DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 41     <-- 41 -->        PDF

KAKO GLEDAJU STRANI STRUČNJACI NA ŠUMARSTVO JUGOSLAVIJE


Prema sporazumu o tehničkoj pomoći zaključenom 6. I. 1951. između naše


države i Organizacije ujedinjenih naroda i po naročitom protokolu potpisanom po
predstavniku Šumarske sekcije FAO g. Roy Cameron 12. XL 1951. bilo je predviđeno,
da se upute u Jugoslaviju 10 eksperata, u raznim granama šumarskih nauka, koji bi,
kad upoznaju naše prilike, mogli biti od pomoći našim naučnim institutima, našim
ustanovama i industrijskim kombinatima, svojim stručnim znanjem, svojim bogatim
iskustvom, svojim vanrednim organizacionim sposobnostima pri zaključnim savjetovanjima
o unapređenju našeg šumarstva.
U ovoj misiji sudjeluju tri francuska stručnjaka gg. A. Dugelay (za konzervaciju
tla), J. Pourtet (za vrste drveća brzoga rasta) i Venet (za racionalizaciju postrojenja
za ljuštenje drveta).


Poznata šumarska revija Francuske (Revue forestiere francaise-No: 12/1952,
-donosi u svom posljednjem prošlogodišnjem broju dva članka ovih stručnjaka i to


g. Dugelay: »La deforestation du karst en Yougoslavie« — Nestajanje šuma na jugoslavenskom
kršu i g. Pourtet: »Les peupliers en Yougoslavie« — Topolici Jugoslavije.
Kratak izvadak ovih interesantnih napisa mogao bi i našim članovima biti od
koristi, pa evo uglavnom sadržaja prvog članka:


G Dugelay u svom napisu o obešumljenju jugoslavenskog krša navodi da oblikovanje
kraških terena na području Slovenije—Hrvatske—Bosne—Crnegore stoji u
uskoj vezi sa intensivnim oborinama, koje nadmašuju prosjek ostalih zemalja Sredozemlja.


Akoprem se obim godišnjih oborina kreće prosječno između 1000—2000 mm,
ipak pređe katkad i 2500 mm na području sjeverne (Rijeka—Obrovac) i južne zone
(Boka-Kotorska). Fenomen rastvaranje i erozije tla najbolje se očituje u slijedećim
maksimalnim jednodnevnim oborinama: Rijeka 268; Split 237; Dubrovnik 298; Prozor
440 mm (prema sveukupnim god. oborinama od 934 mm).


Razumljivo je dakle, kolike štete nanose tlu ovako silne oborine — pogotovo kad
je ono lišeno svakog biljnog zaštitnog pokrova — te kakova znatna spiranja trošnog
i rastresitog zemljišta one prouzrokuju.


Kraške terene, kako one sjevernog područja t. zv. »zeleni krš« tako i one južnog
zvanog »goli krš«, karakterišu sa topografskog stanovišta »polja«, »doline« i kanjoni
raznih dimenzija, a sa šumarskog veoma prorijeđena biljna vegetacija na čvrstom,
krševitom, suhom i siromašnom tlu, — koja je ponegdje i posve nestala. Ovi tereni
pripadaju formacijama Jure i Krede, koje u rastvaranju proizvode u dolinama´ i
pukotinama stijena crvenicu zemlju (»terra rossa«).


Pregledom terena kao i ostataka raznovrsne postojeće vegetacije, može se bez
daljnjega zaključiti, da je ovakovo bijedno stanje samo poslijedica viševjekovnog
prekomjernog iskorišćavanja i progresivnog uništavanja šuma.


I. Krš je nekad u većem opsegu obilovao kulturama i pašnjacima. Svak se o
tome može osvjedočiti kad promatra mnogobrojne veoma duge ograde od suhozida,
davne konstrukcije, koje još danas presijecaju ravnice i padine. Ne može se predstaviti
da su nekada ljudi tolikim trudom snosili takove mase kamenja samo da bi
udarili granicu između često dosta velikih površina. Neke ograde s ugrađenom crnom
dračom osiguravaju još uvijek u dolinama nešto obradive zemlje, ili kakav šumarak
proti navale stoke. Ove ograđene obradive površine nepravilno razmještene po ravnicama
ili padinama na masivno izgrađenim terasama u živom su kontrastu s okolnim
golim kršom. Treba priznati stvarnu odvažnost nekim seljacima, koji su ostali vjerni
rodnoj grudi, što su morali snositi kamenje na površine od desetak četvornih metara
da bi dobili malo obradive zemlje za uzgoj loze, masline, smokve ili badema, te našli
i u tako pustom kraju mogućnost opstanka.
95
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Iako nema mnogo različitih tipova od jednog područja do drugog, oni ipak svi
skupa dokazuju, da je bilo mogućnosti i da još postoje makar i ograničene, obzirom
na stalnu zloupotrebu — mogućnosti regeneracije pod uvjetom da se prekine s
daljnjim prekomjernim iskorišćavanjem.


