DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 16     <-- 16 -->        PDF

srčanicu, dok mu se istovremeno na bočnim ograncima tanje korijenje razvije geotropno.
Gdjekada se korijenje na ograncima razvija i negativno geotropno, iskotrišćavajiući
ihranljivi supstrat humusa (bukva). Visoka) /donja voda redovno utječe, da žila
srčaniee ne prodire duboko te se djelomično razvije ili vremenom nestane, kao na pr.
u našima nizinskinu poplavnim šumama, kako ćemo kasnije detaljnije prikazati:. Pojedini
autori uopćuju te pojave i tvrde, da šumsko drveće na (boljem tik ima korijen
razgranjen — gust, a narlošijem više rasprostranjen (Aaltone n 1923, Scfareibe r
1926, Baker 1934, Tkačenko 1939, Svoboda 1946, Tourney 1947, Poskitn
1949).


Korijenje šumskog drveća "drenir a tl o i nakon sječe uginuli
ogranci u dubljim slojevima tla podržavaju i čak povećavaju kvalitet
šumskog tla; prema Dengler u (1944) na lakim tlima mogu povećati
prozraku, a na ležima kapacitet za vodu. Korijenje nove sastojine u takvo
tlo lakše prodire kroz šupljine i kanale, što ih ostavlja trulo korijenje.
Ako se takva površina duže vremena ostavi nepošumljena, tipična struktura
šumskog tla se znatno izmijeni. Zato mnogi evropski autori ističu, da
je ´glavni razlog neuspjehu šumskih kultura (napose četinjača) na bivšim
dugogodišnjim poljoprivrednim zemljištima, što je šumska arhitektura tla
narušena te korijenje šumskog drveća teško prodire u takva tla. Stoga
Burge r ukazuje na loše posljedice krčenja korijenja te preporuča, da
se vade samo panjevi. Tkačenk o (1939) ipak ističe, da je takva postavka
odviše uopćena, i upućuje, da krčenje panjeva i žilja nife toliko
štetno, ako se na izvjesnim tlima odmah nakon krčenja i sječe izvrši
pošumljavanje.


U vezi sa podizanjem poljozaštitnih šumskih pojasa i masovnim
osnivanjem šumskih kultura stručnjaci se sve više bave proučavanjem
međusobnog odnosa drveća u tlu. Tako Ahromeik o (1949) navodi,
da listače stvaraju specifičnu strukturu Šumskog tla, koje je jedan od
glavnih temelja veće otpornosti mješovitih sastojina četinjača i listača;
kroz trube ili cijevi starog i uginulog korijena, koje sadrže plodno tlo i
obilnu vlagu, lako prodire korijenje bora. Korijenje u mješovitim sastojinama
zato prodire znatno dublje nego u čistima (R a h t e e n k o 1949). U
smjesi sa bukvom smreka razvija dublje podzemne organe, koristeći
kanale preostale od podzemnih organa bukve (K r a u s s 1925). Prema
tome i s gledišta razvitka drveća u rizosferi većinom su bolje mješovite
sastojine nego čiste.


U vezi s problemom međusobnog utjecaja drveća u rizosferi spomenut
ćemo, da izvjestan utjecaj u našim šumama vrše i ž i v i panjevi .
Ti panjevi (u nekih vrsta drveća) obrašćuju novim drvetom i korom kroz
nekoliko decenija, u jele ponekad i čitavo stoljeće, jer iskorišćuju asimilate
iz susjednih živih stabala putem sraslog korijenja. Korijenje tih panjeva
mora da ima izvjesnu veću ulogu u životu šume, pa nije isključeno da oni
djelomično uzrokuju neke značajne pojave u biocenozi šumske zajednice.
Držimo, da ta pojava ima zasebno značenje u našima šumama, pa ćemo o
tome na temelju analize prikupljenih podataka u najskorije vrijeme objaviti
zasebnu raspravu.


Osim fiziološke uloge korijenov sistem vrši i važnu mehaničku ulogu.


Ta se njegova
uloga najbolje odrazuje u otpornost i drveća prema
vjetru . Razne vrste različito se odnose prema sili udara vjetra; no i iste
vrste nemaju podjednaku otpornost, pa na različitim tlima razvijaju različit
sistemi korijena. Na pr, naša se jela na škrapovitom tlu vapnenačke
368