DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1951 str. 44     <-- 44 -->        PDF

STRUČNA DJELA IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA


Pisac:


Beltram V.:


Ilujukalić II.:


Bunuševac T.:


Civiđini-Prister:


Eić N.:


Flögl S.:


Frančišković S.:
Fukarek P.:
Ivkov V.:


Kauđers A.:
Kovačević Ž,:
Krpan J.:


Lončar I.:
Miletić Ž.:


Milojković D.:


Milošević-Brev. M.:
Mohaček M.:


Panov A.:


Podhorskl I.:


Prisjažnjuk A.:


Prlsjažnjuk A.:


Rajner F.:
Soljanik I.:


Sum. fakul. Bgd


Spanović T.:


Tresiglavlć D.


Ugrcnović A.:


Ugrenović A.:


Veseli D.:


Veseli D.:


Veseli D.:


Veseli D.:


Wraber M.:
VVraber M.:


žnideršić R.:


Naslo v knjige : Nabavlja se kod: Cijena
Din
Apnenje v gozdarstvu — LJublJ. 1950 Uprava »Lesa«, Ljubljana 10
Obračun zaprem, stabala, Sar. 1951 Nar. šumar, Sar. Marš. Tita 70 —
Gajenje Suma 1, Bgd 1951 Izđ. preduzeće NRS, Bgd 286
Tehnika vpenjanja žaganihrem, Ljubljana 1950
listov v Ja-
Uprava Lesa Ljub., Cankar. c. 18 75
Tabele drvnih masa, Sar. 1951 Nar. šumar, Marš. Tita 76 30
Gradnja mostova naprugama, Zgb 1950
šum. putovima i
Nakladni zavod Hrvatske, Zgb 290
Prirodno sušenje drveta, Zgb 1951 Nakladni zavod Hrvatske, Zgb 26
Bibliografija o kršu, Sarajevo 1951
šum. inđustr. kulture, Bgd 1951
Podizanje i gajenje šuma, Bgd 1950
Primijenjena entomologija I, Zgb 1950
Furniri i šperovano drvo, Zgb 1951
Njega sastojina proredom, Zgb 1951
Naša knjiga, Sar., Titova 20
Gl. upr. šumarstva NRS
Poljopr, Izd. preduzeće, Bgd
Nakladni zavod Hrvatske, Zgb
Nakladni zavod Hrvatske, Zgb
Nakladni zavod Hrvatske, Zgb
00

87
158
29
68
Osnovi ured. prebir. šume, Bgd 1950 Socij. poljoprivredaMiloša V. 10
Beograd,
100
Problem1951
ured. seljač. šuma Srbije Bgd Gl. upr. šumarstva NRS —
Seljačko pošumlj. u Srbiji, Bgd 1051 Minist, šum. Srbije, Bgđ —
Organska kemija, Zgb 1951 Nakladni zavod Hrvatske, Zgb 243
Sakuplj. 1 manip. šum. sjemena,
jevo 1951
Uzgajanje topola, Zgb 1951
SaraNarodni
šumar, Sarajevo
PoIJ. nakl. zavod, Zgb
29
100
Bolesti1951
1 štetočine semenja, Sarajevo
Narodni šumar, Sarajevo 30
štetočine 1 bolesti u rasadn., Sar. 1951 Nar. šumar, Sarajevo 00
Uticaj šuma na vodni režim, Ljub. 1950 Blasnikova tiskarna, Ljubljana 50
Spisak šum. drveća i džbunja na rusk.,
srp.-hrv. i lat. jeziku, Bgd 1950 šumar, institut Srbije, Bgđ
Glasnik šum. fak., Bgd 1951 Izd. preduzeće NRS —
Topole, Bgđ 1951 Gl. upr. šumarstva NRS —
čuvanje šuma od požara, Sar. 1951
šuma u svijetlu nauke, Zgb 1951
Nar. šumar, ^Sarajevo
Jugosl. akad. znan. iUuntlul. 24
umj., Zgb,

80
Drvo za rezonanciju od StradivarIJa do
danas, Zgb 1951
Osnovi uzgajanja šuma, Sarajevo 1950
Osnovi zaštite šuma, Sarajevo 1951
Jugosl. akad. znan. i umj., Zgb,
Oundiil. 24
Naša knjiga, Sar., Titova 20
Naša knjiga, Sar., Titova 2«
30
53
70
Osnovi dendrometrije, Sar. 1951 Naša knjiga, Sar., Titova 26 56
Osnovi šum. botanike, Sar. 1951 Naša knjiga, Sar., Titova 26 123
Gojenje gozdov v luči genetike, 1950 Drž. založba Slovenije 58
Gozdna veget. slikaproblemi Prekmurja
in
1951
gozdno-gojit.
Geograf, vestnik, Ljub. —
Tablice zaangličkih
kubiranje žaganega lesa
merah, Ljubljana 1950
v
Uprava Lesa Ljub., Cankar. c. 18 36


UPOZORENJE! j J . .
Pozivaju se pisoi i izdavači stručnih djela iz područja šumarstva, da uredništvu šumarskog
lista (Zagreb, Mažuranićev trg 11) pošalju popis svojih novih -publikacija uz
naznaku naslova, izdavača i cijene, kao i popis onih publikacija koje se u izdavačkom
poduzeću ne mogu više nabaviti.