II. Krš je nekada bio više šumovit.
To se može ustvrditi na temelju istraživanja prirodne vegetacije razmjerno
bogate vrstama.
Šumsko drveće razmješteno u grupama ili pojedinačno prema ekspoziciji i nad


morskoj visini sastoji se uglavnom od slijedećih vrsta: maljavi hrast, bjelograb, crno


grab,
crni jasen, klen, bukva i t. d. Što su ova stabla rijetka, razbacana i slaboga


uzrasta kriv je tome 1 oš postupak u prošlosti, a koji još i danas traje. Uobičajeno


klaštrenje grana deformira i iscrpljuje stabla.


Ima još hrpa niske šume, koja vegetira i pored nepovoljnih edafskih prilika i


intenzivne paše, kojoj je izvrgnuta.


Istraživanjem šumske vegetacije može´ se zaključiti, da je prirodna šumska za


jednica Q. pubescens-Carpinus orientalis, uništena prekomjernom pašom evolvirala


na prostranim degradiranim krškim terenima u zajednicu borovice-crne drače »Juni


perus-Paliurus«.


Šikare i šumarci izvrgnuti su stalno od svoje mladosti napasivanju stoke, koja


skida sa zemljišta svaki živi pokrov i uklanja mogućnost stvaranja humusa. K tome


se pridružuje uvriježena praksa kresanja lisnika bez obzira na starost stabala, ograni


čenje visine i vremenskog prekida, te tako lišava tlo svake zaštite baš preko ljeta,


kad bi je najviše trebalo.


Kako nestaju šumske vrsti u užem smislu riječi, tako zauzimlju tlo bodljikave


vrsti bez svake hranjive vrijednosti, kao: trn, crna drača, kapinika, borovica, somina,


trišljaga, pelin, mlječer, i t. d. A tamo gdje je nestalo i makije tlo je izloženo uticaju


jakih hladnih vjetrova ili velikoj insolaciji, pojavljuje se djelovanje erozije, vegeta


bilni pokrov se gubi i preostaje sam goli krš.


Utjecaj uništavanja vegetacije još jače se osjeća na strmim padinama, gdje
voda sapire i ono malo zemlje što je zadržavalo korijenje. Naprotiv, treba podvući,
da je opstanak vegetacije osiguran tamo, gdje je ona bila zaštićena od navale stoke.


III. Može se dakle ustvrditi da sadašnje stanje degradacije kraških terena treba
pripisati postepenom
nestajanju bilo travnog ili šumskog pokrova.
Bitni uzroci ovog nestajanja su slijedeći:


1. Intenzivna i neredovita ispaša. Sitna stoka, naročito koze, usprkos izvjesnog
brojčanog smanjenja u izvjesnim predjelima, veoma je štetna, ali i krupna stoka u
pomanjkanju trave hrani se lišćem.
2. Puštanje stoke u šumu na pašu bez obzira na starost sastojina i godišnjem
dobu. Velike štete nanosi stoka vegetaciji, osobito s proljeća kad lišće razvija.
3. Prekomjerno kresanje grana na mladim stablima i bez prekida, vodi smanjenju
prirasta, deformiranju, gubitku na kvalitetu i konačnoj propasti.
4. Eksploatacija odveć mlade niske šume za ogrjev žiteljstva vodi progresivnoj
degradaciji i postepenom uništenju izbojaka.
ZAKLJUČAK


Ova prekomjerna iskorišćavanja sve više zabrinjuju za budućnost što se brže
smanjuju posljednji ostaci vegetacije, a to zlo izgleda da se ispoljuje u geometrijskoj
progresiji.


Sa svim tim, bilo bi još moguće, obzirom na opažanja ovih ostataka vegetacije
i uspješno izvršenih pošumljavanja, da se situacija popravi. Ali za to bi trebalo bez
odlaganja provesti stroge mjere proti prekomjernog napasivanja stoke, naročito koza,
proti prejakog kresanja lisnika i abnormalnih sječa drveta.


Čim se vegetacija ostavi na miru i zaštiti od navale stoke, ona se brzo oporavlja.


I pored često kršovitog tla obilje oborina omogućuje u većini slučajeva da se
vegetacija ponovo bujno razvija, čim se otme zubu stoke i ostalim štetnim utjecajima..


