DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1951 str. 6     <-- 6 -->        PDF

"


već završena obnova u ratu oštećenih industriskih, privrednih, saobraćajnih
i stanbenih objekata, smatramo da je ovu stavku moguće znatno
smanjiti.


Tako isto je moguće smanjiti potrošnju rezane grade četinara u
ostaloj reprodukciji, u kojoj je ova građa služila: za popravku i održavanje
raznih objekata, u rudarstvu, zatim u proizvodnji artikala koji ne spadaju
u finalnu drvnu industriju itd.


Što se pak tiče lokalnog sektora, u koji je uključena i seljačka
potrošnja, nema podataka za koje je svrhe i u kom odnosu trošena
rezana građa četinara. Međutim, može se pretpostaviti da je oko 2/3
građe utrošeno na investicije, a ostatak na održavanje i tekuće popravke,
i to kako na objekte manjeg (lokalnog) značaja, tako i u seljačkoj privredi.
Prema tome, sve ,ono što je konstatovano za potrošnju rezane grade četinara
iz osnovnog državnog plana, važilo bi uglavnom i za ovaj sektor, iako
postoj bojazan da je njega teže kanalisati. Nove cene treba da utiču u
tom pravcu, da se ovom proizvodnjom zadovolje potrebe koje su do sada
podmirivane iz osnovnog državnog plana, te bi se tako potrošnja u lokalnoj,
odnosno seljačkoj privredi, smanjila u onim reonima u kojima je
do sada trošena. Ali u seljačkoj privredi i komunalnoj delatnosti onih
reona, gde do sada ove grade nije bilo dovoljno, potrošnja će se znatno
povećati (Vojvodina, Makedonija, Dalmacija itd.).


Gledajući u celini potrošnju rezane građe četinara možemo konstatovati
da postoje uslovi, na osnovu kojih bi se dalja potrošnja u našoj
zemlji mogla smanjiti. Da li će smanjena potrošnja odgovoriti predratnoj
potrošnji ili biti nešto veća ili manja, za sada je teško dati ocenu. Pogotovo,
što je s obzirom na brzi razvoj naše zemlje nemoguće točnije odrediti
u kome će odnosu proizvodi iz drugih industriskih grana moći da
zamene rezanu građu četinara.


Postavlja se pitanje koje je sve mere potrebno preduzeti radi smanjenja
potrošnje rezane građe četinara na najmanju moguću meru. U tom
pogledu smatramo da sadašnja politika naše privrede pruža osnovne
uslove za to, naime: cen u drveta . Razume se, da se pitanje cena
za rezanu građu. četinara ne može postaviti izolovano od cene drugih
drvnih proizvoda, ali u svakom slučaju cene za sortimente izrađene iz
četinarskih drveta treba tako postaviti da primoraju potrošača da se
preorijentiše na potrošnju drugog materijala koji nije teško proizvesti
(kamen, cigla, kreč). Ujedno cene drugog deficitnog materijala (gvožđe,
cement i si.) ne smeju biti takve da gone potrošača da traži izlaz u rezanoj
građi četinara, ili pak takve, da zainteresovanost proizvodnje bude ograničena
samo na izvoz. Pozitivnu stranu visokih cena drvetu — kao regulatora
zaštite šumskog fonda — treba upotpuniti raznim merama, da
bi se onemogućilo da visoke cene budu uzrok zbog koga će pojedinci ili
preduzeća, u želji za lakom i brzom zaradom, pristupili seči 5 onih šuma u
kojima se inače ne bi seklo.


Pored cena, potrebno je doneti specijalne propise o
ograničenoj upotrebi ili zabrani upotrebe rezane grade četinara
za određene svrhe. Na pr. zabrana upotrebe ili ograničene upotrebe rezane
građe četinara određenih kvaliteta u potkopima rudnika (upotreba
okrajaka i nekvalitetnog materijala). Koje bi i kakve propise trebalo


358