DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Brzi razvoj proizvodnje celuloze i drvenjače u svetu, a specijalno
u sadašnjoj zategnutoj situaciji, oduzeo je deo sirovina koji je dosad
služio za proizvodnju rezane građe četinara,6 — Porefd toga, industrije
gotovo svih zemalja sveta preorijentisane su na ratnu proizvodnju, te
stoga, ukoliko bi svojim proizvodima mogle zameniti rezanu građu četinara,
sada .nemaju mogućnost za to. Znači, problem proizvodnje i potreba
za rezanom građom četinara postao je vrlo aktuelan i oštar. Prema tome,
i naša zemlja, upućena ´na svetsko tržište, neće biti pošteđena od zahteva
za ovim sortimentom.


Iz svega napred izloženog mogli bi konstatovati, da smanjenje
obima izvoza rezane građe četinara zahteva povećanje izvoza drugih
izvoznih artikala, kao i mogućnost plasiranja tih proizvoda za artikle
potrebne za našu izgradnju. No u svakom slučaju obim izvoza rezane
građe četinara, s obzirom na mogućnost proizvodnje, treba da pada, ali
ne u smislu naglog pada i brzog prekida izvoza, već najverovatnije u
onom odnosu koji je obeležen cifrom o mogućnosti proizvodnje drvne
mase četinara u periodu 1951—60 godine. Na ovo nas upućuje, pored
ekonomskog zakona i privrednih mogućnosti naše zemlje, i činjenica da
je do sada eksportna rezana građa četinara, odnosno sirovina za ovu
građu, učestvovala u ovom periodu sa 15—20% (prosečno 17%) u ukupnoj
posečenoj masi četinara. Što znači, da rešenje problema četinarskih
šuma ne treba tražiti samo u ovih 17%, već ga treba tražiti i.u njegovom
većem, delu (83%), a taj deo pretstav´lja domaću potrošnju.


Postavlja se pitanje, da li je moguće sprovesti onoliko smanjenje
potrošnje rezane građe četinara koje bi bilo usklađeno sa količinama sečivih
masa četinarskih šuma datih kroz orijentacione podatke za period
1951—60. Smatramo da nije. Ne samo da je nemoguće za tako kratko
vreme smanjiti potrošnju, već je nemoguće jednu vrlo razvijenu induslrisku
granu naše privrede odjednom svesti na ispod polovine njene proizvodnje.
Jedno je sigurno, da će potreba za rezanom građom četinara,
s jedne strane, i mogućnost proizvodnje, s druge strane, doći u vrlo oštar
nesklad. Kako će se i koliko taj nesklad umanjiti zavisi, kao što je u
početku naglašeno, najviše od toga kako će se resiti pitanje potrošnje
rezane građe četinara. Ali pitanje potrošnje, uzeto potpuno izolovano od
drugih mera, neće resiti problem u celini. U svakom slučaju, potrebno je
doći do realnih podataka o fondu četinarskih šuma, i na osnovu toga doneti
konkretne zaključke,


8 Proizvodnja rezane grade iznosila je u 1949 godini samo 98 !& od predratne proizvodnje
(1937 god.), dok se proizvodnja celuloze i drvenjače za isti period popela na
115%, i ima stalnu tendenciju porasta. »Borba« od 7. IV. 1951 >g.: »Odbor za drvo
Organizacije za evropsku saradnju nedavno je ocenio, da će se u 1951 god/ni pojaviti
svetski deficit od 1,200,000 m3 celuloznog drveta i drvenjače«.


362