To najbolje svjedoče neke hrpe visoke šume ili makije.
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Uostalom i prirodni pomladak lišćara nije rijetka pojava, ali se kao takav može
potpuno razvijati samo ako je za mladosti branjen od stoke. I najmanje pukotine i
procjepi u živoj stijeni dovoljni su da se zakorjeni.


Mnoge čestice su od 1945. godine na ovamo u sve većem opsegu stavljene »pod
zabranu« u mnogim krajevima, te su postignuti vanredni uspjesi. Povoljni rezultati
pošumljavanja goleti kraških područja ukazuju na mogućnost regeneracije šuma. Pod
njenim okriljem i pod zaštitom od navale stoke razvijaju se prirodnim putem razne
listače kao: medunac, crni jasen, koprivić i t. d. i stvaraju povoljne uvjete za postepenu
obnovu tla. Posumljavalo se alepskim borom, pinjolom, primorskim i crnim
borom., prema područjima, s lijepim uspjehom, te pajasenom na lošim terenima ali
zaštićenim od bure.


Iskorišćivanje ovih terena u poljoprivredne svrhe i za voćarstvo dokazuje da
postoji mogućnost upotrebe i lošijeg zemljišta ako se oprezno s njim postupa. Naročito
južno voće lijepo uspijeva kad je zaštićeno zidovima odnosno ogradama, te kompletira
zeleni šumski plašt, iako se od toga ne može očekivati neka obnova tla.


Neuredno i prekomjerno pašarenje od davnina pretvorilo je prostrana kraška
područja u degradirane i puste krajeve.


Ukoliko se namjerava pristupiti obnovi i regeneraciji
kraških područja treba najprije riješiti problem (ispaše)
pašarenja. Rr.


KALELA ERKKI K., ON THE HORIZONTAL ROOTS IN PINE AND SPRUCE


STAND I.
(O horizontalnom korijenju u sastojinama bora i smrče). Acta forestalia fennica 57.
Helsinki 1950.


Autor je istraživao količinu, kvalitet i raspodjelu horizontalnog korijenja po
slojevima tla u sastojinama smrče i bora u južnoj Finskoj. Istraživanja su obuhvatila
samo onaj dio korjenovog sistema, koji se primarno širi u horizontalnom pravcu
među stablima u normalno razvijenim sastojinama potpunog obrasta.


Ukupna količina korijenja prilično je velika i kod smrče i kod bora. U deset
godina starim sastojinama smrča ima već 100 m korijenja po jednom m2. Starenjem
sastojine povećava se količina korijenja isprva brzo, u dobi od 100—110 god. postiže
maksimum od 450 m po m2, a zatim vrlo postepeno opada. Bor postizava kulminaciju
ranije, već u dobi od 60—70 god., ali taj maksimum je niži nego kod smrče i iznosi
370 m/m2.


Raspodjela korijenja po debljini. U obje vrste sastojina većina korijenja je dosta
tanka, s promjerom manjim od 1 mm. Isprva korijenje tanje od 1 mm sačinjava i do
100% ukupne količine korijenja, a kasnije se njegova postotna sadržina smanjuje. U
starijim sastojinama smrče ostaje prilično stalno oko 60%, a kod bora pada sve do
40%. — Količina korijenja od 1—2 mm debljine raste kod smrče najprije brzo do
20%, zatim sporije do 25%, a zatim polako opada. U borovim sastojinama njegov
omjer stalno raste, tako da ga u starim sastojinama ima približno jednako kao i korijenja
tanjeg od 1 mm. Korijenja debljeg od 2 mm ima razmjerno malo; u smrčinim
sastojinama najviše 19%, a u borovim 23%.


Raspodjela količine korijenja po slojevima tla. Horizontalni korjenov sistem,
smrče i bora širi se primarno u vrlo tankim površinskim slojevima tla. Od horizontalnog
korijenja smrče u pravilu je bilo preko 25% u humusnom sloju, a gotovo isto
toliko i mineralnom dijelu A horizonta. Preko pola horizontalnog korijenja smrče leži
prema tome u dubljini do 5 cm (u debljinu tla nije uračunat sloj površinskog humusa),
a gotovo tri četvrtine do dubljine od 10 cm. U dubljini preko 40 cm korijenje
je vrlo rijetko. Kod bora također većina korijenja dolazi do dubljine od 10 cm. Kod
obje vrste 87% korijenja nalazi se u dubljini manjoj od 20 cm, a samo 13% dublje.
Zanimljivo je također, da se korjenov sistem širi prilično brzo, tako da se već u dobi


97