužnjaka mogla (kod nas) nazvati
rasom, budući da uz nju postoji i rana nasljedna forma tog hrasta. Određivanje
pojma provenijencije vezano je uz ustanovljenje razlika u formi ili
nekim fiziološkim svojstvima izvjesne vrste između raznih geografskih
područja unutar areala vrste, što pretstavlja tek jednu konstataciju, koja
još ne vodi računa što je u određenom fenotipu nasledno, a što je rezultat
utjecaja staništa.


Pitanje nasljednosti svojstava rase


Jedno važno pitanje ne može se mimoići — pitanje nasljednosti. To
pitanje (iako teoretsko) veoma je važno za razumijevanje stvari. Stanje
prirodnih nauka u 18. i 19. vijeku bilo je takvo, da je postojalo uvjerenje,
da se modifikacije, izazvane vanjskim faktorima staništa, prenose u nasljedstvo.
Istaknuti radovi Cieslara , Engler a i drugih u ovoj oblasti
baziraju na uvjerenju, da se vanjske okolnosti tokom vremena odražavaju
i na formiranju rasa s određenim nasljednim svojstvima. Ali je već E n g 1 e r
1913 (5) razlikovao obične stanišne modifikacije od onih promjena, koje
nastaju pod utjecajem klime i tla u izvesnoj vrsti, a dulje ili kraće se zadržavaju
u potomstvu. Za prve je znao da se ne nasljeduju, ali polemizirajući
sWeissmannom Engler je tvrdio da se i utjecaj tla može
osjećati u potomstvu.


U historiji pitanja nasljednosti rasa ob. bora priličnu ulogu imaju nasadi
tog bora u francuskom arboretumu u Les Barres, južno od Pariza. Tu je od
1823 g. osnivač Arboretuma L. de V i 1 m o r i n podizao kulture običnog
bora raznih evropskih provenijencija, od kojih već danas postoji treća
generacija.


Prema najnovijem Katalogu Arboretuma (Pourtet i Duchauf
ou r 1944—49) (21) vidimo da se različite rase ob. bora (porijeklom iz
Rige, Škotske, Hagenau, Darmstadta i Briancona) mogu još uvijek lako međusobno
razlikovati. Napose je važno da druga i treća generacija tih borova
zadržavaju svoja određena svojstva kao nasljedna. To se najbolje vidi na
provenijenciji iz Rige, čiji borovi su neusporedivo ljepši i bolji od potomstva
ostalih provenijencija.


Napominjemo i pokuse, što ih je 1907 podigao Schwappac h u
Chorinu a koje je Vajd a 1939 (27) opisao s puta po Njemačkoj. Pokusi
po mišljenju Vajde , vrlo uvjerljivo demonstriraju razlike medu evropskim
provenijencijama ob. bora.


431
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Najjači dokaz za konstantnost u nasljeđivanju drži se da je pružio
Den gl er 1932 (4), kad je druga generacija borovih rasa pokazala ista
svojstva svojih roditelja, iako su okolina i uslovi bili´ izmijenjeni.


To je ujedno i dokaz da se novi uslovi klime nisu odrazili na prvoj
generaciji tokom vegetacijskog perioda. Znači da je nasljednost konzervativna
i ne može se lako izmijeniti. To još jednom potvrđuje sumnju u mogućnost
aklimatizacije.


No i ovi Dengl e r-ovi pokusi nisu bez mane, jer se moglo konstatirati
i oprašivanje sa strane. Ali za praksu je važno Dengl e r-ovo> uvjerenje,
da je iz okoline vrijedne rase potrebno izbaciti svaku lošu i nepoželjnu
rasu da ne kvari kod oplodnje.


Sve do najnovijeg datuma moguće je u literaturi naći navode da na pr.
oslabljeno stablo ne daje tako dobro potomstvo kao zdravo (Versepu y
1934) (28), da drveće iz sjemena slabijih, kržljavih stabala većinom daje
potomstvo slabijih oblika, da se loš rast i forma, uslijed nepovoljnog utjecaja
tla i klime, prenose na potomstvo (Korstian i- Toumey
1942) (11).


Treba istaći da u tim pitanjima nije izrečena posljednja riječ. To najbolje
dokazuje praksa u svim onim zemljama, gdje je baš genetika došla
do najvećeg razvoja. Specifično šumarski pokusi, koji su trajali po nekoliko
decenija, a u najboljem slučaju negdje išli i do F2 (druga generacija),
mogli su ipak pokazati da se važne rasne osobine nasljeduju u potomstvu.


No novija literatura upozorava na veću opreznost kod zaključivanja u pogledu
nasljednost: u potomstvu različitih provenijencija. Tako se Fische r 1949, 8) ponovo
vratio na stare Englerove pokuse s raznim provenijencijama smreke u Švicarskoj. Bio
je u stanju da tokom 1947—48 izvede najnoviju izmjeru spomenutih pokusa. Rezultati
pokazuju općen:to približavanje svojstava provenijencija, koje su se inače u izmjerama
sve do 1918 odlikovale jasnim razlikama.


