DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 44     <-- 44 -->        PDF

od 10—20 godina korijenje nalazi u svim slojevima tla, u kojima dolazi kod starijih
sastojina. Raspodjela korijenja karakteristična je za pojedine slojeve tla i ne mijenja
se mnogo sa starošću sastojina.


Ukupna duljina korijenja za jednu staru smrču iznosila je preko 4000 m, a za
bor preko 3500 m.
Ing. Zlatko Gračanin


Kitchingman G. D.


KRATAK PREGLED LITERATURE FRANCUSKOG UZGAJANJA ŠUMA
(An outline of french silvicultural literature)


U ovom ću se članku ograničiti na neke bilješke o glavnim klasicima uzgajanja
šuma u Francuskoj. Dosljedno tome, izostavit ću knjige o šumskoj noliciji, premjerbi
i zaštiti (ma da se to često nalazi u udžbenicima uzgajanja šuma), o iskorištavanju
šuma, šumskom zakonu i t. d. Ove su bilješke namijenjene da budu vodič onima koji
znadu francuski i žele proučavati razvoj uzgajanja šuma u Francuskoj — u originalu.


Sedamnaesto i osamnaesto stoljeće


Zbog ogromne šumarske literature izdane u Njemačkoj u toku XIX. stoljeća,
čovjek bi lako mogao pomisliti da su Nijemci bili prvi uzgajivači šuma, ali to ne
stoji. Uzgoj šuma je u Njemačkoj započeo sa G. L. Hartigovim djelom Anweisung
zur Holzzucht für Förster, koje se nije pojavilo prije 1791, — dok su Francuzi tokom


XVIII. .stoljeća bili daleko ispred Nijemaca i njihovo je uzgajanje šuma bilo najbolje
na svijetu.
Francuzi su međuvremeno, kako je izdan Šumski Red u godini 1318 i Colbertov
u godini 1669, postepeno razvili sistem visoke šume s prirodnim pomlađivanjem uz
ostavljanje sjemenjaka, — poznat pod imenom tire et aire. Po toj metodi, koja se
općenito u Francuskoj primjenjivala prema odredbi Kraljevskog Statuta od 1669, na
jednakim šumskim površinama sukcesivno je vršena sječa na taj način da su sječine
slijedile jedna za drugom, po jednom akru (0,40 ha) ostavljen je točno utvrđen broj
stabala, a mlade sastojine koje su tamo porasle, bile su prepuštene same sebi i razvijale
su se netaknute kroz cijelu ophodnju. Postoje vrlo interesantne polemike koliko
je francuskih šuma bilo uređeno prema principu tire et aire, a dva su najbolja svedočanstva
rasprave Une Legende forestiere od Reuss-a u VI. svesku Annales, izdane u
Nancy-u godine 1935 i knjižica od Blais-a pod naslovom Une Grande Querelle forestiere:
La Conversion (Paris, 1936). Potpuni prevod Reda može se naći u Francuskom
Šumskom Redu od J. C. Browna (Edinburgh, 18S3).


U godini 1721 je naturalista Reaumur preporučio pretvorbu šikara u visoke
šume naročitim sistemom proređivanja i on je bio prvi (ispred svakog Nijemca), koji
je prihod šuma ocjenjivao prema kubnom sadržaju, umjesto prema broju stabala.


U godini 1739 je Buffon zagovarao prirodno pomlađivanje crnogoričnih šuma
ostavljanjem 40—50 sjemenaka po akru (100—125 po ha). Ipak se od pisaca iz XVIII.
stoljeća spominju da su vjerojatno bili najbolji Duhamel du Monceau (1700—82)
Varenne de Fenille (1700—93). Posljednji se smatra osnivačem naučnog šumarstva
Francuske, a njegov Traite complet des bois et forets, koji je izlazio od 1755 do 1767
i njegov Semis et plantatios, izdan 1780, bila su djela šumovlasnika, koji je proučavao
i vršio šumarsku praksu kroz cio svoj život. Za njega se kaže da je prvi uveo
sječni red u smjeru protiv vladajućeg vjetra. Varenne de Fenille bio je stručnjak za
čuvanje šuma a također i pisac. Njegova dva memoara o postupku sa šikarom i visokom
šumom (1790 do 1791) bili su važan doprinos literaturi. Za njega kaže Huffel,
da je razvio teoriju o proredi skoro do stanja u kojem se nalazila 100 godina kasnije.


