DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 79     <-- 79 -->        PDF

TT Silinama na porju koje *s© protežu uz icrtočnu obalu Koreje preteku čteto- šumo Bistama
1 mleSovite Sume lfstaÖa i Četinjača. Ovdje uspijeva oko 22 vrs*a hrasta, 28 vrsta javo-a kao S
neko´:ko vrs´a jasena, line i irrnha. Uslijed prekomjerno? iskoiršeVivana ove su Sump pre*vo/*em#
n škare 3 niske Sume. U po´ožajevima iznad 1500 m pridolaze Sume čet;njače. Na brežu1ik>aterenu .iužne Koreie visine od iro do 4P0 m iznad morske razine rnsprostranjena/ je -subtropska
Suma koia fe Rastavljena od kestena, omha. breskve, R-inkj^o-ia, lovora, bambusa i dr.


T7 cospo´d^tvu zemlja iffra vt*?.iixi ulotru drvo 1 drvna industriji. ftteČft S<>nm *!an

a


oko 7 nvM m3. or? torra 2.5 mV m tehničko? drvet«. TT cod. l(M2´4*i Fod:.Smji o rod u koSn drve*,« vnljfed:
Ta Jfr´^Kfl mil. Ja*p. venia. Po-s*ofe m^o^a i^T). pkMo´ww^kfi d"nštvi lStima ! eksportom drveta u .Tapam. Nakon kapitulacije ,T"para započela je Izgradnja na ionalne
iiulustri´e drveta u Sumom bo^Mm knicv-mi SWerne Koreje.


(Prema podacima iz Ho´z-Zentralb´att, Stuttgart 1050). I. Horva t


O e«+ptskom uređivani« Suma. fNan´s-ano prema članku: Leo n Sehaeffei* . L*Amćraa(remest
p^th^tioue et nVreatif dps fore.tR. Revne forest´ere franoaise 1051. No 1. p. 21—20.)


Oko sredine proS*on;tu sk´onost n^em-a prrođi.
To so of^az´ln n kni´&evnost´ i nm!etnost>\ Riz´oq: tome b´o je promijenjen^ naČ;n života i nar
g-prn´Tavanie pučanstva u cradnv´nv>. Or^d^ko je p_u?"nskloni u nr!Todu. da o^dfe potrazi duSevn: odmor i estetsko zadovoljstvo. .


.Tftvnowt želi. da Suma. koioj se oni ob-^ća, dobifp oblik promi n´pzinof fVantazfii, prema,
B.fftstWwi Vtn´ama. No t° su idpfo na žalost č^sto po^pSne. Ali medu te5n;ama i^vnwt´ imi f
ttak^´h. ko´o su vr´o opravdane. Stoga se one ne sm.ijn smetnuti e uma, pa tako neke Sume
treba uređ´t´ po pravilima estetskog uređivanja.


T. j*vnmf f St»ma. Publika naših Suma vrlo je različita., te je možemo razvrstati u nekoliko
osnovnih t´pova.
Popularn u publik u s*«VnTa-vain gradski rađn´oi i činovnici koM u nedie´in i nraznVke
od1"7P u Sumu. Tai Te tin pub^kp željan odmora i s´ohodo. On n^ iino^ n Sumu njkak«rv
Rr-´»--^?´ rfnh n;ti ´mi lOtH**. ko´p b´ bMo tt1 *n«*v>*ftn*t( <: r^dom Sumira. 7a n i;b fp s´pčina jod an
«frO´´n; n-´-´o--: oni se po bune i ne nrcovarain zbo? posječena bri«tn. no´*o «fruWtt ina nj «a
Svotom niHffAlfl i 7nbvi!n>´u f1*»n,n*ku koji ga in smS´o. TTrno drva i t ninpJ predstavi fa fn zi niih
šVkn n^r^n" vadi. k-kav it* f n*´hov, a koji ima svoj »raison d´etre« i svoja praviila. Sve lu
svemu, tu nub´iku fe Tako zadovoMit:. i


T u " ; s f i obt´bva^nin rr>z´r^!te vrs*e Snm<>r«kp pub-Vkp. Tmia ih´, koji idu u Sumu fa


; n :


gpnrtn — r^d-" kT*rianra i p"´mbnc´!kp´»m :b. ko´i nd-TiT« n ^"mn (/»» n´" ´´*´" OP´"n «"KrtTr´tifn* ´nn *h kon°´!"o. ko´´ ´rtti n Sumu ipr te vo´e. Ti su pri|a*plii Sum° na srp^u
ni,mno´i´o,,"n!":!!, Oni fi"»L« n ?nm: o^^´tp^pn

o" i nf,vn7nn" f-^s-kn" *´f<\*o ? 7^_
f!tir.T-01,, 0f] Sum« a´m"10´´1´!) m´T´n. v"di*ine i. 7abavp. Tn-ts*p i^emo n^^mi to^ma. 7ji^ovoT!!*i tu-,
r´s´^vm u^^đpnjem Sume: trasiranjem staza, postavljanjem marka ci j-a, natpisa, skloniš !a.
Klupa ´ t. d.


pT.-"«oda prlr´ee*1 i n t P 1 P k t u a 1 p P. Voi; n S^trif T->vm;51jaju i sa-njaire i obično daju
Predni* S-´m^ma. koje su izuzete od svk e l´udske «ntervenpife, (