Tu su se ponovo javljale sumnje u postojanje rasa, odn. nasljednih provenijencija
(u starom smilslu), jer se pokazalo da su se prijašnje jasne razlikel u provenijencijama
tokom vremena izjednačavale. Ako odbacimo kao nedopustivo i da je nemoguće
da su se te razne provenijencije modificirale i prilagodile okolini i prema tome
se na takav način (u pogledu morfologije) gotovo izjednačile jedna s drugom, onda
moramo pribjeći tumačenju, da su unutar tih populacija postojale grupe individua,
čija je nasljednost baš i zahtjevala ovakve nove uslove staništa koji su se tu našli
i koji su im, uz izlučivanje ostalih, omogućili dobar razvoj zajedno s ostalim grupama
drugih provenijencija. Na taj način bi se moglo objasniti približavanje jedne provenijencije
drugoj, sve manje razlike u visinama i t. d. Zato je za Fisc h er a bilo
nužno poći od toga, da je svaka provenijencija ujedno populacija znatne varijacione
širine.


Ali kad su tako nal zajedničkom staništu ostale grupe, koje su mogile asimilirati
promijenjene uslove života, onda bi se moralo očekivati da se unutar populacije i varijaciona
širina suzila. Taj proces prilagođavanja, drugim riječima izlučivanja, naročito
je oštar, selektivan u oštrijoj klimi, u visinama, u stepi, na cretu j si., tamo gdje
su takve grupe populacije jače prorjeđene i selekcionirane, a ostale su samo one koje
se mogu na takvim mjestima održati. Tu b; se dakle, za razliku prema niž;m. Mazim
položajima, mogle očekivati populacije užih varijacionih širina, drugim riječima —
uže karakterizirane. No takvo zaključivanje ne slaže se s Fisch e r-ovim provenijencijama
iz velikih visina, koje´ bi trebale biti znatne varijacione širine, za razliku
od nizinskih. Mislimo zato da se ne bi moglo uopćavati, da je svaka provenijencija
znatne varijacione širine. To je uostalom i sam Fische r konstatirao za smreku
iz nizinskih sklopljenih sastojina (E n, g a d i n Fi 5) 8).


432
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Možemo dakle ostati kod toga, da su provenijencije smreke populacije, pa i znatnih
varijacionih širina, naročito u povoljnim položajima. Ali misi mo da b; se zato u
lošijim uslovima moralo očekivati baš obratno, t. j . da je ona smreka iz visinskih
položaja (Pokljuka), hladnih vrtača (Velebit, Gorski Kotar) daleko uže varijacione
širine nego ona iz niskih položaja. Prema tome bi selekcija dobrih svojstava iziskivala
dalleko manje truda is viših položaja nego iz nižih, gdje će svojstva ispadati varilalbilnija
i u odgovarajuć m okolnostima sigurnija, a manje specificirana i selekcionirana.


Teza Johanssenova, da se selekcijom ne može doći do nečeg
novoga, da selekcija vrši samo izlučivanje, odnosi se samo na t. zv, čiste
linije, a ne na smjesu tih linija. Budući da su šume genotipske smjese, to
je selekcija moguća i efektna. Na svaki način mora se poći od toga da su
se rase mogle formirati samo u nekoj stabilnoj prirodnoj šumi tek nakon
dugog niza godina prirodnog odabiranja (Min e k l e r 1939) (17).


Sjemenarska politika u praksi


Sva nastojanja sjemenarske politike u novije vrijeme išla su u biti za
tim da putem izlučivanja sjemenskih sastojina osiguraju:


1. kantrolu dobivanja dobre provenijencije sjemena šum. drveća,
2. razmnožavanje najboljih domaćih rasa, odn. provenijencija šumskog
drveća.
Kontrola sjemena u Evropi postojala je već prilično rano (Švedska
1888). Isprva je bilo dovoljno da se ograniči (ili posve zabrani) uvoz nekih
vrsta sjemena. Tek nakon toga shvatilo se da je pitanje kontrole daleko
šire, da je potrebno voditi računa o tome u kom području i iz kojih šumskih
predjela se sjeme skuplja, te kamo se sjeme i sadnice unose.


Činjenica da smo nekada bili usko povezani sa zemljama bivša Austrougarske
monarhije umanjila je potrebu, da se pazi da sjeme ob. i crnog
bora, smreke i ariša te nekih listača bude odgovarajuće provenijencije,
uslijed čega je mnogo naših šuma podignuto sjemenom nabavljenim iz Wiener
Neustadta. Pri tome je kvalitet provenijencije bio van naše kontrole.
Ali s druge strane ima šuma crnoga bora, koje su u sred. Evropi podizane
sjemenom provenijencije otoka Brača!


Zadatak je sjemenarske službe ne samo da osigura potrebne količine
sjemena za potrebe pošumljavanja, nego i da garantira dobru provenijenciju.
Tokom vremena propisi su zahtijevali sve točnije označavanje provenijencije
i sve veći su zahtjevi stavljani na sjemenske sastojine u pogledu
svojstava. Posljednjih godina u nekim naprednim zemljama Ušlo je u praksu
izlučivanje pojedinih najljepših stabala, t. zv. elitnih stabala.