m
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Öevetnaesto stoljeće


Zbog revolucije šumarstva je služba bila nesređena sve do godine 1824, kad je
osnovana šumarska Škola u Nancy-u, i tada je šumarska nauka u Francuskoj opet
oživjela.


Odmah iza toga, u god. 1827, šumarstvo je imalo odličnog pokretača u Code
Forestier — koji je djelomično revidirao Colbertov Red, koji je bio na snazi preko
150 godina. Bernard Lorentz (1775—1865) bio je osnivač i prvi direktor škole u
Nancy-u. Kao i nekolicina drugih šumarskih službenika, morao je za vrijeme revolucije
bježati u Njemačku i tamo je živio kroz 8 i pol godina potpuno prožet naukom
Hartiga. Hartig u Pruskoj, a Cotta u Saksonskoj (ces deux princes de la sylviculture
allemande) bili su prvi Nijemci, koji su šumsko uzgojnim idejama dali naučnu
formu, koja je, naročito što se tiče prirodnog pomlađivanja, bila tokom prošlog stoljeća
u Zapadnoj Evropi prilično u modi. Iza povratka u Francusku, Lorentz se je
borio sa rukovodstvom da bi uveo sistem visokih šuma sa periodičkim sječinama,
periodskim proredama i sječama s prirodnim pomlađenjem. U isto je vrijeme žestoko
napao sistem _ niskih šuma s pričuvcima, koji je tada bio tradicionalna i najčešća
metoda u cijeloj zemlji. On je osuđivao da istodobno na istom zemljištu postoje dva
cilja gospodarenja t. j . produkcija tehničkog drva i sitne šume panjače. On se je
stvarno sam izjasnio kao «neprijatelj šuma panjača». U saradnji sa Parade-om
(1802—1865), koji je predavao uzgoj šuma u Nancy-u (studirao je u Tharandt-u
kod Cotte), napisao je Cours elementaire de Culture des Bois, koji je prvi put izašao
godine 1837. (Stvarno se govori da je veći dio ove knjige napisao Parade). Ta čuvena
knjiga, koja je doživjela šest izdanja (zadnje g. 1883. od A. Lorentz i L. Tassy) bila
je u XIX. vijeku u Francuskoj bez sumnje najuglednija knjiga uzgoja šuma. To
klasično djelo s bilješkama Hartig-a i Cott-e podijeljeno je u šest knjiga, koje sadrže
do tada nepoznate općenite naučne teorije. Možda je peta knjiga najzanimljivija,
jer po prvi puta objašnjava pitanja političke ekonomije, t. j . odnose državnih i općinskih
šuma kao izvore drvnih masa u zemlji; vrijednost dugih ophodnja za stvaranje
drvnih zaliha i sječu šuma, koja se u prvom redu ravna prema potrebama šumoposjednika,
a tek u drugom redu prema tlu i klimi. Production soutenue, regeneration
naturelle, amelioracion progressive: su osnovni principi ovih klasika.


Jedna vanredna knjižica, koja radi samo o uzgoju šuma a namijenjena je bila
za upotrebu šumskim stručnjacima, napisana je god. 1878 po Bagneris-u pod naslovom:
Manuel de sylviculture. Ona je bolje poznata nego većina knjiga tog vremena zbog
engleskog prevoda dvaju činovnika Indijske Šumarske Službe (Fernandez i Smythies),
a izdana je god. 1876 u Nagpur-u u Indiji, a god. 1882. u Londonu.


