DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 77 FEBRUAR GODINA 1953


O KONTROLNIM METODAMA UREĐIVANJA PREBIRNIH ŠUMA


Dr. Ing. Rudolf Pipan


U
U
Jugoslaviji se i pre rata mnogo raspravljalo o kontrolnoj metodi
uređivanja prebirnih šuma, ali u praksi (uređivanja državnih i
javnopravnih šuma) ta načela nigde nisu bila primenj ivana. Iskusni i
priznati taksatori su izražavali mišljenje, da opšte stanje naše šumarske
službe kao i stanje uređajne službe — taksacije — za sada još ne dozvoljava,
da bismo mogli početi sa uređivanjem prema načelima kontrolnih
metoda. Nastaje zaista čudna situacija, da imamo opsežnu literaturu o
uređivanju prebirnih šuma, veoma oštroumne i duhovite komentare o
rezultatima kontrolne metode, a do posle Oslobođenja nismo poznavali
nijedan državni šumski objekt, kod kojeg bi se prilikom uređivanja uzela
u obzir načela kontrolne metode. Za naša rasmatranja i analize prebirnih
šuma obično uzimamo podatke inostranih autora, naročito švajcarskih
pokusnih stanica.


Na drugoj strani treba da se setimo, da je Jugoslavija upravo tipična
zemlja prebirnih šuma. Od Triglava pa do Crne Gore nalazimo na geološkoj
podlozi Krša naravnu smesu jele, bukve i smrče, koje rastu u
sastojinama prebirne strukture. Prebirne šume pretstavljaju najveći deo
našeg šumskog bogatstva; a u njima se stvara najveći deo prirasta drvne
mase. Smatramo da ovakvo stanje nije normalno. Nešto u našoj šumarskoj
politici nije u redu.


Uzroke takvom stanju nalazimo donekle u našoj tehničkoj zaostalosti,
koja se pokazuje na neki naročiti način: Mi smo u pogledu teoretskog
znanja dorasli inostranstvu, no u pogledu organizacije i tehnike
provađanja određenih mera daleko smo iza naprednijih zemalja. Pored
toga ne smemo izgubiti iz vida i neke subjektivne momente. Naime, neki
naši šumarski stručnjaci, koji su stekli velik autoritet na području uređivanja
šuma, nisu bili skloni primeni kontrolnih metoda. Tu ne možemo
da izostavimo ime D. h. c. Leopolda Huf nagla, koji je imao, a donekle još
i danas ima ogroman uticaj na razvoj teorije i prakse uređivanja prebirnih
šuma kod nas. Miletić (Osnovi uređivanja prebirnih šuma, str. 160


— II, knj.) piše o njemu: »Treba istaknuti da je ovaj metod (t. j . t. zv.
prvi Hufnaglov metod) ponikao u našim prilikama i da je primenjivan
u kočevskim šumama Slovenije. Zato ga, i pored stranca autora, unekoliko
možemo smatrati našim«.
Korisno je da se nešto podrobnije upoznamo s ulogom koju je Hufnagl
odigrao u našem šumarstvu, pošto to može da nam pruži jasniju


57
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 4     <-- 4 -->        PDF

sliku o ćelom pitanju. On je prvi uredio kočevske šume, koje su tada bile


vlasništvo Auersperga. Te šume leže na izrazitom kraškom terenu. Nije


dan se šumarski stručnjak koji oseća odgovornost pred budućnošću ne


može oteti pitanju, kako bi se moglo sprečiti pretvaranje ovih šuma u


kraške goleti. Seče na golo zbog toga uopšte ne mogu da dođu u obzir.


Pa i postupne seče, oplodni način seča u takvim prilikama pretstavlja


suviše riskantan pothvat. Nije preostalo ništa drugo nego ove šume treti


rati kao neke vrste zaštitnih šuma, u kojima su dozvoljene samo prebirne


seče. Prebirni način gazdovanja je prema tome bio uveden zbog toga, što


drugog izlaza nisu našli.


Huf nagla je pripala teška i odgovorna dužnost, da nađe način, kako
bi se ove šume uključile u redovno gazdovanje, da sastavi uređaj ni elaborat
za kočevske šume. Pošto su bili odbačeni prethodni pokušaji, da se
ove šume urede prema šestarskim metodama, počeo je sa radom u godini
1890, a elaborat je dovršen u godini 1892. Na svaki način je pri tome
izvršen velik pionirski rad. On je lično u vezi sa tim radovima razvio
svoja stručna naziranja i stvorio svoju teoriju uređivanja prebirnih
šuma. Uza sve to za njega je ostala normalna šuma — normalna gospodarska
jedinica jednodobnih šuma — ishodište njegovih teorija i osnovni
kriterij za rešavanje problematike prebirnog gazdovanja.