Tako su Švedi najprije podijelili svoje šume na plus, normalne i nv.nus sastojine
(već prema broju elitnih stabala u njima). Prešli su na selekciju najboljih fenotipova
u njima, bez čekanja na rezultate križanja i oplemenjivanja, koje se vode paralellno.
Sjeme se skuplja samo s elitnih stabala /Lin d quie t 1946) 14)2 ali u pomanjkanju
takvih stabala u sastojinama, označenom sa plus, moralo se dozvoliti i skupljanje
i s t. zv. normalnih sastojina. Smatraju da se na taj način mogu u praksi postići dobri


J Neobično su veliki zahtjevi koji se postavljaju u pogledu izlučivanja elitnih
stabala. Takav posao bez sumnje je veoma skup, ali os:gurava materija!, koji će dati
daleko bollje potomstvo, nego što to pretstavljaju postojeće šume.


433
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 16     <-- 16 -->        PDF

rezultati. Skupljanje sjemena u minus, t. j . lošim sastojinama posve je zabranjeno
u svakom slučaju. Posve je razumljiva stvar, da taj posao može vršiti samo državna
ustanova, a ne privatne firme.


No izlučivanje sjemenskih sastojina nije u Švedskoj moglo namiriti sve potrebe
na sjemenu. Zbog toga se je prišlo osnivanju sjemenskih specijalnih kultura (sjemenskih
sastojina, voćnjaka) u svakom pojedinom području, za čije osnivanje se iz čitavog
područja izabere tek 6—10 npjboljih stabala.


Te savremene metode stalo se primjenjivati i van Švedske: u USA
(Rudolf 1948} (23), u Engleskoj i dr. U SSSR-u je Bodrov (1948) (2)
tražio podizanje specijalnih sjemenskih sastojina, koje bi u prvom redu
davale materijal za selekcione stanice. Sovjetska uputstva (S 1 o v c o v
1948) (25) propisuju da šumska gospodarstva odrede sjemenske sastojine,
a sjeme da se ubire samo s I. i II. boniteta.


Korstia n i T ou m ey (1942) (11) navode za USA da Departement
of Agriculture određuje skupljanje sjemena samo s poznatih lokaliteta,
da trgovac izričito navede odakle je sjeme. Dozvoljava se skupljanje i
lokalno, t. j. iz područja iste klime (unutar cea 160 km) i elevacije (unutar
cea 300 m). Naročito se ističe da ubrano sjeme bude iz područja gdje vlada
isti vegetacioni period, prosječne temperature da su iste i t. d. Druga je
stvar kako osigurati provođenje tih mjera kod privatnika (u čijim rukama
je većina šuma).


U vezi sa odabiranjem i izlučivanjem sjemenskih sastojina postavlja
se pitanje, hoće li i potomstvo te dobre sastojine biti također sličnih povoljnih
svojstava. Ako mislimo da se po fenotipu još ne može zaključivati
na genotip, t. j . da potomstvo lijepe sastojine može biti i loše usprkos povoljnih
okolnosti, onda je posve svejedno ubire li se sjeme s kržljavog ili
elitnog stabla (nasljedna osnova je naime ostala ista, a mijenja se mutacijom).
Međutim praksa se ne drži tog zaključivanja te se svagdje za sjemenske
baze i stabla izabiru najljepše sastojine, odn. elitna stabla. Tu leži
osnovni smisao sjemenarske politike. Izlučivanje sjemenskih sastojina i
stabala danas je glavni posao sjemenarstva u zemljama sa naprednim
šumarstvom.


U novije vrijeme sve se više ustaljuje praksa, da je ipak najsigurniji
posao, ako svaki uzgajivač u vlastitim šumama skuplja sjeme za vlastite
potrebe. Tada je, ističe se, provenijencija osigurana. Jedino onda što je
još potrebno — odrediti najbolje sjemenske sastojine. Na taj način ne dolazi
do centralizacije rasadnika, a omogućena je bolja kontrola sjemena
i sadnica.


Naš Projekt Uputstava za izlučivanje sjem. sastojina (1948) poznaje
izlučivanje sastojina kao i stabala. On polazi od pretpostavke, da će dobra
stabla opet dati dobro potomstvo. Unapred se ukazuje na nužnost unašanja
nekog sjemena u jednake prilike.


Sigurno je da se u prvom redu pc vanjskim formama izlučuju rase
šumskog drveća, ali nam se čini da nije nužno uzimati svaku i najmanju
sistematsku formu za rasu (na pr. Ettinger-ov e forme hrastova). Čini
se zatim, da bi trebalo više voditi računa i o osnovnim stanišnim faktorima.
Važno je zatim odrediti kakva smije biti okolina sjemenskih sastojina,
jer je šumsko drveće uglavnom alogamno bilje.


434
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 17     <-- 17 -->        PDF

S prednjim izlaganjima u vezi je jedno interesantno pitanje — kakav
utjecaj vrši praksa uzgajanja šuma na kvalitet nasljednosti pojedinih šuma.