TT m ; o * n i P ; <;Tr"kp vcfo — kn´^Spvn´e1 st."knTi. ff^7bpn*pf i ri"H"!. n«´nBe u S»´m; mo-
t^TP ´ rfob;v"´ii n n´oi insntt»pp´?p f$n f>m pp T»O´*» «o*T>oda"<-kn Sumu. k"kr,iu ctt «p">f´T|! S"m",,*i.
^i n t´b ip *«VVB ?´"rn »ru?"n «k´tn <;t"baTr,«c. .fpHno^nhn´1 ^as4nT;"p. Ri^t-ivlipn" o^ i>"T-n;h. fprT«ol´Črib
i «1:^Ti;h c´-naln *« n´^ «-´T (i^^no j banalne. Oni sanjaju snn^ o divljim Sum-ima. ^to
«e sa^*oJp od Bt*oaln nalb;zr*rnii:h ob´rka.


.u TT i5"mn (ifl´"7o f p r ? T> O O* O n ´. c n i Vot; TT T ioi T--"f?n (f ff» ernv *P"H po1"p 71 fi«ti«n *:v) n ´«i,


I1;p" k,;


siimn ip u´^ +´nn´´ >pd->Ti m osob´*"mp koia Je no^oino za o´b´^vnn´n vn"kn" Kfol^ T>f-


Ifiln f ?´´T´of!n1n. "M>tva T T>ror>fltn st,"fStr> od´ič^n *i supstra* zi srp vstn puiws^V». N:;e d´k´e


^t"´"0 Hi qe> mrko10´»; : rrVr""´""! nr-r.Ti-*o »--"*Tn^"ti 7^ * "V"« Ätim° 7" »!´»*«. »´h´o/» on^>?n# V^´e


ri´p´ko Ti-´i"´:mi n irnicnodTc-lcni Sumi "7a nt´b t» nofT*or»5n ?n"io nm. Vn´om t?o np n-nsooff-pi^


fn« t» ´fiVi-oi ?´"n: nn! oti>*«*(«n n-´"n´,:č!t:ju floru i faunu. Njima također odgovara 1 Suma,


KOJOm S" rrr>cr*odnr; 17 pT^bOTOm Ob´-´kU. . , . .


i" FT Of***<\\ pehi´tp, o-l´ipi´rho ti T)r?ror?o fe RrtpTv r*b*«kf %Ä k´fT^wn´e.
pi»v,´!V^ t+*m u SiTrn1 of´mo- 7"^"T-n i pw*Af«Vn 7-^ovoljenje. Sve te posiet^o^e trebalo b" poduči´
1 ´i 5"TT)ii*

Pflnii´irnn n* b,:kii ´ tiiT>?cr*p. lenti, np pi´cVi^´ 77n. e´*eltn. Tom" * oAtei´rifn ?nmi v*>Milo


! !b


bi po<*"*´*: V,-V´-P 5*o*" np n«no«si S´irn´. N^^o^´to bi tT*^v.aiD nnri70´~rt! na oo"<;Tif>

Ali naročitu pa^n´u monii; h´crno ob»i+if´´ nnot Stim^´^ckoi r-ii^´-V Vofi ITDI ´z^S´"p-´ft
HC´f´«´!´ ´ n<* :Pr^n ? ClnnfTc^Tq Tf "´´m" imeT^´t*» f" fTn*V**krt « *ir> "" ,irn Sp´ T.! J(t, t »^ i^„ f ^ »^nflmo


(^r\""p´,f«T" »11 tn! r´fl np n r""*p n´W"*´ ni P´^iri ´on |i t"»´ripp rv´JETtnn V». Pio^tp fp^-^;"r »« n->. *a bli


pnbT´V« mP-t" v : ^n* «-ni´Vn ko-!-;" 7-+o f»phn « n«*»*!V*i o^Tafati i ukiazati na izviesne n.fpne.


pnr""-?ri i M^"o Trn´p npi :ir"o { ko*p Offl P" 9"Toet Hi´´« i´t>*_


TT ^mT,orn ,v redu po´i-obpo rtn OP rn´b:*p n^č^n^o m´S´feii". d-> svak a ni P ´ a znafl^
p n *f » n S r. n i e *.n m *. Me´.p ´ w T´ud1. ko´i. cT.v^«*n sfrču kao p-om^rt´v-n**» B?S n^^rOtiv,
TPČfn» vid: u sioči Sume nustoSen.ie. ns´rom^Spnj« z^m´ie. a ne zna. d^ fe «r+»f*n ni^pbn- ng
Fnmn jr» o«tva-pnip T>*VP np"o : 7" ptp^u i rejrenpraeiju Sume. — Nadalje, javnost mora znati,
<đa Suma np r n * t e «ama od sebp.


Tma joS jedno dosta rašireno mi-filjeoife. ko!e treba pob´ti. ftta v:Se i obrazovani Ifu-di m´slo
^i PO 8 i? m i m o ^ o n * u v n t f k " o k o m e n ? «i n o m P n : k fp S´PČII cvako" nojed´noty
etrb´a smatraju vandalizmom, a ne znaiu. da je sjoča neonbodno nu´na opor°p;ja u Sum´ Javno
m´Slfpnfe treba stoca iispraviti I uvjeriti puhifkn da bo´esna. umiriiča i defpktna st´bN znaČ©
Ht´n´m opasnost za Sumu. jer takva stabla omogućuju Širenje zaraze, požara, a mogu čak prouzrokovati
i nesreće prilikom slučajnih preloma.


353