Charles Broillard (1831—1910) bio je od god. 1865. do 1878. nastavnik
u Nancy-u, a od 1892. do 1903. urednik Revue des Eaux et Forets. Njegova najznamenitija
knjiga, pisana u snažnom i jasnom stilu, bila je: Traitement des bois en
France ä l´usage des particuliers (1881.—94.). To je bio opći udžbenik o šumskom
uzgoju naročito pisan za privatne šumoposjednike, pa je kroz dugo vrijeme bio
uzor-djelo ove vrste. On nije vjerovao u točnu primjenu matematike u šumarstvu,
iako je ona u općenitom smislu naravno potrebna, ipak se stanje tla, ekspozicija,
položaj i mnogi drugi faktori toliko mijenjaju, da se od matematike ne može previše
očekivati. »Les mathematique trompent en sylviculture et les equations ne livreront
jamais le secret de la foret vivante.«


Daljnji putokaz u literaturi uzgoja šuma bio je Boppe-ov Traite de sylviculture
iz g. 1889. Lucie n Bopp e (1834.—1907.) je god. 1881. naslijedio Bagnerisa
kao profesor uzgoja u Nancy-u, a Puton-a kao direktor od god. 1893. do 1898. On je
imao mnogo iskustva u šumama listača, osobito u Lorainskoj ravnici i bio stručnjak
u vršenju delikatnih poslova, koji se odnose na pretvaranje šuma-panjača s pričuvcima
u visoke šume. U pomenutom djelu objavio je na najjasniji i najpoučniji način
francuske metode tog postupka. Iako nije izumio eclaircie par le haut, on je učinio
više nego itko u Francuskoj da to uđe u praksu, pa njegova knjiga možda daje više
svijetla u teoriju tog načina proređivanja nego li se to može naći u šumarskoj literaturi.
Podvučeno je načelo »En un mot, ä tous les äges du peuplement uniforme, le
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 46     <-- 46 -->        PDF

respect scrupuleux des etages intermediäres et buissonnants est la base fondamentale
de tout Systeme d´eclaircie«. Njegova druga knjiga Les Forets, izdana je u god. 1900.
u saradnji sa Jolyet-om, napisana je na osnovu njegovih predavanja u Nancy-u


Knjiga je pisana prema običnoj šabloni: najprije se općenito bavi s drvećem,
potom opisuje vrste drveća koje se uzgajaju u Francuskoj. Ova je knjiga glasila kao
najbolja, dok je Jolyet nije revidirao. Bilo bi zanimljivo podsjetiti da je Boppe bio
veza sa šumarima Velike Britanije zbog svojih velikih usluga u poučavanju kandidata
za šumarsku službu u Indiji. God. 1881. Boppe je poveo svoje studente i neke učitelje
na turneju po Velikoj Britaniji. Na str. 196 XI sveska (1887.) svojeg djela »Transactions
of the Royal Scottish Arboricultural Society« može se naći njegov izvještaj o
škotskim i engleskim šumama.


Dvadeseto stoljeće


Na početku tog stoljeća napisao je Fron drugu knjigu o uzgoju šuma. To je bilo
malo djelo kao ono Broillard-a, namijenjeno za posjednike i farmere. Ona je pružila
uputstva o općim šumsko-uzgojnim principima s posebnim osvrtom na metode vještačkog
pošumljavanja i uzgoja. Postojala su dva izdanja (iz g. 1903. i iz g. 1909.).