Komparativna analiza teorije normalne jednodobne šume te prebirne
šume u svetlu Hufnaglovih ideja pružila bi nam veoma interesantne zaključke.
Tako je na pr. zanimljivo pitanje, zašto Huf nagi prelazno vreme
(temp de passage) ne naziva tim imenom, već imenom »relativne starosti
«. Iako se je na jednoj strani odrekao upotrebe dobnih razreda,
njega ipak interesira koliko su pojedini debljinski razredi stariji jedan
od drugoga. Ti njegovi debljinski razredi u stvari nisu ništa drugo nego
maskirani dobni razredi, koji se odlikuju time, što im trajanje nije unapred
određeno, već je dužina određena vremenom koje je potrebno da
stablo preraste iz jednog debljinskog razreda u viši. Dakle koliko imamo
debljinskih razreda, toliko imamo u stvari dobnih razreda, koji međusobno
nisu jednaki u pogledu dužine trajanja.


Pa i način određivanja prinosa prebirne šume vuče svoje poreklo iz
teorije jednodobne normalne šume. Huf nagi polaže veliku pažnju tačnom
određivanju trajanja ophodnjice. Prema savremenom shvatanju je dužina
obhodnjice ovisna od toga, kada nastaje potreba da se čovek umeša
u prirodnu utakmicu drveća za svetlošću. Dužinu ophodnjice prema tome
određuje čisto biološko uzgojni momenat. Drugi je momenat ekonomske
prirode: dužina ophodnjice je ovisna od mogućnosti izvoza, dakle od
mreže šumskih prometnih sredstava. Nijedan od gore pomenutih momenata
nije bio odlučan za određivanje Huf naglo ve vezane ophodnjice, već
su za njega bili merodavni jedino princip stroge godišnje potrajnosti i
mogućnost kontrole te potrajnosti. Kao što se kod seštarslih metoda seče
upravljaju prema dobnim razredima, tako se prema t. zv. prvoj Hufnaglovoj
metodi seča upravlja prema debljinsldm razredima — maskiranim
starosnim razredima. Seče se zrelosni razred, čim se je formirao.


Mogli bismo nastaviti sa teoretskim ispitivanjem i u upoređivanjem,
ali držim da je važnije da našu pažnju usmerimo jednim drugim pravcem.
U Sloveniji se ne moramo ograničiti na teoretsku kompilaciju Hufnaglovih
stručnih knjiga, već imamo mogućnost da promatramo rezultate
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 5     <-- 5 -->        PDF

njegovog praktičnog rada. Na našim terenima se nalaze šume, kojima je
on odredio smernice gazdovanja, i sa kojima je kasnije kao generalni
direktor upravljao. Mi možemo proučavati šume, kojima je on udario
svoj pečat i možemo iz toga izvoditi potrebne zaključke u pogledu upotrebljivosti
njegovih metoda uređivanja prebirnih šuma.


Proučavanje Huf naglo vih uređaj nih elaborata je vanredno interesantno.
Širina njegovih koncepcija, sjajan stil, duboko shvatanje opšte
ekonomske problematike mora da zadivi svakog stručnjaka. I na užem
području šumarske tehnike je bio ispred svojih savremenika. Njegova
metoda utvrđivanja tekućeg prirasta u prebirnim šumama još i danas
je posvema savremena. Jedino bi mu se moglo prigovoriti, da se zadovoljavao
sa suviše malenim brojem primernih stabala. Iako se ne moramo
slagati sa njegovom teorijom relativne starosti prebirnih sastojina, ne
možemo poricati zanimljivost njegove zamisli. No pored svih tih i još
mnogih drugih prednosti nailazimo i na shvatanja, koja ne možemo prihvatiti.


Nabrojit ću nekoliko podataka o ureditvenom elaboratu za šume
gospodarske jedinice, »Goteniško pogorje« u površini 6.787 ha.


U poznatom obrascu, koji označuje t. zv. prvu Hufnaglovu metodu,
određuje se godišnji prinos ili etat na taj način, da se odredi drvna masa
najvišeg, to je zrelosnog razreda i pored toga drvna masa stabala koja
se izluče u pojedinim nižim debljinskim razredima. Iz toga bismo mogli
zaključiti, da uređivač predviđa, da će se etat sastojati iz stabala, koja
pripadaju svim debljinskim razredima. Međutim to nije slučaj. Uređaj ni
elaborat propisuje, da se kao glavni etat imaju šeći samo zrela stabla, to
je četinari preko 50 cm, a lišćari preko 40 cm prsnog premera. Administrativnim
propisima je bilo određeno, koji se najniži promeri smeju
doznačivati. Ti faktično dozvoljeni promeri bili su za bukvu 46 cm, za
jelu 56 cm.


