DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Mogućnost za mene rezane građe četinara sa rezanom
građom lišćara ili kojim drugim proizvodom drvne industrije, u bliskoj
budućnosti je vrlo ograničena. Tako na pr. rezana građa bukve ne može
zameniti rezanu građu četinara u izradi stolarije, baraka, mostova, vagona,
krovnih konstrukcija i t, d. Međutim, ukoliko bi se našla mogućnost
(to može biti u samo vrlo ograničenoj količini), ekonomskog opravdanja
za to ne bi bilo, s obzirom da za rezanu građu bukve postižemo na svetskom
tržištu blizu dva puta veću cenu no za rezanu građu četinara. —
Vrlo ograničeni fond hrastovih šuma, koje će u najbližoj budunosti
moći da podmiruju samo one potrebe koje se moraju podmirivati sa
hrastovim drvetom, zatim tri puta veća cena na svetskom tržištu za rezanu
građu hrastovine prema rezanoj građi četinara (pored drugih manje
bitnih momenata) ukazuju, da rezanu građu hrasta ne samo što neće
moći zameniti u potrošnji jedan deo rezane građe četinara, već da će rezana
građa: bukve, ostalih lišćara, pa i četinara, primiti na sebe jedan deo
potrošnje rezane građe hrasta. Slično je i sa građom ostalih tvrdih lišćara.


— Rezana grada mekih lišćara. (vrba i topola), moći će da zameni
znatan deo rezane građe četinara, ali će se ova građa dobiti u
većoj količini tek kroz 30—50 godina, kad sadašnje kulture i nove šume,
koje tek treba podići, stignu za seču.
Sadašnja proizvodnja ploča (šper i fazer) u našoj zemlji
iznosi samo 1% prema proizvodnji rezane grade četinara. Najdalje kroz
dve godine ovaj će se procenat popeti na 2,6, što znači da će nova proizvodnja
ploča (1,6%) moći zameniti samo 5% sadašnje potrošnje rezane
grade četinara. Ali, pošto će jedan deo ove proizvodnje verovatno ići u
eksport (s obzirom na rentabilnost izvoza ploča prema drugim drvnim
proizvodima), to ne možemo očekivati neku veću olakšicu za rezanu
gradu četinara, sem ukoliko ne bi podigli nove kapacitete za proizvodnju
ploča,


II. Potrošnja rezane građe četinara
a) Unutrašnja potrošnja. Potrošnja rezane građe četinara,
a isto tako i drugih drvnih proizvoda, različita je u raznim zemljama i
zavisi od raznih faktora kao na pir. razvitka industrije, bogatstva zemlje,.
stanja šuma i dr.


S obzirom da od proizvoda drvne industrije ploče zamenjuju rezanu
građu četinara, to ,u pril. tabeli dajemo pregled potrošnje rezane građe
četinara i ploča po jednom stanovniku u 1948 godini.


Rez. grada
četinara
m3
išper
ploče
m3
fazer1
ploče
m3
Rez. grada
četinara
m3
šper
ploče
m3
fazer
ploče
ms
Amerika 0,48 0,0144 5 Nemačka 0,14 0,0026
Evropa
Švedska
Švajcarska
ČehoslovačkaHolandija
V. Britaniji i0,11
0,36
0,28
0,21
0,18
0,15
0,0028
0,0035
0,0017
0,0045
O,0d56
0,0042
19
1,5
Francuska
Belgija
Austrija
Jugoslavija
Poljska
Italija
0,13
0,12
0,12
0,12
0,11
0,04
0,0026
0,0054
0,0012
0,0009
0,0013
0,0016
3
0,2


1 Podaci su uzeti iz Švedskog časopisa Svensik travarv tiding od 15. II. 1951. god.
U ostalim zemljama potrošnja fazer ploča iznosi: Norveška 12 kg, Finska 4 leg, Južno
afrička Unija 1 kg itd. Proizvodnja svih pak ploča iznosilo je 1949 god 20% prema
1937 god.


356