U Šumarskom Listu 1889, str. 349 tuži se neki MMR na to, da pomlađivanje
naših starih hrastika dobivamo sve lošije provenijencije, t. j .
sjeme je sa sve lošijih kvaliteta stabla .Najčešća je pojava, da su sjemenjaci
loši a onda pomlađivanjem ispada i loša nova sastojina. Ili — haračene
šume daju loš, granat pomladak, čime je, kako autor želi istaknuti,
izvršena izvjesna negativna selekcija. On tvrdi da bolesni i kržljavi sjemenjaci
ne mogu »zastupati dobru pasminu«. Tu se prvi put kod nas javlja
upozorenje, da ovakva prirodna pomladenja u mnogo slučajeva ne garantiraju
dobro potomstvo. I autor upravo savjetuje, da se u takvim slučajevima
provede umjetno pomladenje. Možda je takva bojazan u većini slučajeva
i pretjerana, ako se za sjemenjake ostavljaju lijepa stabla, naročito
ako se uvaži da se modifikacije ne prenose na potomstvo. Na prvi pogled
činilo bi se ipak da uzgajanje u prebornom obliku djeluje povoljnije. Ali
to pitanje zahtjeva poseban studij3. Moglo bi se navesti dosta slučajeva,
gdje bi se vidjelo, kako će parola prirodnog pomladenja ispasti konzervativna,
jer će neka rasa na izvjesnoj površini biti slaba, a prirodnim pomladenjem
ona će se i dalje produžiti. Konačni financijski bilans je svakako
negativan.


II


Zadaci pred nama


Uočivši što je do sada postignuto kod nas i vani, dospjeli smo do
pitanja — što treba uraditi, kako postupati da podižemo dobre šume?


Budući da je postojenja rasa, odn, razlika u provenijencijama danas
opće poznata stvar, postavlja se kao zadatak njihovo pronalaženje, određivanje
i proučavanje, te event, izlučivanje za dobivanje sjemena. Uzgajanje
vrijednih rasa šum. drveća, uklanjanje loših kultura i sastojina, ukidanje
negativne selekcije pretstavljaju osnovne zadatke naše sjemenarske politike.
Rješenje tih zadataka traži proizvodnja brzorastućih i kvalitetnih
vrsta, kao i dobivanje sporednih proizvoda šume (smola).


Čini nam se da treba:


1. upoznati geografsko rasprostranjenje osnovnih vrsta šumskog
drveća, odrediti im (što je moguće točnije) areale u našoj zemlji;
2. unutar osnovnih vrsta drveća (a event, i industrijski interesantnih
grmova) opisati i determinirati forme, rase ili varijetete i odrediti im uzgojna
i tehnološka svojstva od interesa za šumarstvo;
3. geografski ograničiti takve forme, naći površine njihovog optimalnog
uspijevanja;
4. orijentirati izlučivanje sjemenskih baza ne samo na upravna ili ekonomska
područja, nego u prvom redu na postojeće dobre sastojine ili rase;
* Vrlo interesantan primjer devalviranja vrijednosti sastojine djelovanjem uzgojne
tehnike donosi Opermann za Dansku sa srednjim šumama (O permann A., La
selection dans la foržt et en silviculture, Hereditas li927. [str. 209]).
43$
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 18     <-- 18 -->        PDF

odrediti režim gospodarenja u sjemenskim sastojinama, način skupljanja i
kontrole;


5. što točnije odrediti područja, koja će se iz izlučenih sjemenskih
sastojina snabdjevati sjemenom ili sadnicama.
Ad 1. Pitanje areala za nas je od interesa iz mnogo razloga. Poznavanjem
točnog areala izvjesne vrste šum. drveća dobivaju se pobliži podaci


o njenim biološkim svojstvima, iz visinskog i horizontalnog rasprostranjenja
dobiva se uvid u njene osnovne zahtjeve na klimu i tlo. Takvi podaci vrlo
su dragocjeni jer daju sliku ekološke valence određene vrste. Na taj način
dobivamo bazu za rješavanje pitana njenog mogućeg raširenja i uspijevanja
u odgovarajućim okolnostima, kako unutar tako i van areala.
Za određivanje sjemenskih sastojina takav podatak je vrlo dragocjen.
Upravo je začudna pojava, da mi za naše osnovne vrste šumskog drveća
nemamo ni iz daleka potpune podatke o njihovom prirodnom arealu kod
nas, te se često moramo služiti stranom literaturom u tom pitanju.


Napred rečeno vrijedi jednako i za umjetno rasprostranjenje šumskih
vrsta, što je također veoma važno.


Utvrđivanje areala šumskih vrsta drveća prilično je opsežan posao
(botaničara i dendrologa) i on se bez kolektivnog rada ne bi mogao u dogledno
vrijeme izvršiti.


Ad 2. Velik posao predstoji u pogledu upoznavanja ekotipova i izrazitih
vrijednih formi i rasa šumskog drveća. Tu do sada nije gotovo ništa
učinjeno4. Bez sumnje da je dug posao istraživati kako se ponaša izvjesna
forma smreke, neka borova rasa u potomstvu i t. d. To traži vremena. Mi
se za sad moramo ograničiti na to, da upoznamo dobra svojstva fenotipova
naših šumskih vrsta (a to je moguće ostvariti znatno brže), da znamo gdje
one pokazuju optimalno uspijevanje. Pravnost debla, visina stabla i
oblik krošnje, debljina kore, čišćenje debla od grana razlikuju se u raznim
lokalitetima i staništima. Jer često se ide baš obratno — izlučuju se sjemenske
baze, a da se nije posve nacistu što se je izlučilo, koja su vrijedna
svojstva.