Drvna masa je bila razvrstana u debljinske razrede i to:


I. dob. razred 15 — 29 cm
II. „ „ 30 — 39 „
III. „ „ 40 — 49 „
IV. „ „ 50 — 80 „
Stabla iznad 80 cm promera nisu uzimana u račun niti kod obračuna
masa niti u posebnoj sečnoj osnovi. Takvih je stabala bilo vrlo
mnogo, jer su kočevske šume u to vreme bile u fazi prelaza iz prašume
u uređenu gospodarsku šumu. U pomenutoj gospodarskoj jedinici bilo jeizbrojeno
preko 10.000 ovakovih predebelih stabla jele.


Treba podvući činjenicu, da uređaj ni elaborat ne sadrži nikakvih
propisa u pogledu seče ovih stabala, koja su zasenjivala stabla nižih.
debeljinskih razreda, a u isto vreme sve su više propadala u kvalitetu.
Huf nagi se posvema pridržava razlikovanja seče na glavne i međutimne
užitke. Glavne ili redovne seče, za koje se obračunava etat, zahvataju.
stabla zrelosnog razreda. U prorede uvrštava sva stabla iznad 80 cm
promera kao i stabla nižih debljinskih razreda, koja se izlučuju iz pojedinih
debljinskih razreda. Za redovne ili glavne seČ3 bile su sastavljene
osnove, obračunan je etat, te su vršene revizije u godinama 1912 i 1930.
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Za prorede nije nikada bila sastavljena sečna osnova, pa se takva stabla,


koja bi bilo potrebno izvaditi proredom, praktično nisu ni sekla.


Moglo bi se pomisliti, da se nekako zaboravilo na sastav prorednih
osnova, ali to ne stoji. Razlog treba tražiti na komercijalnom području.
Uređaj ni elaborat sadrži ovakva uputstva u pogledu načina izvođenja
seča: »može i mora se šeći (»man kann und soll«) tamo gde se nađe
kupac za drvo«. Pošto su šume bile slabo otvorene, to su kupci tražili
pre svega samo jače trupce za bordonale. Još jače i slabije Sortimente u
opisanim prilikama nije bilo moguće unovčivati. Jasno je da kod ovakvih
smernica ne postoji mogućnost niti za najosnovnnije mere nege sastojina


Iako su šume bile slabo otvorene, ipak se preterano štedilo kod
izgradnje šumskih puteva i cesta. U desetgodištu 1892—1901 bilo je
predviđeno 14.000 forinti za izgradnju i održavanje puteva, ma da su u
tom razdoblju očekivali 428.700 for. bruto, od toga 271.980 čistog dohotka.
Prema tome su za ceste predvideli jedva nešto preko 3,3% od
bruto dohodaka ili 5,1% od čiste šumske rente.


Interesantan je i stav uređivača u pogledu trajnosti gazdovanja.
Ovde pada u oči preterani strah pred narušavanjem stroge potrajnosti
gazdovanja. U šumi, u kojoj propada desetak hiljada stabala preko
80 cm debelih, gde je utvrđen godišnji prirast u iznosu 31.624 m3, određen
je pomoću formule austrijske kameralne takse godišnji etat u iznosu
od 27.788 m:s, a gotovo potpuno jednaki rezultat dao je obračun po t. zv.
prvoj Hufnaglovoj metodi. Do takvog rezultata je došao pretpostavljajući
150 godišnju ophodnju. Na temelju takve ophodnje je pomoću
tablica prihoda i prirasta za jednodobn e šum e obračunata »normalna
drvna zaliha« u iznosu 2,371.800 ms, dok je stvarna drvna zaliha
bila 1,796.332 m3, dakle za 575.468 m3 manja od »normalne«. Na osnovu
takovih računa je uređivač donio odluku, da se mora faktična drvna
zaliha povisiti na »normalnu«, a zbog toga se godišnje seklo blizu
4000 m3 manje no što je iznosio prirast.


Moramo si opet predočiti sliku prestarele šume, da bismo uvideli svu
apsurdnost takvog načina uređivanja šumskog gazdovanja. Samo u
dimenzijama iznad 80 cm promera je u toj šumi propadalo i uzalud zauzimalo
mesta desetak hiljada jela. Verovatno je bilo i predebelih bukava,
ali o tome nam elaborat ne kaže ništa. I u IV. debljinskom razredu je
nužno morao biti znatan broj stabala koja su takođe propadala. I u
takvoj šumi uređivač propisuje, da treba drvnu zalihu povisiti za preko
pola milijuna m3. Biološki efekat takve odluke je taj, da se u sastojini
sve više sakupljaju prestarela i propadajuća stabla, vrši se dosledna —
negativna selekcija.