Sada dolazim do Huffel-a najtalentiranijeg pisca francuskog šumarstva. Gu sta
v Huffe l (1859.—1935.) sproveo je ništa manje nego 37 godina u Nancy-u
(od 1888. do 1926.). Rano u početku svoje karijere bio je poslan u Rumunjsku. Napisao
je izvrstan izvještaj o svojoj tamošnjoj misiji i nekoliko članaka u Kevue des
Eaux et Forets, koji su privukli pažnju rukovodstva i označili ga kao izvanredna
šumarskog ekonomistu, literarno vrlo nadarenog. Znao je perfektno njemački. Radi
toga nije bilo nikakvo čudo da je već u 29. godini imenovan profesorom šumarske
ekonomije i Uređenja u Nancy-u. Ma da je u prvom redu uređivač — njegova djela
obuhvaćaju gotovo sve faze francuskog šumarstva. Imao je osobit dar opisivanja
kompliciranih kalkulacija posve jednostavnim riječima, više je volio krivulje i grafikone
nego čitave stupce suhih brojaka.


Njegovo se glavno djelo, sada već klasično, može preporučiti kao uvod u francusko
šumarstvo — »Traite d´economie forestiere« u tri sveska. Prvo je izdanje
izašlo 1904.—1907., a drugo 1910.—1926. Budući da je to djelo tako važno, raspravit
ću neke njegove dijelove detaljno, naročito one, koji zanimaju uzgajivače šuma, no
više ću govoriti o drugom izdanju kojim je revidirano i prošireno prvo izdanje.
Djelo uopće nije slično uobičajenom udžbeniku, nego je to zbirka neovisnih eksperimenata
— eseja — svaki esej potpuno sam za sebe. Prvi svezak, koji je u drugom
izdanju, umjesto u jednom, izašao u dva djela — sadrži četiri eseja. U prvom eseju,
koji govori o direktnoj i indirektnoj vrednosti šuma, vrlo su interesantna poglavlja
u kojima se radi o utjecaju šuma na klimu, izvore, poplave kao i o zaštitnoj funkciji
šuma. Poglavlja o izvorima su potpuno prevedena po Woolsey-u kao dodatak njegovom
Studiju Francuskog Šumarstva (Studies in French Forestry). Drugi svezak — povijest
šumskog vlasništva i zakonodavstvo je monumentalno djelo; 266 strana je podrobno
posvećeno starim tekstima zakona i historijskim dokumentima počam od Gala, odnosno
od Rimljana do modernih vremena. Vanredna slika o šumskim putevima iz primitivnih
vremena. Slika što je daje Huffel ne osniva se, kao što je to često — na legendama,
već na ustrpljivom proučavanju zvaničnih dokumenata u izvoru. Smatram da je od
naročitog interesa izvještaj o postanku komunalnih šuma i kako se je upravljalo sa
šumama koje su pripadale francuskim kraljevima i crkvi. Cijeli ovaj studij je bogato
i točno dokumentiran s bilješkama, koje nas začuđuju, obzirom na porijetlo mnogih
šumskih termina koje još i danas upotrebljavamo. Treći esej, nazvan Politique
forestiere, opisuje pokušaje da se u Francuskoj poboljša zakon u pogledu čuvanja
šuma i govori o jadnom stanja privatnih šuma u zemlji i potrebi da se povećaju površine
državnih šuma. U zadnjem poglavlju autor prikazuje svoje vlastite poglede o
trnovitom i teškom problemu oporezivanja šuma i uvoznih carina. Četvrti i posljednji
esej daje statističke podatke Francuske i njenih kolonija za god. 1917. Nekoliko podataka
koji zasijecaju u uzgoj šuma vrijedni su da se spomenu, šume pokrivaju
9—10 miliona hektara t. j . oko 19% čitave zemlje. U državnim šumama (koje zapre
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 47     <-- 47 -->        PDF

maju 12% šumom obraslih površina) 59% površine su visoke šume, 29°/o sa izdanačke
s prićuvcima, a 3% jednostavne izdanačke šume. Ostalih 9% bile su u stanju
pretvaranja (konverzije) u visoke šume. Problem konverzije igra veliku ulogu u
Francuskom uzgoju šuma, a metodika koja se primjenjuje iscrpljivo je opisana po
T r o u p-u u djelu: Silvicultural Systems. No iza 1890., kad se je pojavila kritika,
svake se godine sve manje površina pretvara u visoke šume. Samo je % površine
obrasla crnogoricom, i/^ bjelogoricom i to najviše hrastom i bukvom. Drugi svezak