Vrijednost određenih provenijencija stranih šumskih vrsta za naše
prilike mora se u svakom slučaju posebno dokazati, jer se u tom pogledu
strana iskustva (a naročito iz sjev. a i zap. Evrope) mogu rijetko kod nas
posve uopćavati.


U to istraživanje trebalo bi uvrstiti osnovne vrste našeg šumskog
drveća, i to: crni, obični i alepski bor, smreku, ariš, jelu, hrast lužnjak,
kitnjak i medunac, cer, bukvu, kesten, koprivić i dr. i kao prvi posao
uzeti upoznavanje njihovih bioloških i morfoloških karakteristika u prirodnom
(a onda i umjetnom) arealu kod nas. Tu upoznati njihove priraste,
stabalne visine, pravnost debla, brzinu razvoja, otpornost na bolesti i si.
Bez sumnje je, da bi se kod toga našle povoljne provenijencije. Služiti se
i savremenim metodama određivanja provenijencije fSchmidt). Taj posao
daje bazu za dugoročni eksperimentalni rad, tj. za osnivanje pokusnih sastojina
od raznih domaćih provenijencija određenih vrsta. U tom radu


4 Vidi primjedbu Frančišković a o Picea excelsa var. viminalis "u Sum.
Listu 1938. (str. 445).


436
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 19     <-- 19 -->        PDF

trebat će obratiti pažnju na individue ili grupe individua, koje se nečim


posebnim razlikuju od svoje okoline, naročito prirastom, brzinom rasta,


kasnijim listanjem, otpornosti na parazite, gljive5. Takve individue izdvo


jiti, dalje posebno uzgajati i razmnožavati,


Ad 3. Upoznate i determinirane forme potrebno je geografski pri


kazati.


S tim u vezi bit će negdje potrebno odrediti i visinska razgraničenja


nekog područja i razlikovati provenijenciju iz dva ili više visinskih poja


seva. Tako su na pr. Talijani tražili da se ariševo sjeme u određenom po


dručju razlučuje prema elevaciji: 700—800, 1000—1100 i preko 1100 m


(Pavari 1939, 20)«.


Uz podatke o optimalnom razvoju u apsolutnim područjima dobili smo


bazu za izlučivanje zona, za eventualno rajoniranje pojedinih vrsta odn.


tipova sastojina. To će pomoći u politici planiranja određenih vrsta za po


trebe privrede7.


Prema Orašu (18) u Sloveniji već je 1948 g. izvršena podjela na po


dručja. Dobro je da se za sada takva područja označe što širima, uvaža


vajući osnovne geobotaničke i cenološke momente. Možda će se jednom


kasnije pokazati da skupljanje sjemena s mrazišta na Pokljuki ne može


pokrivati potrebu na smrekovom sjemenu za niska područja pod njom, tim


više što se tu iz tog sjemena ne može očekivati uzgajanje rezonantnog


drva.


Ad 4. U izlučivanju sjemenskih sastojina, koje će dakle davati materijal
za podizanje vrijednih novih sastojina, treba u prvom redu poći od
postojećih najboljih sastojina, šuma u nekom širem području. Mi nismo za
zada u takvoj situaciji da bismo podizali sjemenske kulture. Prvi zadatak
je izlučivanje zdravih i lijepih sastojina, negdje i šuma prašumskog tipa,
koje će osigurati kvalitet. Potrebno ih je pronaći .ograničiti i izlučiti.


Posve je jasno da se administrativno-teritorijalna podjela jedva može
poklapati s arealima poželjnih provenijencija. Izlučivanje sjemenskih sastojina
znači donekle i ograničavanje lokalnog skupljanja sjemena, jer ono
odabiranjem jedne sastojine za sjeme ujedno i rješava pitanje područja
dokle i kamo se njeno sjeme unaša, odn. sadi.


^ez sumnje da izabrana skupljanja sjemena s izrazito loših sastojina
mora biti pozitivna odredba sjemenarske politike.
Ad 5. Postavlja se praktično pitanje — dokle i kuda može se neko
sjeme iz određene sjemenske baze unositi? Koji kriterij uvažiti?
Na to pitanje dosta je teško dati odgovor. Neki su uzimali srednju
god. temperaturu područja, neki oborine i temperaturu, drugi temperaturu


6 U slavonskim šumama ima takvih slučajeva s hrastom lužnjakom, koji je otporan
na zarazu gubara, s brijestom koji je otporan na grafiozu i t. d. i


6 Ali ne treba opet ići u ekstrem, kao što je to uradila američka kompanija
Long-Be´Jl, koja je provenijencije od Abies grandis razlučivala na 0—100, 100—300,
300—600, 600—900, 900—1500 i 1500—2000 m, prema broju dana bez mrazova. Tu se
ne odrazuju i ostali faktori a pitanje je da li je to i nužno. (Muelle r K. M., Abies
grandis und ihre Klimarassen, Mitt, der deutschen Dendrol. Gesell. 1936/82).