Mogli bismo očekivati, da je Huf nagi, pošto je uočio negativne posledice
svog načina uređivanja šuma. pristupio reviziji. Imao je mogućnost
da to učini, jer je sa položaja kočevskog taksatora prešao na položaj
generalnog direktora i na tom položaju ostao do 1937 godine. Međutim
to se nije desilo. Uređajni elaborat, kakav je bio sastavljen godine 1892
ostao je na snazi bez bitnih promena sve dok ove šume nisu prešle u
državne ruke. U međuvremenu su bile izvršene tri revizije, ali se kod
toga sistem nije menjao.


Kočevske šume predstavljaju danas jedan od najtežih uzgojnih i
eksploatacionih problema Slovenije. Retka mreža šumskih puteva, ne
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 7     <-- 7 -->        PDF

ugodni uslovi pomlađivanja, abnormalno velik broj prestarih i defektnih
stabala, opasnost da će bukva istisnuti jelu, sve su to posledice gotovo
pedesetgodišnjeg sistema gospodarenja. Opšta fizionomija kočevskih
šuma danas je posle 60 godina odkad su »uređene« veoma slična šumama
poluprašumskog karaktera. Ovo nije slučaj. Osnovna linija Hufnaglovog
uređenja je bila, da zadrži i još poveća postojeću drvnu zalihu, a kod
toga je sasma izgubio iz vida strukturu šume koju je uređivao.


Postavlja se pitanje, kako je moglo doći do tako krupnih grešaka,
kad smo napred isticali visoku stručnu spremu autora tih uređaj nih
elaborata. Pokušaću da skrenem pažnju na neke momente, koji olakšavaju
razumevanje stava Huf nagla u pogledu uređivanja prebirnih šuma.


Pre svega treba uzeti u obzir, da je on bio u službi veleposednika,
koji je prema propisima za fiđeikomise bio vezan na najstrožu godišnju
potrajnost. Potrajnost gazdovanja je morala biti dokumentovana i to na
opšte priznati način. Iako je Huf nagi tvorac posebnog načina obračunavanja
etata, ipak je morao predložiti i obračun prema obrascu austrijskeykameralne takse. Svi znaci govore, da je kod toga svoj postupak u tolikoj
meri akomodirao rezultatima kameralističkog računa, da je dobio gotovo
posvema jednak rezultat. Pošto kameralna taksa operira sa ophodnjom,
Huf nagi je smatrao da mora i on interpolirati ophodnju, iako na drugom
mestu tvrdi da je ophodnju ili relativnu starost u prebirnoj šumi veoma
teško odrediti. Pokušavao je tu nametnutu ophodnju skratiti koliko je
mogao, ali ipak je i kod ophodnje od 150 godina dobio kao rezultat veoma
visoku »normalnu drvnu zalihu«. Ovo su momenti koji su taksatora silili
da se akomodira postojećim propisima.


Pored toga treba upozoriti na još jedan momenat, a to je neki naročiti,
rekli bismo bezdušni odnos uređivača spram šume kao biološke zajednice.
Taksator često puta više veruje apstraktnim normama, koje je
sam deducirao iz kompleksa prirodnih pojava, no što se interesira za
kompleksnu pojavu šume sa svim njezinim normiranim i nenormiranim
komponentama. Samo neke vrste zanešenjaštvo i šlepa vera u apstraktne
matematičke formule može da dovede do toga, da se u tolikoj meri izgubi
iz vida stvarnu šumu. U uređajnim elaboratima kočevskih šuma su biološka
pitanja bez sumnje najmanje obrađena, taksator je pokazivao najmanji
interes baš za ta pitanja.


Da bismo mogli upoređivati Hufnaglov način uređivanja prebirnih
šuma za uređivanjem po kontrolnoj metodi, neka mi bude dozvoljeno da
opišem prvi primer primenjivanja tih načela na uređivanje šuma u
Slovenij i.


Ovaj primer je interesantan zbog toga, što njegov osnivač nije
šumarski stručnjak po zvanju i školovanju, već bankovni činovnik, poreklom
seljački sin iz Notranjske, gde su najlepše seljačke prebirne
šume u Sloveniji. Godine 1909 kupio je u Lehnu na Pohorju šumski posed
u površini od 185 ha. šuma je bila je u vrlo lošem stanju, jer ju je
bivši — prezaduženi — posednik suviše isekao.


