DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 4     <-- 4 -->        PDF

više pojavljivati; to pogotovo i zato, što su struktura i tekstura naših


prebornih šuma sječama mnogo poremećene, a ta se činjenica naročito


mnogo odražava u prekinutom sklopu, kao i u nedovoljnom broju i smjesi


stabala u nižim debljinskim razredima. Stoga sam koristio priliku, koju mi


je prigodom otvaranja problema izlučivanja prašumskog rezervata na


Ličkoj Plješivici pružio direktor šumskog gospodarstva ing. J. Ko s o


vić , da pomoću jedne jednostavnije metode pokušam utvrditi pravilnosti


u procesu podmlađivanja prašume.


U Lič. Plješivici nalazi se najveća prašuma u Hrvatskoj i razmjerno
je lako pristupačna, pogotovo danas kad se kroz nju gradi kamionska
šumska cesta. Civilizacija i kultura upravo uvjetuju, da se za buduća ljudska
pokoljenja sačuvaju dijelovi netaknutih prašuma (8,12). Kad se naša
civilizacija toliko približila našoj prašumi, bila bi naša dužnost da se spasi
jedan dio toga ostatka ostataka negdašnjih ogromnih prašuma iz kulturnih,
iz turističkih i naučnih a prema tome i privrednih razloga, da ostane
za sva vremena nacionalni spomenik naše kulture i naše prošlosti.


Naše prašume kroz literaturu vrlo malo poznajemo, i to nažalost većinom
na stranim jezicima. Napose o hrvatskim prašumama imamo vrlo
malo objavljenih podataka. Prvi rad o biljnom svijetu Ličke Plješivice
publiciran je razmjerno vrlo davno, pred jedno i pol stoljeće (K i t a i b e 1
1805). Pola vijeka kasnije piše o flori te planine Šloser-Vukotinovi
ć (1852), a zatim se javljaju drugi botaničari s manjim florističkim
prilozima. Nastavno na te radove započela se istraživati i vegetacija
(Bec k 1901). Fundamentalno djelo za upoznavanje vegetacije Plješivice
dao je Ross i (1913) a daljnja istraživanja postepeno prelaze i na područje
fitocenologije (H or va t 1925). Sa šumarskog gledišta dotakli
su se pitanja hrvatskih prašuna šule k (1866) i Wessel y (1876);
specijalno pitanje o strukturi bukovih prašuma dokumentarno je obradio
Mileti ć (1930). Sa posve gospodarsko uređajnog gledišta ,u svrhu
eksploatacije, problem tih prašuma tretirali su šuri ć i Antonije v
i ć. Mnogo više znamo o bosanskim prašumama, ali također najvećim
dijelom iz strane literature.


Opis objekta


Lička Plješivica dio je prostranog Dinarskog planinskog masiva. Kao
svi glavni grebeni Dinarida, i ta planina se proteže u smjeru SZ-JI, i to
iznad kenjona gornjeg toka Une te do Plitvičkih Jezera, u dužini 70 km.
Za rimskih vremena ovuda je vodio put iz Dalmacije preko Knina na
Bihać-Sisak. Najviši vrh toga gorskog lanca je Gola Plješivica 1649 m.
Geološki Plješivica je nastala u doba Mezozoika te je sačinjavaju uglavnom
vapnenci Jure i Krede. Reljef zemljišta je isprekidan, obiluje strminama.
Tlo je plitko do srednje duboko, između pukotina i vrlo duboko,
karbonatno neutralno do slabo kiselo. Manje pvršine zauzimaju slabo podzoiirana
tla, napose pod smrekovim sastojinama. Pod sastojinama jelebukve
tla su najčešće skeletoidna do skeletna, pa se tu proces podzolizacije
većinom nalazi u inicijalnom stadiju, ali gdje su kemijskim trošenjem
vapnenaca nastave dublje naslage, podzolasta tla su više razvijena, a to
se opaža i na vegetaciji. Po vrhovima nalaze se i plitke planinske crnice,
ponegdje i rendzine. Godišnje oborine su oko 2000 mm. Nepovoljne utjecaje
petrografsko-pedoloških, orografskih i klimatskih faktora potencirali