7 Do sad smo bili navikli da uglavnom planiramo drvnu masu za sječu. U zadatku
je sjemenarske politike da planira i vrste drveća, da smišljeno forsira određene vrste
drveća, da pošumUjuje veće površine brzorastućim vrstama´ i odličnim četinjačama.


437
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 20     <-- 20 -->        PDF

ljetnih mjeseci i t. d. Langlet (1938) (13) je tako na pr. uzeo one faktore,
koji u prvom redu odlučuju o stvaranju suhe supstance, o kojoj onda dalje
ovise razne važne osobine provenijencije. To su bile geografska širina
i trajanje vegetacijskog perioda8. No samo iz takve dvije komponente:
geografska širina i trajanje vegetacijskog perioda mi ne bismo mogli dovoljno
definirati naše provenijencije. Danas još nije moguće ukazati ovdje


na neku sigurnu metodu. Mayrova metoda klimatskih analoga je zastarjela,
metoda fitogeografskih analoga kao ni analoga tipova vegetacije ni fitocenološka
nisu sigurne (po Malejevu 1. c). Ali kad se radi o užem području,
a ne o unašanju stranih provenijencija u naše područje, ove posljednje
metode mogle bi stvoriti neku osnovicu za odrađivanje analognih
staništa.
Danas je općenito pravilo da je potrebno sjeme, cdn. sadnice unašati
u odgovarajuće okolnosti. U prvom redu bi kod nas trebalo prestati s
praksom unošenja primorskih provenijencija u unutrašnjost i obratno. Istina
je da neke primorske forme šum. drveća mogu negdje u unutrašnjosti i
dobro uspijevati ako razlike u klimi nisu odviše znatne, ali obično to nije
slučaj). Zato već i najmanja pogoršavanja klime (mrazovi, kraći vegetac.
period) mogu izazvati loše osobine i loše posljedice. To kod nas vrijedi
za crni bor, lučki i crni jasen i dr. Još opasnije je raditi obratno, da ne govorimo
o sadnji izrazito kontinentalnih vrsta šumskog drveća, kao što je
gorski javor, koga se posljednjih godina sadilo kod Klisa. Općenito je
iskustvo da je neka provenijencija to lošije uspijevala, što je došla u klimu
različitiju od svoje.


S ovom točkom je povezano pitanje: ima li uvijek smisla inzistirati na
tome, da se sjeme skuplja lokalno i lokalno dalje sije. Ta parola naime
vrijedi u praksi kod nas, a organizacijom terenske službe ona je dobila
još čvršće značenje.


Koliko je god sigurno da se takvom metodom neće pogriješiti s neizvjesnim
provenijencijama (ali ima slučajeva kad ni to nije tako sigurno),
ipak se nekada krije opasnost, da će se provenijencijama lokalnih sastojina
malo povećati vrijednost novih kultura a često se ona može i veoma
sniziti. Treba svakako uvrstiti mogućnost, da dobre forme, rase proširujemo
i dalje na račun lošijih, da se neka prirodna pomlađenja loših hrastika
zaustave i da se mjesto toga sadnjom podigne vrijednija kultura. To će
svakako biti skuplje, ali će se sigurno isplatiti (na pr. loša hrastova sastojina
podignuta kod Bosiljeva na Kordunu).


Pitanje provenijencije šumskog sjemenja nije od jednake važnosti za
sve vrste šum. drveća podjednako. Ima naime sjemenja koje se redovno


8 To se pitanje dade lakše riješiti na sjeveru Evrope, gdje se očituju pravilnosti
u gradaciji prirodn.h okolnosti u kojima se razvija vegetacija. Taj problem je kod nas
daleko kompliciraniji i samo na toj bazi mi ne bismo bili u stanju riješiti pitanje:
kamo i dokle neko sjeme smije biti unašano. Kod nas je name u istoj geografskoj
širini moguće nać; ekstremno različite odnose, gdje o nasljednosti odlučuju i razni
drugi faktori. Razumljivo je da se kod nas mora javiti prije jedan diskontinuitet u
fiziološkoj varijabilnosti. To sve naravno ne protuslovi prednjemu, isto kao što ni
geografska zonalnost ne protuslovi nepostojanju takve pravilnosti kod nas.


438
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 21     <-- 21 -->        PDF

skuplja u vlastitim šumama a potrebno ga je odmah sijati (brijest, breza).
Zatim postoje vrste koje veoma malo variraju i tu onaj oprez neće biti
prijeko potreban.


Zaključak


Pitanje provenijencije šumskog sjemenja za obnovu i pošumljavanje
šumskih površina veoma je važno za nas. Pošumljavanje dostiže velike
površine u cijeloj zemlji. Naša drvna i kemijska industrija traže sve veće
količine dobre i raznovrsne drvne sirovine. Budući da se naše stare šumske
površine iscrpljuju ( a to je pojava i u ostalim zemljama), potrebno je
misliti ne samo kako osigurati u budućnosti izvore daljne mase, nego i kako
iskoristiti savremeno znanje u podizanju novih sasto´ina. Ne može nam biti
svejedno da li podižemo dobre ili loše sastojine. Kod toga nam je jednako
tako potrebno tvrdo kao i meko drvo. Pronalaženjem dobrih provenijencija,
odn. rasa šumskog drveća, koje pokazuju prednost u rastu i kvaliteti, bez
sumnje da će utjecati na produktivnu sposobnost naših šuma i šumskih
kultura.