(I. izdanje god. 1905., a II. 1919.) govori o izmjeri, statici i računaju vrijednosti.
Upotrebom grafikona kod opisivanja sastojina, umjesto dosadnih nepreglednih
iskaza, kao i jasnim i konciznim opisom tog zamršenog matematskog dijela šumarstva
mnogo je laganije i razumljivije nego suhoparne i dosadne knjige s druge strane
Rajne. Jasno su opisane moderne metode u Francuskoj i mnoge kratke, empiričke
formule — toliko korisne u praksi kod izračunavanja kubnog sadržaja sastojine. Tu
je dat naročito koncizan račun o efikasnosti proređivanja obzirom na prirast i drvnu
masu sastojine. Tu nema izvještačenosti u pogledu kubnog sadržaja, nema nejasnih
teorija i maglovitih formula; ništa od toga, već samo točne činjenice, koje su lako
razumljive. U trećem svesku (prvo izdanje 1907., drugo 1927.) nalazimo Huffel-a
kao uređivača. Nakon što se je bavio studijem o prednostima uređajnih operata i
stalnih godišnjih prinosa, on prelazi na rasprave o raznim načinima izračunavanja
prihoda i potom daje vrlo iscrpan izvještaj o prvim počecima uređivanja šuma u
Francuskoj s historijatom starih i mnogih modernijih metoda uređivanja šuma. Uzgajači
šuma će vjerojatno ustanoviti, da je poglavlje koje radi o politici »quarter in
reserve« (četvrtina za rezervu) najiscrpljivije, jer je to sada standardno i najautoritativnije
obračunavanje. Francuski su šumari vrlo konzervativni u svojoj uređajnoj
politici i paze više na šumsko-uzgojni izgled problema nego da dobiju što veći novčani
prinos; oni više vole uzgajati onu vrst građe koja je potrebna, nego onu koja
donosi više koristi. Zato pridaju veliku važnost rezervama u visini od četvrtine prinosa,
dopuštajući da se samo tri četvrtine godišnjeg prihoda razdijeli odnosno
unovči, ostavljajući jednu četvrtinu za daljnju akumulaciju i stvaranie rezervnog
fonda t. j . drvne zalihe iz koje se mogu zadovoljiti vanredne potrebe, bilo u drvu ili
novcu.
Huffel je bio dobar historičar i učinio je više nego ikoji drugi pisac na korist
drugih zemalja na polju šumarske nauke, kako se je vršila praksa u Francuskoj.
Na polju šumskog uzgoja bio je mnogo zadužen da popularizira sistem preborne
šume i coupe unique, a naročito je bio osnivač futaić claire. Kad je bio u mirovini
ostao je u kontaktu s naprednim šumarstvom i nastavio je redovno pisanje u dnevnicima,
specijalizirajući se za djela pisana na njemačkom jeziku.


Drugi pisac šumskog uzgoja bio je u to vrijeme Jacquo t (1856.—1944.).
Njegovo djelo Incendies en Foret (Paris, 1904.), prevedeno na engleski i njemački
jezik, još je uvijek standardna knjiga, koja služi za procjenu šteta od šumskih požara.
Engleski je prevod od Fischer-a publiciran g. 1910. u Calcutti pod naslovom Forest
Fires (Šumski požari). God. 1911. izdao je krasnu knjižicu pod naslovom La Foret
u kojoj je opisao ekonomsku, zdravstvenu i socijalnu važnost šuma. Strogi kritičari
vele, da je tu pretjerao, no, ako se sjetimo, da su to bile serije javnih predavanja,
možemo mu oprostiti njegov slikovit jezik.


