DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 13     <-- 13 -->        PDF

.,,


ogrevnog drveta, upravo obrnuto od stanja u 1953 godini, bi bio na svom
mestu.


Boljim korišćenjem posečenog drveta izvoz tvrde rezane građe se
može i treba čak i povećati.


Sadanja struktura izvoza drveta je veran odraz stanja i strukture
drvne industrije. Stoga možemo samo načelno činiti prigovore sadanjem
izvozu drvnih proizvoda, koji se može radikalnije popraviti jedino unapređenjem
drvne industrije, a naročito povećanjem kapaciteta za proizvodnju
celuloze, šper i lesonit ploča i savremenijih finalnih proizvoda.
Dok se ovo ne izvrši potrebno je znatno smanjiti izvoz meke rezane građe,
obustaviti izvoz celuloznog mekog drveta, zadržati sadanju visinu izvoza
šumskih sortimenata a izvoz tvrde rezane građe, pogotovu drvnih prerađevina,
povećati.


VI. Izvoz prema pojedinim državama
Posleratni izvoz drvnih proizvoda u pojedine zemlje dosta se promenio
u odnosu na predratno stanje. Iza rata, prestao je izvoz drveta u Španiji
a posle 1948 god. u Mađarsku i ostale zemlje istočnog bloka. Nemačka
se tek posle privremenog regulisanja svog političkog položaja i obnove
privrede, pojavljuje, u 1950 gor. kao kupac našeg drveta. Slično je i sa
Grčkom. Jakom orijentacijom izvoza drveta u Englesku posle 1948 god.,
izvoz mekog drveta u zemlje Sredozemlja i Bliskog Istoka bio je znatno
manji nego pre rata. Stoga su u periodu prvih pet godina a pogotovu u
godinama 1949/51 najvažniji kupci našeg drveta bili Engleska i Italija:


1947 1948 1949 1950 1951 47/51
Ukupan izvoz 100% 100% 100°/o 100°/o 100°/o 100%,
Od toga:Engleska 6 22 45 40 42 33

Italija 24 27 18 21 29 20
Engleska i Italija 30 49 63 61 71 53
Iz tabele se vidi, da su zaključno sa 1948 god. Engleska i Italija učestvovale
u našem izvozu sa preko Vi a u naredne tri godine sa %, ili u
prošeku u periodu 1947/51 god. sa V«»


Jačanjem političkih i privrednih veza sa zemljama Bliskog Istoka,
Sredozemlja i Nemačkom već od 1952 god. izvoz prema ovim državama
raste i u 1953 god. zauzima zavidno mesto. U grafikonu 7 daje se odnos
najvažnijih uvoznih zemalja u našem izvozu u poslednjih tri godine (po
realizovanim izvoznim cenama).


Zemlje Sredozemlja i Bliskog Istoka, koje su u 1951 god. učestvovale
"u ukupnom izvozu drveta sa Vio, već u 1953 god. čine V-t ukupnog izvoza
drvnih proizvoda. U isto vreme izvoz u Englesku i Italiju koji je iznosio
preko 2/s smanjuje se na nešto više od V». Ovakva struktura (1953 god.)
je povoljna za Jugoslaviju.


Engleska koja je u 1953 god. učestvovala sa 27%, je najjači kupac
našeg tvrdog drveta i to ne samo rezane građe koja čini osnovu izvoza u
Engleska, već i ostalih proizvoda i ujedno je najjači uvoznik naših finalnih
proizvoda. Izvoz rezane građe hrasta i bukve u gotovo sve zemlje
centralne i severozapadne Evrope, pa čak i u tipično izvozne zemlje, (Finska,
Švedska i dr.) i drvnih prerađevina iz tvrdog drveta (furnir, tanin,