DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 12     <-- 12 -->        PDF

NEKE KARAKTERISTIKE SMOLE MUNIKE


(Pinus Heldreichii, Christ var. leucodermis, Antoine, Markgraf).
Bran. Pejoski, Skopje.


U
U
jednom našem ranijem radu, pored ostalih podataka koji su se odnosili
na mogućnost izdvajanja bistrog balsama od munikove smole, izneti
su bili i destilacioni podaci u pogledu njenog sastava na kolofon, terpentinsko
ulje, nečistoću i vodu*. U toku leta 1952 godine imali smo prilike
da izvesno vreme boravimo na Bjelopoljskim Planinama kod Peći, gde je
munika predmet industriskog smolarenja. U toku navedene godine ovde
je smolareno oko 9.200 stabala munike sa oko 18.000 belenica. Radilo je
15 radnika-smolara, što izlazi da je jedan radnik u sezoni bio zadužen sa
po 1.200 belenica. Budući, da je belenje vršeno svakih četiri dana, dnevno
je podbeljivano po 400 belenica. Primenjene su nemačke polubelenice (t. j .
tako zvana nemačka kusa metoda). Smolari se počev od 1950 godine.


Geološka podloga je krečnjak, koji često izbija na površinu u vidu
kamenih litica. Munika na potezu Koprivnik čini glavnu vrstu, dok pojedinačno
se javljaju molika, smrča i jela, a u gornjim predelima na oko


1.800 m. i krivulj. Interesantno je napomenuti da muniku okolno stanovništvo
naziva »bor« (šiptari »pajš«), a moliku »maleka«.
Od juniperusa dolazi u gornjim delovima J. nana, niže J. communis
a u donjim delovima prema Peći i J. oxycedrus.
Drugo munikovo smolarsko područje na teritoriji šumskog Gazdinstva
Peć je na Sreočkim Planinama sa oko 7.800 stabala, odnosno 12.800
belenica. Prema tome ukupan broj smolarenih stabala 1952 godine iznosio
je 17.000 sa oko 30.800 belenica. Stručnjaci Gazdinstva smatraju da bi se
broj smolarenih stabala munike mogao povećati do 25.000. Postignuti prinosi
za 1952 godinu od prosebno 270 gr. po belenici su niski*. No iz ovog
podatka ne bi se smelo zaključivati da je munika vrsta slabe produkcije,
ali svakako da ona zaostaje iza molike u istim geograf sko-klimatskim
uslovima. Nema sumnje, da se boljom organizacijom rada na terenu mogu
postići i veći srednji prinosi od onih koji su postignuti sušne 1952 godine.


Dinamika curenja smole


Pod dinamikom curenja (isticanja) smole podrazumevamo količinu
smole koja iscuri sa jedne određene površine za određeno vreme. Ona je
zavisna od sledećih momenata:


a) Od broja i dijametra vertikalnih i horizontalnih smolnih kanala
koji u datom momentu imaju najjače opterećenje isticanja.
b) Od temperature, t. j . ukoliko je ona viša utoliko je konzistencija
smole tečnij što je niža, to je smola gušća.
c) Od viskoziteta, t. j . unutrašnjeg trenja među samim česticama
smole. On je u tesnoj vezi sa temperaturom i sastavom same smole.
d) Od brzine zgušnjavanja smole pri samom napuštanju smolnog kanala,
a zatim kristalizacije.


* Smola i balsam munike. Šum. List br. 1—2/1951. Zagreb.
* Osvrt na industrisko smolarenje u našoj zemlji. Šum. List br. 3/53. Zagreb.