Njegovo je najbolje djelo Silviculture praktični priručnik za šumovlasnike i
poljoprivredne škole, čije se prvo izdanje pojavilo god. 1913., a drugo 1931. Ja imadem
jednu »slabu stranu« kad je riječ o Jacquot-u, jer je ova njegova knjiga bila prva
francuska knjiga o šumarstvu, koju sam stvarno proučavao. Naslov knjige zavarava,
jer je to stvarno mala enciklopedija koja sadrži cijelo šumarstvo u općem
smislu. Jacquot je također tada bio autoritet za pošumljavanje pustih zemljišta kao
i uvođenja običnog bora na siromašna tla. On je bio vrlo inteligentan čovjek, športaš
i zaista terenski šumar, koji je u svojim zrelim godinama postao doyen od Corps
forestier-a.


Bez dvojbe je danas najbolji Jolyet-ov udžbenik, izdan god. 1916. J o 1 y e t
1967.—1942.) je sarađivao sa Boppe-om, kako je naprijed spomenuto u Les Forets


101
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 48     <-- 48 -->        PDF

(1900.), i naslijedio je njegovu katedru za uzgoj šuma u Nancy-u. On je nazvao svoju
knjigu Traite pratique de Sylviculture (Paris, 1916.) za koju kaže da je drugo i
potpuno revidirano izdanje djela Les Forets, no ona je ipak potpuno novo djelo.
Umjesto nekog sistematskog i apstraktnog opisivanja sistema šumskog uzgoja i postupka
koji je uobičajen u prijašnjim udžbenicima — on proučava različite tipove
šuma, jedne za drugim — t. j . jedno poglavlje sa različitim tipovima hrastika, drugo
poglavlje o bukvicima, nadalje o boricima itd., opisujući nam metode koje su primjenjivane.
Oboje, vještačko i prirodno pomlađivanje, opisao je sa mnogo više pojedinosti
nego je uobičajeno, jer su privatni šumoposjednici tada imali poteškoće pri
prirodnoj obnovi svojih šuma, a veliki je dio radova oko pošumljavanja golih zemljišta
izvela država. Karakteristično je za tu knjigu poglavlje »enresinement«
(introdukcija crnogorice u izdanačke šume s pričuvcima), predmet u kojem je Jolyet
bio dobro poznat autoritet. Drugo je korisno poglavlje diskusija o introdukciji vještačke
donje etaže u hrastove i borove sastojine. Prof. Badoux (iz Züricha) se veoma
pohvalno izrazio o toj knjizi, rekavši da je upravo izašla u pravi čas kad smo svi
bili zainteresirani da se popravi stanje privatnih šuma.


Otkako je izašla Jolyet-ova knjiga, na nesreću vrlo su rijetko u Francuskoj
izdavane knjige o uzgoju šuma. Ipak postoji još jedna mala vrijedna knjiga koju
nesmijemo izgubiti iz vida. To je Boquet de la Grye´s-ovu Guide du Forestier. Prvi
put je izašla god. 1859., a sada je već doživjela 14 izdanja. Njen je novi naslov:
»Technique Forestiere«, a zadnju publikaciju (1947.) su izdala tri današnja najodličnija
francuska šumara: MM. Guinier, Oudin i L. Schaeffer. Ta je knjiga više
nego manual, jer su na 366 stranica stisnuti najvažniji principi šumskog uzgoja i
njegova tehnika, a više nego dvije trećine knjige radi o samom šumskom uzgoju.
Onima koji mi priđu i vele da bi htjeli čitati neku šumarsku knjigu na francuskom
jeziku, da bi popravili svoje znanje francuskog jezika — obično kažem: »Siguran
sam da ćete to stvarno naći kod Bouquet de la Grye-a». No, postoji još nekoliko
knjiga za koje se može reći da su »iz srodne struke«, a s kojima se treba upoznati
svatko tko želi proučavati francuski uzgoj. To je na pr. Les Sols forestiers (Paris,
1908.) od profesora Henry-a šumara-praktičara, koji je prvi ustanovio, da šumska
stelja sadrži u sebi bakterije koje vežu dušik iz zraka i koji je valjda prvi upozorio
na razliku između šumskog i poljoprivrednog zemljišta.


