DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Pokušat ćemo stoga dati odgovor na neka uglavnom »tehnička« pitanja u vezi
donošenja rješenja, kako bi olakšali starješinama na terenu donašanje rješenja o kažnjavanju
radi neurednosti a, koja bi bila u skladu sa zakonskim propisima.


U članu 66 ZoDS su naznačene 4 vrste kazne za disciplinsku neurednost kao
jedin e koje se mogu izreći za »lakš e povrede službene i radne dužnosti ili ugleda
službe ili službenika«. Ovaj član u rješenju treba obavezno citirati. U praksi se međutim
dogodilo, da su upravitelji šumarija izricali kaznu koja nije predviđena u zakonu.
Na pr. jedan je službenik kažnjen »strogim pismenim ukorom« koja kazna nije predviđena
zakonom te je valjalo takovo rješenje poništiti i starješinu uputiti da donese novo
rješenje prema težini učinjene neurednosti. Da ne valja donositi samo formalno rješenje
i kaznu radi kazne, ne vodeći računa o ličnosti službenika, stepenu njegove odgovornosti
i težini počinjene neurednosti vidi se jasno iz 61. 66 ZoDS, koji propisuje da
se kazne »pismena opomena« i »pismeni ukor« ne bilježe u službenički list, dok se
to mora učiniti ako je službenik kažnjen s »pismenim strogim javnim ukorom« ili
težom kaznom (novčanom).


Kazna pismenog strogog javnog ukora izvršit će se ili objavljivanjem na vidnom
mjestu u kancelariji šumarije gdje takav službenik radi ili objavljivanjem na lugarskom
sastanku, sindikata i si.


Iz 61. 66 točke 4 jasno se vidi da se novčana kazna za svaki pojedin i slučaj
može izreći u iznosu najviše do 10% od redovnih čistih jednomjesečnih prinadležnosti.
Ako službenik u toku mjeseca počini opet neurednost može ga se ponovo kazniti i sa
novčanom kaznom kako je gore navedeno, ali se valja držati propisa da ukupn i
zbi r ovih kazni u jedno m mjesecu ne može preći iznos od 20% od redovnih čistih
prinadležnosti službenika. Kod izricanja ovih kazni dodatak na djecu ne podleže nikakovoj
obustavi.


Napominje se, da nadležni starješina ocjenivši u svakom konkretnom slučaju
težinu neurednosti i stepen odgovornosti može izreći samo jednu od gore navedenih
kazni za svako pojedino djelo.


(51. 68 ZoDS propisuje, da disc, neurednost zastarjeva za 6 mjeseci od izvršenja.
S tim u vezi treba napomenuti i 61. 69/d, koji propisuje da izvršenje kazne za neurednost
zastarjeva za 3 mjeseca od dana pravomoćnost i rješenja, te 61. SO
koji propisuje da se svi predmeti u disc, postupku smatraju hitnim. Iz svega ovoga
izlazi da je starješina dužan provesti disc, postupak brzo i efikasno, kako bi kažnjavanje
odgovaralo namjeni.
»Protiv rješenja o kazni za disc, neurednost može se žaliti službenik i sindikalna
organizacija neposredno višem starješini« (61. 69/a ZoDS). Sindikalna organizacija
se dakle može žaliti u cilju sniženja i povišenj a kazne. No kako starješina
nije dužan da rješenja o kazni dostavlja sindikalnoj organizaciji, to sam sindikat
uzima inicijativu, kod čega valja napomenuti, da rok za žalbu teče od dana kada
je rješenje uručeno kažnjenom službeniku. Jasno je, da je starješina dužan dozvoliti
pretstavniku sindikata uvid u spise.


Žalba se podnosi u roku od 8 dana od dana uručenja rješenja (kod čega se ne
uračunava dan uručenja), a predaje se starješini koji je donio rješenje. U samom
rješenju valja staviti uputu o pravnom lijeku t. j . treba uvijek navesti da protiv rješenja
postoji pravo žalbe u roku od 8 dana, te kome se ima izjaviti.


Dan kada je rješenje uručeno utvrđuje se sa dostavnicom budući se dan saopćenja
ne uzima u obzir.


Službenik može izjaviti žalbu samo jedamput bilo pismeno bilo usmeno u zapisnik
(u koncelariji šumarije). Starješina, konkretno upravitelj šumarije, treba da
ocijeni da li je žalba blagovremeno podnesena, pa ako nije podnijeta u roku od 8 dana
odbacit će je (rješenjem, pozivom na 61. 69/b ZoDS) kao neblagovremenu. Proti rješenja
o odbacivanju službenik se može žaliti višem starješini u roku od 3 dana.


Žalba proti rješenja o kazni se podnosi u roku od 8 dana i u slučaju kad rješenje
o kazni za neurednost donese i disciplinski sud u smislu 61. 75 ZoDS (ako disc,
sud nađe na djelo službenika predstavlja neurednost a ne prestup). Kod ovog slučaja
je iznimno dozvoljena obnova postupka što se ne može tražiti protiv rješenja o discipl.