Da bismo bolje shvatili budući razvoj ovog šumskog gazdinstva moramo
uzeti u obzir dve stvari. Posednik, poreklom seljački sin, je još kod
svoje kuće naučio kako treba postupati sa prebirnom šumom. U trgovačkoj
školi je stekao znanje iz opšte ekonomike i knjigovodstva.
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Na temelju svoje komercijalne naobrazbe i prakse zahtevao je potpuni
pregled o svom imovinskom stanju. Zato je šumski kompleks od
185 ha podelio na 15 parcela u površini od 6 ha pa do 25 ha, već prema
konfiguraciji terena. Inventarizaciju drvne zalihe je izveo prema tim
parcelama, koje bismo mogli nazvati ođelenjima. Punom klupacijom je
izmerio sva stabla iznad 13 cm promera. Promer nije merio u visini 1,30
već 2 m iznad zemlje.


Prva inventura je bila izvedena 1909 godine a ponovljena je 1919,
1928, 1938 godine. Poslednja inventarizacija je izvršena 1949 godine,
kada je taj posed na osnovu agrarne reforme prešao u državno vlasništvo
te je sada u upravi Instituta za šumarstvo. Bivši vlasnik je sada
vođa pokusne stanice.


Kao knjigovođa je bio Pogačnik naučen, da je knjižio svaki tekući
poslovni događaj. Zato knjiži po ođelenjima i prema promerima svako
stablo, koje je posečeno u pojedinim godinama. Svaki trgovac i uopšte
svaki poslovni čovek znade, da tekuće knjigovodstvo ne može da pruži
potpunoma tačnu sliku o imovinskom stanju. Takvu sliku može da daje
jedino godišnji bilans u vezi sa inventarizacijom. Pošto u šumarstvu nije
moguće svake godine inventarizirati drvne zalihe, jer treba razmak između
pojedinih bilanca rastegnuti. Pogačnik se je u glavnome pridržavao
desetgodišnjeg roka. Upoređivanjem dviju uzastopnih inventarizacija i
uzimanjem u račun korišćenja u međuvremenu, može se dobiti pregled o
uspehu poslovanja, u konkretnom primeru o uspehu gazdovanja sa
šumom.


Obrazac za godišnji tekući prirast: z = 2 Z7__Yi j e u kon


n


kretnom primeru konstruisan ne na temelju dendrometrijskih, već na
temelju opšte ekonomskih kalkulacija.


Napominjem da je Pogačnik sastavio svoje originalne tablice drvnih
masa prema promerima u visini 2, m koje daju korisnu drvnu masu. Te
tablice nije kasnije men jao.


Vrednost i upotrebljivost rezultata je donekle umanjena time, što
kod pojedinih inventarizacija nije uvek uzimao istu polaznu tačku. Godine
1909 su izbrojena i izmerena sva stabla iznad 13 cm promera. U
godinama 1919 i 1928 su izmerena samo stabla iznad 25 cm promera, a
1938 su merena od 15 cm na više. Zbog toga imamo neprekinutu sliku


o razvoju sastojina samo za drvnu masu sa promerom iznad 25 cm.
Radi tačnijeg pregleda dajem nekoliko podataka za odelenje III. koje
treba smatrati tipičnim za čitav posed. Ovo odelenje je bilo pre 1909
godine prekomerno isečeno, tako da je kod prve inventarizacije drvna
zaliha stabala, čiji je promer bio veći od 25 cm (u visini 2, — m), bila
samo 47,46 m3 po ha. Drvna masa stabala sa promerom od 13—25 cm
promera je iznosila 50, — m3 po ha, ukupno dakle 97,46 m3 po ha.


Donja tabela prikazuje daljnji razvoj ove sastojine. Svi podaci o masama
se odnose na drvnu masu stabala iznad 25 cm promera i to na
jedinici površine, to je na 1 ha.


62
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Prosečno Tekući
Godina inverta-Drvna zaliha Trajanje periode poseceno godišnji
rizacvje m3/ha godina godišnje prirast


m3/ha m3/ha


1909 47,46
1919 99,56 10 1,58 6,79
1928 124,47 9 5,33 8,10
1938 149,70 10 5,92 8,44
1949 241,60 11 2,72 11,07


Držim da će svako priznati, da je u 40 godina postignut upravo odličan
uspeh. Podrobnim proučavanjem sastojinskih prilika dolazimo do
zaključka, da je t. zv. »ekonomska zaliha« u glavnome već postignuta
ali je moguće postići još bolji raspored stabala u sastojini. Zbog toga je
opravdano očekivanje, da će se prirast još nekoliko povećati. Danas se
seče na posedu u površini od 185 ha prosečno oko 2.000 ms godišnje, a
da je kod toga potrajnost potpunoma osigurana.