Od dendroloških knjiga spomenuo bih samo četiri: A Mathieu, Flore forestiere
(Bailiiere, Paris, 4 izdanje od g. 1897.); R. Hickel, Dentrologie forestiere (Lechevalier,
Paris 1932.); L. Parde, Les Coniferes (La Maison Kustique, Paris 1937.); L.
Parde, Les Feuillus (La Maison Rustique, Paris, 1941.).


Hickel (1861.—1935.) i Parde (1865.—1943.) bili su u posljednje vrijeme dva
velika dendrologa Francuske. Obojica su bili mnogo godina vezani s posjedom Barres.
Glasoviti arboretum u Loiret-u osnovan je g. 1870. po Gouet-u, a podizanje plantaža
vi okolici započelo je 1821. de Vilmorin. Vilmorin je od 1821. do 1862. organizirao na
dobru des Barres prve eksperimente sa raznim metodama uzgoja izvjesnog šumskog
drveća kao što su: Pinubs silvestris, P. calabrica i američki hrast. Mnoge Hickel-ove
radnje izašle su kao članci, no Parde je bio autor nekih vrlo poznatih knjiga. Obojica
su zagovarala introdukciju egzota, unatoč protivljenja sa strane Šumarskog Departementa,
i ono što je učinjeno u pogledu egzota do g. 1929., može se naći u Parde-ovom
djelu: L´Introdiiction des essences exotiques dans les forets de I´Europe occidentale
(Paris 1929.). Parde je također napisao kompletni katalog vrsta, koje rastu na posjedu
Barres i odličnu knjižicu kao uvod u francusko šumarstvo pod naslovom:
Arbres et Forets (Colin, Paris, 1938.).


Privlačiva je knjiga: Pour comprendre l´arbre et la foret u kojoj Thiollier opisuje
sve konzervacije i važnije šume na njihovom području, (Hanchette, Paris 2 izdanja
iz g. 1928.). Thioller je bio konzervator šuma i uvijek smatram da je njegova
knjiga najbolja geografija šumskog uzgoja u Francuskoj.


Postoji korisna knjiga, za svakog tko ne može pratiti literaturu na francuskom
jeziku, Woolsey-eva studija: Studies in French Forestry (Wiley, New York, 1920).
Ciriški profesor Baroux rekao je, da je to pour la sylviculture franchise une reelle


102
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 49     <-- 49 -->        PDF

revanche, jer su do sada Amerikanci bili više pod utjecajem njemačkih metoda (najviše
Saxonskih) nego francuskih. Woolsey je također upozorino na činjenicu da je
francusko šumarstvo karakterizirano sa istinskim i objektivnim opažanjem činjenica
uz primjenu jednostavnih metoda.


PERIODIČKI STRUČNI ČASOPISI


Stručni su časopisi naravno ispunjeni s člancima koji obrađuju šumsko uzgojne
teme. Dva su najbolja žurnala: »Revue forestiere franchise (prijašnji: Revue des
Eaux et Forets), koji izdaje L´Ecole nationale des Eaux et Forets u Nancy-u i
četvrtgodišnji bilten (Bulletin Triamestriel) Šumarskog društva: Societe forestiere
de Franche- Comte et des Provinces de l´Est Salins-les-Bains (Jura).


Privatni šumoposjednici imaju svoj sindikat koji (neredovito) izdaje u Parizu
Fontaine rue 46 — bilten pod naslovom: Bulletin du Comite de Forets. Oni su često
vrlo zanimljivi.


Šumarska istraživanja su usredotočena u Nancy-u gdje od god. 1882. postoji
Istraživalačka i Eksperimentalna Stanica. Rezultati rada su objavljeni u Annales
de l´Ecole Nationale des Eaux et Forets, koji izlazi sredinom svake godine. Vrlo je
dobar izvještaj o šumarskim istraživanjima u Francuskoj bio u svesku II. (1928.)
spomenutih Annales.


