DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 13     <-- 13 -->        PDF

većinom pri kraju matičnog hodnika. Kukuljice naročito na tanjim grančicama
leže često u drvu slično kao kod P. curvidensa (krivozubog
jelovog pisara). Na tanjim grančicama slika griženja nije jasna t. j. nisu
jasno izraženi niti matični niti larvalni hodnici.


Simptomi napadaja. U početku se primjećuju tu i
tamo na stablu žute grančice. Najprije požute ovogodišnji
izbojci, a zatim cijela grana. Pod korom debla takovih
stabala, kojima krošnja može biti još dijelom zelena,
već nalazimo sekundarne štetnike iz familija Cerambicidae
i Buprestidae. Sa takovih stabala kora se lako
lupi. No ima stabala naročito u početnom stadiju napadaja,
na čijem deblu nema nikakovih tragova napadaja
sekundarnih štetnika.


Biologija. Nas bi zbog suzbijanja ovoga štetnika
najviše zanimala njegova biologija. Nažalost u literaturi


o tome nemamo nikakovih podataka, a naša opažanja
su tek u početnom stadiju.
Barbe y kaže, da je njegov razvitak sličan onome
malog smrekovog potkom´aka, kojemu je inače sličan.
No mali smrekov potkornjak pripada biocenozi smrekovih
šuma, živi i razvija se ne samo na drugoj vrsti drveta
već i u sasvim drugom biotoku od onoga kome pripadaju
umjetno podignute kulture crnoiga bora u mediteranskoj
zoni. Smrekov mali potkornjak pripada grupi
potkornjaka, koja se kasno roji i prema Escherichu može
imati jednu do dvije generacije prema prilikama i mjestu
gdje se razvija. Mi pak mislimo da P. trepanatus ima
redovno dvije a nije isključeno i tri gen era-
c i j e. Za ovo mišljenje govori činjenica, da smo u martu
našli u grančicama bora ličinke koje su, istina, mogle i
prezimiti, ali našli smo i imaga koji su bušili matične
hodnike. U maju smo konstatovali nalet na svježe grančice,
a polovinom septembra našli smo pod korom imaga
koji su upravo bušili matične hodnike. S obzirom na
klimatske prilike primorskih krajeva te s obzirom na
činjenicu da je razvitak svih a i ovoga potkornjaka za
vrijemel ljetnih mjeseci ubrzan, držim da se u slučaju ovako kasnog naleta
radi o trećoj generaciji. Naša buduća istraživanja u tome pogledu razjasnit
će ovu stvar potpuno.


Mjere suzbijanja. Bez dovoljnog poznavanja biologije nekoga štetnika
nije lako odrediti način, kojiim ćemo ga suzbijati. Stvar otežava još
i ta činjenica, da P. trepanatus napada grane i najtanje grančice, pa se
vrijeme postavljanja lovnih grana mora još točnije odrediti nego je to
slučaj kod lovnih stabala. Da bi ustanovili efikasnost lovnih grana, postavili
smo ih u polovini augusta u šumi »Sv. Bartolomej«. Polovinom" septembra
konstatovali smo nalet. To nas upućuje na to, da postavljanje lovnih grana
može uspjeti (svi naime potkornjacii ne nalijeću na stabla ili grane postavljene
na tlu). Lovne grane treba postavljati u više serija. Neke određene
termine u tom pogledu ne možemo za sada dati; oni će sigurno biti različiti


397