DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 51     <-- 51 -->        PDF

primiti 7.000 m3 sortiranih trupaca. Pilana ima dva brzohodna švedska gatera (sa
pojnicom u sredini). Učinak obaju gatera je 90—120 m3 u 8 sati. Sada je u montaži
velika tračna pila »Monarch«. Pilana prerađuje uglavnom čamovinu. Uz pilanu


nalazi se i velika sandučara.


Na putu za Sarajevo posjetili smo tvornicu šibica Dolac . Tvornica je izgrađena
1901. godine i premda je stara, njeni precizni strojevi održavaju se vrlo dobro.
Položaj tvornice je nezgodan, jer nema veze sa željezničkom stanicom. Uslijed toga
sirovina i gotova roba mora se kamionima prevažati. Uzrok je tome prevelika visinska
razlika na maloj udaljenosti između željezničke stanice i tvornice. Kapacitet
tvornice je 20.000 sanduka žigica godišnje. Kao sirovina troši se uglavnom bukva i
topola. Bukva za dna, a topola za pali-drvca i strane kutija. Topolovina se dobavlja


iz Bosanskog Samca i Dubice. Posto


tak iskorišćenja za lišćare je 40%,


a za četinjare 50%.


Iz Dolca krenuli smo preko Bu


sovače u B 1 a ž u j. Ovdje smo po


sjetili najmoderniju tvornicu špero


vanog drveta, koja je podignuta 1953.


god. i sada se nalazi u probnom po


gonu. Kapacitet ove tvornice je


10.000 m3 šper ploča, 1000 m3 furnira,
a izrađivat će se i avionske ploče.
Trupci se konzerviraju u bazenima.
Danas tvornica imade 7 bazena
kojih sadržaj iznosi- 1300 m3 (koeficijent
punjenja 0,45). Kada tvornica
proradi punim kapacitetom bit će potrebno
izgraditi još bazena (ukupni
kapacitet 8.000 m3). Manipulacija na
bazenima vrši se velikom mosnom
dizalicom. Hala sa strojevima za
preradu je velika, svijetla i zračna.
Svi strojevi su potpuno novi, nabavljeni
iz Zapadne Njemačke, samo
jedna sušara je češka. Ljušti se uglavnom
bukov furnir. Bukva se ne pari,
već samo zagrijava do stanovite temperature.
Osim ljuštenih izrađuju se
j rezani furniri i to uglavnom orahovi,
topolovi, brestovi, jasenovi i nešto
hrastovi. Tvornica ima posebni
klimatizer za avionske ploče, te veSl.
3 — Brana na Drini kod Foče. — Orig.
liki moderno uređeni laboratorij za
kontrolu kvalitete proizvodnje. Za potrebe radnika izgrađene su sanitarno higijenske
prostorije.


U tvornici su nas dočekali predstavnici šumarskog Fakulteta u Sarajevu, Udruženja
proizvođača drveta NRB i H i Šumarskog društva. Navečer nam je od strane
Udruženja proizvođača drveta priređena večera na Ilidži. Za večerom pozdravio nas
je predstavnik Udruženja drvne industrije NRB i H drug Jože V a d n j a 1. On je
govorio o potrebi i važnosti ovakovih ekskurzija. Odgovorili su u ime ekskurzije drug
ing. Mata Butković direktor, i prof. dr. Ivo> Horvat, koji su naglasili da je ovo prvi
puta da na ovakovoj ekskurziji učestvuju pored studenata i nastavnika i predstavnici
operative. Ovo je važno i zbog toga što se na taj način vrši izmjena iskustava i produbljuju
veze između stručnjaka pojedinih republika.


Slijedeći dan posjetili smo Sarajevski fakultet. Na ulazu pozdravio
nas je kao domaćin i starješina fakulteta prof. ing. D. Đapić . Pregledali smo za