U tom radu sjemenarska politika ima određenu ulogu. Pokušali smo
ocrtati neke osnovne zadatke koji se postavljaju na tom planu. Bilo bi
lako pokazati kako je i savremeno oplemenjivanje šumskog drveća donijelo
mnogo uspješnih metoda i puteva oplemenjivanja, kojima se već i naša
praksa koristi (topole). Te metode pomogle su da se u industrijski razvijenim
zemljama ispuni znatan dio stavke uvoza iz inostranstva.


Našoj sjemenarskoj politici smetat će apsolutno vjerovanje u lokalno
sabiranje sjemena kao jedino i najbolje u svakom slučaju. Ona će naći
nove izvore najboljih provenijencija i organizirati skupljanje i rasprostranjene
njihovo izvan tih sastojina u odgovarajućim okolnostima. Ona će zabaciti
gledanje da su johe, trepetljike, breze, vrbe sekundarne i bezvrijedne
vrste, tražit će mogućnosti da ih se uzgaja u prikladnom obliku,
kada će davati najviše mase. Na to nas prisiljava ne samo nužda da tražimo
zamjenu za orahovinu, brestovinu i si., nego i potreba industrije,
koja ih sve više traži.


Sigurno je da pretstoje velike zapreke: pomanjkanje potrebne stručne
radne snage za skupljanje i manipulaciju sjemenom, nedovoljan broj trušnica,
dobrih rasadnika i t. d. No držanje povoljnog bilansa, između naših
industrijskih potreba, eksporta i namican´a odgovarajućih drvnih masa
kao sirovine traži napore u tom pravcu. To zahtjeva i činjenica da u skupljanju
i distribuciji šumskog sjemena često vlada stihija, da se u nekim
slučajevima sije ono što je momentalno na zalihi.


Konačno na naše naučne institucije otpada velik dio svladavanja
zadatka istraživanjem domaćih odličnih provenijencija i rasa, oplemenjivanjem
selekcioniranog materijala i t. d. U tom naporu mnogo ćemo imati
naučiti od naprednih zemalja.


439
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Literatura:


1. Allegri—Morandini R., Prime notizie sui rezultati in Italia delle esperienze
internazionali sulle razze del Pino süvestre, Ann. della Speriment. agr. 1949, Vol. III.
No. 4/993.
2. Bodrov V. A., Mičurinski metod u šumarstvu, Lesnoe hozjajstvo, 1948, No. 1.
(ruski).
3. Burger H., Einfluss der Herkunft des Samens auf die Eigenschaften der forstlichen
Holzgewächse, Die Eiche, Mitt. d. Schwiz. Anstalt f. d. f. Versuchswesen 1949,
Bd. XXVI. Hft. 1/59.
4. Dengler A., Fremde Kiefemherkünfte in zweiter Generation, Zeit. f. F.- u.
J-wesen 1938/150.
5. Dengler A., Einfluss der Provenienz des Samens auf die Eigenschaften der
forstlichen Hokgewächse, Mitt. d. Schweiz. Anstalt f. d. f. Versuchswesen, 1913,
Bd. X./191.
6. Fischer F., Ergebnisse von Anbauversuchen mit verschiedenen Fichtenherkünften,
Mitt. d. Schweiz. Anstalt f. d. forstl. Versuchswesen 1949. Bd. XXVI.
Hft. 1/153.
7. Kalela A., Zur Synthese der experimentellen Untersuchungen über Klimarassen
der Hollzarten, Comm. Inst. For. Fenniae 1937—38/434.
8. Korstian—Tourney, Seeding and Planting in Practice Forestry, New York
1942, eh. IX.
9. Langlet O., Studier över tallens fysiologiska Variabilität och dess samband
med klimatet, Medd. f. St. Skogsf. 1936, Hft. 29, No. 4—6/421.
10. Langlet O., Proveniensförsök med olika trädslag, Svenska Skogstidskrift
1938/211.
11. Lindquist B., Den skogliga Rasforskningen och Praktiken, Stockholm 1946.
12. Mailejev V. P., L´acclimatazione delle plante, Torino 1941 (prijevod s ruskoga).
Str. 46.
13. MincMer L. S., Genetics in Forestry, Journal of Forestry 1939/559.
14. Oraš I., Racionalizacija in mehanizacija v pridobivanju semenja iglavcev,
Les 1949, No. 9/265.
15. Pavari A., Le razze forestall e la provenienza del seme, Rivista for. italiana,
1934, No. 1/1.1.
16. Pourtet J.—Duchaufour Ph., Catalogue des Especes cultivees dans L´Arboretum
des Barres, Ann. de L´ Ecole Nat. des Eaux et Forets, Paris 1944—49, T. IX.
fasc. 1) str. 164—170.
17. Rudolf P. O., How about our Seed Suply? Journal of Forestry 1948/741.
18. Schwappach, Vorsicht beim Bezug von Kiefernsamen. Deutsche Forstwirtüng
1911/125.
19. Slovcov, Kako ćemo dobiti standardno sjeme četinjača? Lesnoe hozjajstvo
1948, No. 2 (ruski).
20. Vajda Z., Problem rase kod osnivanja sastojine, šum. List 1939/185.
21. Versepuy M., Operationes seleetives des Recoltes de Graines et des Semis,
Revue des Eaux et Forets 1934/269.
22. Vincent G., La sylviculture et les esences forestieres ä croissance rapide,
Schweiz, Zeitschr. f. F-wesen 1949, No. 7—8/309.
23. Wettstein W.. Unterschiede bei Nachkommen von Alpenlärchen Allg F.und
J.-Zeitung 1942/157.
EINIGE GRUNDPROBLEME DER FORSTLICHEN PROVENIENZFRAGEPOLITIK


