DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Da bi se dobila vrednost izraza za ma koiu vrednost Tm treba da sa


2,4


grafikona 2 očitanu vrednost pomniožimo sa^
Tn


^.__ 1 ":T"´. 1 1 "I"i T X"\^


"j+t


[ f 1


T


0190 1 !j


...


aio q: —:l+..r ´—-^


ctro -+----J*^


M~ ^-i—


[4


Q´6

^T ,T" 1 (T
o.bo U-4=i-^^i|-t f


j^šf^t^ -^


Oiio ^ tE::|j^:$tf ;_ ´ ´—


^


^-l-M—´v-2


p
r—(—
tr^jf : --f-ff-:r -4--i?
aso F^´1 r;


-J-i**^-4-T-
J


-h--+rr:!! +l:


1 r "t^ ^i _„_.. ´ i ^ 1 f^V^** Hr ./


I i Irfi a^ 1 1


T ^ \


OlZO


i±±rii


-^-^ ^^ i^´^


->´ —f-*


i—´
5^Ž´rt^—r -^ "T.rtt -~


1 *´ L


049
i ,41^ ^^*´\\ ^^I^l^ 5^ 11"""+.


1 L ^itr I -U


-*+tx´


...-.


1 ;
niSir 1 t -^ -f T >>< -L "T´P --p— -H


0.10 ^ ^ L-><*<4.^ 4L--T-
r-


Q09 1—^i"" "*..; i 4 ^j ^ T ._I _ -;-[---´


^ _4-´. ._


^
o.og ;^ Iff". -.[. kf---5-1-1 1-..._ I ,


-i^rr


o.or *--p 1 * ... -j-


f ^ fr -1 -T


o,o6


-^ r , _ . ´; ´1
0,04 e ^ r<
: r:Tt --~--^tt t---^T— __
__*4^4^


-1


-- --J


JL^^


4iv(i r -{-— --""""´tj ---L—u


1


"T r ,


o,o^ _.i ._ -t :;" -A-´^


<,5 2 3 -5 A 7 S 9 <0 i\ 20 30 iO 50 60


-.. .± .
.. _


Grafikon br. 2


Primer: Pad korita i = VVo; koeficijent bujičnosti m =^ 0,75; specifična
težina nanosa Y„ = 2 t/m"; naći količinu pronosa nanosa. Iz grafikona 2
ćemo za i = 0,07 očitati da je izraz


= 0,121.


2,4(100 — p


Zato što je specifična težina nanosa Y„ 2 t/m" imamo;


2 4


0,121 ´ 0,145 Dakle: Q„ = 0,145 Qv


Jednačina Herhelidze-Stiny pretstavlja samo jedan neispitan pokušaj
za iznalaženje količine pronosa nanosa. Ali ona ima svoju vrednost ne
samo u tome što nam daje, makar i sasvim nesigurno, količine pronosa
nanosa, nego i u tome što može da posluži kao osnova za dalja istraživa


^


20S