DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 11     <-- 11 -->        PDF

1950 9,8 20,8 146% 205%
1951 8,2 18,3 121% 171% 1952 8,8 15,0 131% 148% 1953 7,2 22,5 112% 223% 1946/53 9,0 18,5 134% 182%


Iz ovih se podataka vidi, da se izvoz drveta brže odvijao od eksploatacije
šuma, i da se u docnijim godinama i pored smanjenja seča šuma
održavao na priličnoj visini pa čak i povećavao/Ovakav odnos je vrlo povoljan
s izuzetkom izvoza rezane građe i celuloznog drveta četinara, a
rezultat je porasta izvoza vrednijih proizvoda.


V. Važniji drvni proizvodi i struktura izvoza drveta
u periodu 1947—1953 godine
Posleratno kretanje izvoza drveta po najvažnijim grupama proizvoda
i odnos istog prema 1938 god. bio je (u hiljadama):


Naimenovanje: 1938 1947 48 49 50 51 52 53 47/53


R. gr. četinara — m3 690 303 658 730 738 632 464 664 598
hrasta — m3 60 47 55 46 76 54 37 54 53
bukve — m3 120 78 145 223 201 203 133 220 182
ost. 1. — m3 20 3 3 10 10 13 5 7 7
Pragovi — m3 90 8 78 75 68 44 58 39 64
Cei. dr. čet. — prm. 1 190 338 263 234 195 140 98 208
Cei. dr. bukve — prm. 140 100 189 404 362 332 388 263 262
Ogrevno drvo — prm. 430 996 800 376 214 231 513 509


3


Ost. šum. proiz. — m285 J 61 340 266 154 37 31 42 133
Furn. i ploče — m3 2,5 3,0 8,2 5,7 3,3 5,6 4,0 6,3 5,0
Sanduci — t 15 5,6 1,3 3,3 8,2 12,2 13,4 21,0 9,3
Hem. proizvodi — t 27,4 9,7 6,2 1,6 8,0 12,6 18,3 31,6 12,4
Ostalo — mil. din 33 51 148 61 67 99 732 1070 —


SVEGA:


u tonama 1015 718 1710 1779 1304 1082 934 1210 1248
Po real. cen. — milrd. d. 0,89 1,88 3,54 3,29 2,62 2,82 14,6 17,5 —
cene: 1 $ = 300 din. milrd. — 11,3 21,2 19,9 15,7 16,3 14,6 17,5 17,0
trž. cene 11/53 18,5 10,1 20,4 21,8 20,8 18,3 15,0 22,5 18,5
Odnos: % 100 55 110 118 112 99 82 122 100


Iz tabele vidimo da je posleratni izvoz drveta bio približno jednak sa
izvozom iz 1938 god. ili za oko Vs niži od izvoza iz perioda 1919/38 god.
Ovu konstataciju moramo naročito istaknuti, jer u našoj nedovoljno obaveštenoj
javnosti postoji mišljenje, da se posleratni izvoz u poređenju
s predratnim jako uvećao, te da je radi toga seča šuma bila znatno veća
nego pre rata.


Da bi bolje sagledali odnose unutar posleratnog izvoza i njega prema
predratnom sačinićemo strukturu izvoza drveta za naj karakteristični je
posleratne godine po najosnovnijim grupacijama proizvoda. Uzećemo godinu
najvišeg izvoza drveta, koja je ujedno imala i najnepovoljniju strukturu
(1949), godinu najnižeg izvoza sa prilično poboljšanom strukturom
(1952) i godinu najuspešnijeg izvoza u posleratnom periodu (1953).
Struktura je sačinjena na osnovu domaćih tržnih cena iz II polugodišta
1953 god., mada i ona ne može pružiti najtačniju sliku, jer odnosi cena
pojedinih artikala znatno variraju tokom izvesnog perioda. Ali je ovaj