Im Zusammenhang mit der Beschaffung bedeutender Massen des forstl´chen
Aussaats in FNRJ, stellte der Verfasser einige der wichigsten Probleme der Provenienzfrage
teoretischer und praktischer Natur vor. Er deutete auf die moderne Praxis
hin, die mit dem Bestehen der Rassen forstlicher Holzarten rechnet, die die Ausschei


440
ŠUMARSKI LIST 11/1950 str. 23     <-- 23 -->        PDF

dung der Samenbestände mit der Auffindung und Beschreibung der optimalen Rassen,
bzw. Provenienzen der forstl. Holzarten eng verbindet.


Seit dem ersten Versuch im Frankreich (I. Vilmorin) b´s zu den neusten Methoden
im Schweden, Deutschland (Langlet, L´ndquist, Schmidt) die Rassen kennenzulernen,
geht ganz klar hervor, dass für waldbauliche Zwecke gewisse Provenienzen der
Holzarten von grosser Wichtigkeit sind.


Der Verfasser fürte das Verhalten einiger einheimischen Provenienzen der Stieleiche
bei Versuchen im Oesterreich, Schweiz und Dänemark vor.


Die Frage der Terminologie, bzw. der Beziehung des Begriffs der Rasse gegenüber
der bestehenden systematischen Einheiten wurde prodiskutiert. Die Frage der Erblichkeit
der Rassee:genschaften ist der Gegenstand der weiteren Derlegungen des Verfasses.
Ohne auf die Unklarheit über den Einfluss der äusseren Faktoren zu achten,
die Prax;s der Ausscheidung und Selektion der Samenbestände- und Bäume ist mit der
Ausscheidung der optimalen Fenotipe der Holzarten verbunden.


Nach der Meinung des Verfassers, die Ausscheidung der Samenbestände verlangt
die vorläufige Lösung einiger Fragen, und zwar: 1. die Begrenzung der Areale wichstigster
forstlicher Holzarten im Lande; 2. das Definieren der Formen und Rassen der
Grundholzarten, eine Erforschung ihrer waldbaulichen und technologischen Werte;


3. die geografische Begrenzung der festgestellten Provenienzen bzw. Rassen; 4. die
Ausscheidung der Samenbestände auf festgestellte und sichere Formen, bwz. Rassen
zu orientieren; 5. die Feststellung der Gebiete ,die mit Aussaatmaterijal gegebener
Samenbestände zu versehen sind.
Im Bezug auf das ausschliessliche lokale Sammeln der Holzsamenernte zu Aufforstungzwecken,
drückte der V. seine Reserve aus. Er brachte seine Ueberzeugung
zum Ausdruck, dass im Interesse der höheren und besseren Massenproduktion nötig
ist, einige minderwertige Bestände durch künstliche Aufforstung bester Provenienz
verjüngen zu lassen.


Ing. Ilija Lončar:


PRETVORBA ČISTIH NIZINSKIH HRASTIKA U MJEŠOVITE
SASTOJINE


Pitanje uzroka sušenja čistih nizinskih hrastika zadavalo je u prošlosti
mnogo brige šumarskim stručnjacima. Njihova mišljenja mogu se
konačno svesti na ovo; prirodna ravnoteža nekadanjih nizinskih
šuma je iz temelja poremećena, što ima za po
sljedicu da su šume hrasta lužnjaka postale nestalne u nametnutim neprirodnim
uslovima. Zapravo prirodne sile — koje kod osnivanja i njege sadanjih
čistih sastojina nisu uzete u obzir, kao i biološki zahtjevi hrasta —
razaraju neprirodnu tvorevinu. Ovo razaranje je dakle prirodna posljedica
sadanjeg neprirodnog stanja, a u svrhu ponovnog uspostavljanja harmonije
i prirodne ravnoteže šume.


Strukturu ranijih nizinskih šuma sačinjavale su razne vrste drveća
u pojedinačnoj i u grupimičnoj smjesi, te sa raznim starostima. Postojala
je dakle nejednoličnost ne samo u vrsti drveća, već i u starosti. Ta nejednoličnost
osiguravala je otpornost tadanjoj šumi. Bila je to šuma prirodno
prebornog tipa, čijim razvojem i opstankom su upravljali samo zakoni prirode.
U takovoj šumi nije moglo biti katastrofalnih kalamiteta kakovi se
javljaju u novim sastojinama neprirodne strukture, koje su osnovane šablonski,
prema pogrešnom računu teorije o najvećoj zamljišnoj renti.


441