Htio bih završiti ovaj članak upozorenjem na tri članka, napisana u engleskim
časopisima po odličnim francuskim šumarskim stručnjacima. Profesor Broillard napisao
je dva članka o proredi u časopisu: »Transaction of the Royal Scottish Forestry
Society« — prvi godine 1901. i drugi 1904., a profesor Oudin je napisao općeniti
članak o francuskom šumarstvu u jednom svesku Forestry u god. 1932.


Iz časopisa »Foresty« br. 2/1952. Sa engl, preveo Ing. S. Brixy


SREDNJA ŠUMARSKA ŠKOLA ZA KRŠ — SPLIT


traži


2 šumarska inžinjera za profesore i
1 šumarskog tehničara za rasadničara sa stručnim ispitom i
višegodišnjom terenskom praksom.
Pismene ponude sa opisom službe slati direkciji škole do


20. III. 1953.
Smrt fašizmu — Sloboda narodu!


Direktor:
(Ing. Bogdan Dereta)


103.


ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 50     <-- 50 -->        PDF

LUGARSKI PRIRUČNIK


Šumarsko društvo NR Hrvatske dalo je u štampu «Lugarski priručnik», koji
«e imati oko 350 stranica; u opremi i formatu «Malog šumarsko-tehničkog priručnika
», a u redakciji: Ing. Stjepan Šurić, ing. Ilija Lončar, ing. Milan Androić, ing.
Mirko Špiranec i ing. Đuro Knežević.


Sadržaj: Uvod, Uzgajanje, Sporedni šumski proizvodi, Građevinarstvo, Tehnologija
drveta, Unutrašnja građa drveta, Mehanička prerada drveta, Iskorišćavanje
šuma, Geodezija, Dendrometrija, Uređivanje šuma, Zaštita šuma, te sa svim za
praksu potrebnim tabelama.


Cijena jednom primjerku iznosit će oko Din. 500.— (u pretplati Din. 50.— niže).


Izlazi iz štampe koncem marta 1953. godine.


Kako će se štampati u ograničenom broju primjeraka, mole se drugovi, ustanove
i poduzeća da hitno najave potreban broj primjeraka na adresu: ŠUMARSKO
DRUŠTVO NR HRVATSKE-ZAGREB, Mažuranićev trg 11, odnosno da izvrše pretplatu
na tekući račun: 401-T-236, sa oznakom «Lugarski priručnik».


LOVAČKI PRIRUČNIK


Šumarsko društvo NR Hrvatske dalo je u štampu «Lovački priručnik», koji će
imati 450 stranica u opremi i formatu «Malog šumarsko-tehničkog priručnika», a u
redakciji: ing. Čeović, ing. Dragišić, Srdić, dr. Rohr, Šoš i dr.


Priručnik izlazi koncem maja 1953. god. iz štampe, a cijena i uslovi pretplate
bit će objavljeni naknadno.


UPUTSTVO SARADNICIMA


Članke i druge radove valja slati uredništvu čitljivo prepisane pisaćim strojem
sa proredom među redovima i to na boljem papiru i samo na jednoj strani lista. Po
stranama neka ostane prazan rub od 3 cm.


U tekstu neka se naznači mjesto eventualne tabele, diagrama ili slike.
Crteži trebaju biti jasni i izrađeni tušem na bijelom crtaćem papiru, a slike ne
treba lijepiti uz tekst, nego zasebno priložiti.
Uz originalne članke neka se doda kratak sadržaj preveden na engleski, francuski
ili njemački jezik, a ako je to nemoguće, onda ćemo mi prevesti ovdje.
Rukopisi se štampaju jezikom i pismom kako su napisani, ako autor drukčije
ne odredi. Štampani se rukopisi ne vraćaju.
Separatne otiske treba autor na vrijeme pismeno naručiti i za njih snosi troškove
štampanja.
Saradnja se u listu honorira.


Uredništvo