Pitamo se, na koji način je gotovo devastirana šuma u toku 40 godina
posvema regenerirana i daje tako visoke potraj ne prihode?


Osnovni razlog svakako nije u tome, što je u toj šumi zavedeno
.gazdovanje prema načelima kontrolne metode, već je u tome, što je posednik
strpljivo i sa puno razumevanja pratio razvoj sastojine te je preduzimao
sve uzgojne mere u cilju da se omogući slobodan razvoj prirodnih
proizvodnih snaga. Kroz 40 godina nije poseceno nijedno stablo koje
nije sam doznačio. Nijedno stablo nije bilo poseceno zbog toga što mu je
bio neki Sortiment potreban. Sve doznake su vršene prema načelu: Ukloni
iz šume ona stabla koja smetaju u rastu boljem stablu.


U toj relativno maloj šumi izgrađeno je tokom 40 godina preko
12 km šumskih puteva.


Mada osnovni razlog uspeha leži u sferi šumarskog rada, ipak je
nesumnjivo, da je primena načela kontrolne metode mnogo k tome doprinela.
Dala je podstreka da su se gospodarske mere dosledno provodile,
pokazala je uspehe ili neuspehe pojedinih mera. Kao u svakom drugom
gospodarstvu tako je i u šumskom potrebno, da se pomoću knjigovodstva
prate poslovni događaji i to ne samo oni koji se mogu izraziti u novčanim
iznosima, već i promene u naturalnim pokazateljima.


Kontrolna metoda uređivanja prebirnih šuma po mojem nije samo
neki naročiti način uređivanja šuma, već je pre svega specifično šumarski
metod računanja uspeha u gospodarenju. Kontrolni metod nije sam po
sebi toliko interesantan, nego je važan kao pomoćno sredstvo koje treba
da nam olakša postignuće ovih šumarsko privrednih ciljeva:


a) Poznavanje faktičnog (tekućeg) prirasta u našim prebirnim
šumama. Ovaj cilj nećemo postići, ako budemo osnovali nekoliko pokusnih
stanica, izlučili nekoliko pokusnih površina. Naša privreda i naša
šumarska politika traže masovne podatke, kakve nam može dati samo
taksacija, kada bude u većoj meri upotrebljavala kontrolni metod.


b) Poznavanje prirasta, odnosno mogućnost da se prati razvoj prirasta,
ujedno je i preduslov za sistematsko preduzimanje mera za
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 10     <-- 10 -->        PDF

njegovo povišenje. U prebirnim šumama su date mogućnosti, da se
uzgojnim merama i pravilnim doznačivanjem stabala u velikoj meri poveća
prirast. Gornji primer nam pokazuje, kako je prirast u toku 40
godina gotovo utrostručen.


U knjizi Miletića: »Osnovi uređivanja prebirnih šuma« je naša
šumarska struka dobila veoma potreban priručnik za sva pitanja tehnike
uređivanja prebirnih šuma kao i za svu problematiku u vezi sa tim pitanjima.
Jedino mi se čini, da bi bilo potrebno, da se je autor osvrnuo i na
radove ing. šurića i na njegova uputstva, jer su imala velik praktičan
utjecaj na formiranje državnih prebirnih šuma. No i pored toga nije mi
poznata nijedna knjiga na bilo kojem jeziku, koja bi toliko duboko zahvatila
svu problematiku prebirnih šuma. Držim da bi tu knjigu morao
nabaviti svaki šumar, koji ima posla sa prebirnim šumama.


Ipak mi se čini, da bi citirana knjiga bila još mnogo bolja, ako se
ne bi u tolikoj meri osećao uticaj Hufnaglovih teorija. Možda sam subjektivan,
ali na svaki način sam iskren, kada tvrdim, da sam kod studija ove
knjige neprestano imao osećaj, kao da je Huf nagi onaj sudija koji autoritativno
ocenjuje sve teorije i metode uređivanja šuma. Rezultati Hufnaglovog
rada u Sloveniji nikako ne opravdavaju ovakav stav. Njegov
uticaj je bio u prošlosti suviše jak te je kočio u mnogom pogledu naprednije
tendencije u šumarstvu. Nemamo nikakvog razloga da takav
uticaj produžujemo i u budućnost.


Stav u pogledu upotrebljivosti kontrolnih metoda, kojeg zauzima
Miletić, je po mom i suviše sličan onome, kojeg je zauzimao Hufnagl.


Pre svega navodi analogno kao Hufnagl, da se ovaj metod ne može
upotrebi ti za veće šumske komplekse. U vezi s tim je interesantan razvoj
koji su prešli neki bivši feudalni veleposedi na teritoriji Slovenije. Kao
što je poznato, Hufnaglov uticaj nije se protezao samo na kočevske šume,
već je on bio stručni savetnik svih veleposednika, koji su imali šume na
Kršu. Pre svega su to Schönburg-Waidenburg i Windischgraetz, čiji su
bili šumski kompleksi Snežnik, Javornik, Hrušica i t. d. I ovi poseđi su
bili fideikomisi. Kod prvog uređenja je utjecaj Hufnaglovih teorija toliko
očit, da se morao pitati da li nije i lično sarađivao kod sastava tih elaborata.
No kasniji razvoj ide drugim pravcem. Kod snimanja sastojina načelno
su odbacivali metode primernih površina, već su se služili punom
klupacijom u cilju utvrđivanja drvne zalihe. Sem toga se na tim posedima
vodila stroga evidencija o posečenim stablima po odeljcima i godinama.
Nekako samo po sebi došlo je do toga, da su postepeno preuzeli
načela kontrolnog metoda. Iako su u elaboratima još uvek figurirale
Huf naglo ve formule za određivanje potraj nog etata, ipak se je sve veća
pozornost posvećivala prirastu, koji je izračunan po kontrolnoj metodi.
Smatram da ne stoji tvrdnja, da se kontrolni metod ne može upotrebljavati
u većim šumskim kompleksima. Prirodno je da moramo i kod kontrolnog
metoda razlikovati viši ili niži stepen preciznosti intenziteta
gazdovanja.


Tvrdi se dalje, da je kontrolni metod težak i skup.
U Sloveniji smo u zadnjim godinama organizovali veći broj ekskurzija
na pokusnu stanicu u Lehnu, kojom upravlja drug Pogačnik. Cilj
ovih ekskurzija jeste, da se u prirodi pokažu metode gazdovanja prema
kontrolnoj metodi. Od učesnika takvih ekskurzija više puta čujemo pri


64
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 11     <-- 11 -->        PDF

medbe, da nije neka naročita umetnost urediti šume prema kontrolnoj
metodi. Glavno je da se pravilno doznačuju stabla za seču. Držim da
imaju ti kritičari pravo. Po mojem je kontrolna metoda najjednostavniji
način uređivanja šuma. Osnovna načela su toliko jednostavna, da ih može
shvatiti i manje školovano stručno osoblje.


I u pogledu troškova smatram da nisu preterani. Glavni i najveći
trošak se sastoji u troškovima inventarizacija. Predamnom su podaci o
punoj klupaciji kočevskih šuma u godini 1952. Kako je već rečeno te su
šume veoma slične šumama poluprašumskog karaktera. Klupirana su sva
stabla iznad 15 cm prsnog promera na površini 2.814 ha. Kod toga je
utrošeno 1626 radnih dana, a ukupan trošak je iznosio 396.956 Din ili
141 Din po ha. Na jednog zaposlenog radnika uključno sa vođom manuala
otpalo je na dan od 1,48 ha pa do 2,40 ha, već prema terenskim prilikama.
Ako predpostavljamo, da je puna klupaža potrebna svakih 10 godina,
onda otpada na hektar i godinu trošak od 14 dinara.


Kod provađanja pune klupaže se troši u veoma maloj meri kvalifikovana
radna snaga. Inženjersko osoblje je uposleno jedino kao kontrolno.
Svu pažnju i brigu treba posvetiti pitanju izbora radnih ekipa.
Ne traži se veliko znanje, ali se traži apsolutna pouzdanost. Prema našim
iskustvima je najbolje, da se za vođe manuala kod klupacije postavi u
pravilu dobre lugare, kojima treba priznati poseban terenski doplatak.
Službenik, koji je u trajnom službenom odnosu, ima mnogo jači osećaj
odgovornosti. Najbolje bi bilo, kada bi isti organi, koji vode klupaciju,
vršili i doznaku stabala, jer su prilikom brojanja stabala do u tančine
upoznali sastojinu. Nije potrebno niti je korisno, da se inventarizacija
šuma izvrši najednom na velikim površinama. Po mojem mišljenju
mnogo je bolje da se jedne godine klupiraju samo oni odeljci, koji iduće
godine dolaze do seče.


Konačno sam mišljenja, da bi bilo veoma korisno, kada bismo u
celosti prihvatili Biolleyev »tarif fix«, a za svaki odeljak određivali vrednost
silve u kubnim metrima.


ÜBER KONTROLLMETHODEN


Zusammenfassung


Autor sucht Erklärung warum die Einrichtung der Plenterwälder
nach der Kontrollmethode in Jugoslavien so wenig Verbreitung gefunden
hat. Als Ursache bezeichnet er einerseits die ungenügende Entwicklung
des staatlichen Einrichtungs-und Verwaltungsdienstes, anderseits
aber auch die Tatsache, dass namhafte Autoritäten der Forsteinrichtung
Gegner diser Methoden waren. Darunter ist vor Allem Dr. h. c. L. Hufnagl
zu nenne, welcher im Einrichtungselaborat für die Wälder der
Herrschaft Gotsche seine Theorien in die Tat umsetzte und anderseits
als Generalgüterdirektor die Verwaltung derselben über 40 Jahre
leitete.


Autor ist der Ansicht, dass H. durch Anwendung der Gesetze des
schlagweisen Normalwaldes die Natur des Plenterwaldes ergründen und
meistern wollte. In seinem Einrichtungsoperate finden wir Vorschriften,
die sich in der Folgezeit als SGhlädlich erwiesen. Bei der Hiebssatzberechnung
schrieb er die Erhöhung des Holzvorrates vor, obwohl Tausende
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 12     <-- 12 -->        PDF

von überalten und siechenden Stämmen einen energischen Eingriff verlangten,
um den jüngeren, lebensfrischen Bäumen Lebensraum zu
sichern. Solche Vorschrift ist direkte Folge der Art, wie er den Normal
vorrat — aus den Etragstafeln — berechnete. Einseitige Bevorzugung
der rein kaufmänischen Interesse ist aus folgender Vorschrift ersichtlich:
»Man kann und soll dort schlagen, wo das Holz einen Käufer findet.
« Die Vernachlässigung der Bestandespflege und Missachtung der
biologischen Natur des Plenterwaldes in der Vergagngenheit ist die
Ursache, dass diese Wälder heute einen schweren waldbaulichen und
transporttechnischen Problem darstellen.


Als Gegenstück dazu berichter Autor über die Entwicklung des Waldes
von E. Pogačnik in Lehen auf Pacherngebirge, welcher als erster in
Slovennien — schonn im Jahre 1909 — auf Grundsätzen der Kontrollmethode
eingerichtet wurde. Vor 40 Jahren ein ausgeplünderter Bauernwald
mit Zuwachs etwas über 4 m3/ha jährlich, gibt heute einen dauernden
Ertrag von über 11 nrVha. Nicht die Kontrollmethode als solche, sondern
die intensive und sachgemässe Bestandspflege hat diesen Erfolg
verursacht, doch auch die dauernde Kontrolle hat dabei eine wichtige
Rolle gespielt. Autor behauptet, dass die Einrichtung der Wälder nach
der Kontrollmethode weder schwierig noch besonders teuer sei. Um dies
zu bekräftigen, gibt er einige Angaben über erzielte Durchschnittsresultate
und Kosten bei den Einrichtungsarbeiten in 1952 in Slovenien
dar.


TABELE MASA v. LAER-SPIECKER


Ing. S. šurić


nakladi J. D. Sauerländelrs Verlag, Frankfurt a/M 1951. god. izažla U je knjiga pod originalnim naslovom »Massenberechnungstafeln zur
Ermittlung von Vorrat und Zuwachs von Waldbeständen«. Pisci su
Wilhelm von Laer i dr. Martin Spiecker.


Drvne mase sastojina računaju se po debljinskim stepenima ili po
debljinskim razredima na dva načina, i to:


a) da se broj stabala jednog stepena odnosno razreda umnoži sa
masom stabla tog stepena, odnosno sa masom srednjeg stabla tog
razreda;


b) da se kružna ploha temeljnice debljinskog stepena ili razreda
umnoži sa oblikovisinom tog stepena ili razreda.


Prema tome da li se masa računa iz broja i mase pojedinog stabla,
ili iz kružne plohe temeljnica i oblikovisine, upotrebljavaju se tabele
masa ili tabele oblikovisina. Tabele masa sastavio je Spiecker, a tabele
oblikovisina v. Laer. Kako su imali isti sistem obrade i analogan način
primjene, to su tabele zajednički izradili i izdali u jednoj knjizi.


Knjiga ima ove dijelove:
A) Računanje drvne zalihe. Sadrži uputstva za upotrebu
tabela za ove glavne vrsti drveta: bukva, hrast, smrča, bor i jela. Tabele