DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 53     <-- 53 -->        PDF

DA LI JE ŠUMA OSNOVNO SREDSTVO ILI PRIRODNO DOBRO?*


U vezi zaključka sjednice Šumarskog odjela od 1. XII. 1953. i dopisa naslova
broj 206 od 2. XII. 1953., kojim su izabrani prof. Dr. M. Plavšić i Dr. R. B e n i ć
za referente po pitanju »Da li je šuma osnovno sredstvo ili prirodno dobro« podnosimo
naslovu ovo mišljenje.


Prema »Osnovnom rasporedu konta (kontni plan) za šumarstvo« (izdanje SI.
lista FNRJ 1948.) u osnovna se sredstva ubrajaju sva sredstva za rad, koja služe za
privrednu i ostalu djelatnost u poduzećima, a ne troše se za vrijeme trajanja jednog
produkcionog procesa.


Karakteristike osnovnih sredstava su ove: 1. osnovna sredstva su sredstva za


rad, dakle to su sredstva, koja služe u proizvodnji; (privredi); 2. ona su rezultat ljud


skog rada (proizvodnje), te zbog toga imaju vrijednost; 3. osnovna se sredstva troše


postepeno u proizvodnim procesima. U jednom se proizvodnom procesu prenosi samo


jedan dio njihove vrijednosti na proizvode, te zbog toga ona ulaze u proces stvaranja


vrijednosti proizvoda. Taj dio vrijednosti ima svoj novčani izraz u amortizaciji.


Osnovna sredstva predstavljaju stalna ili fiksna sredstva.


U ovom proučavanju pitanja, da li je šuma osnovno sredstvo, ne ćemo promatrati
šumu kao organsku cjelinu između šumskog zemljišta i drvne zalihe, nego ćemo
razručeno analizirati to pitanje za šumsko zemljište i za drvnu zalihu.


Postavlja se kao prvo pitanje, da li se šumsko zemljište može smatrati osnovnim
sredstvom?


U 61. 26. »Osnovnog zakona o državnim privrednim poduzećima« od 24. VII. 1946.
SI. list FNRJ br. 62/1946. smatra se zemljište osnovnim sredstvom. Kao takovo ono
je bilo knjiženo u knjigovodstvu u klasu osnovnih sredstava (klasa 0). Međutim, iako
se zemljište knjižilo u osnovna sredstva u državnim privrednim poduzećima, ono nema
osebine, koje karakteriziraju osnovna sredstva.


Zemljište se ne proizvodi. Zbog toga ne sadrži opredmećeni rad, pa nema niti
vrijednosti. Zemljište je prostorno ograničeno, vezano i neuništivo.


Šumsko zemljište se ne troši u racionalnom šumskom gospodarstvu već služi
u proizvodnji kao neka vrsta trajnog proizvodnog katalizatora. Ono se ne otpisuje
(amortizira). Radi toga šumsko zemljište, i ako je od presudne važnosti za stvaranje
novih upotrebnih vrijednosti (proizvoda) u šumskom gospodarstvu, ne ulazi u proces
stvaranja vrijednosti šumskog gospodarstva, šumsko zemljište je prirodni elemenat
šumske proizvodnje, te predstavlja prirodno sredstvo za rad.


Iz izloženog se vidi, da šumsko zemljište nije osnovno sredstvo, jer
nema osebine osnovnog sredstva, nego je sredstvo za proizvodnju bez
vrijednosti.


Godine 1948. bilo je propisano »Uputstvom za sastav bilance za 1947.« (SI. list
br. 22/48 od 17. III. 1948.), da sva državna privredna poduzeća imaju stornirati u svojim
knjigama novčani iznos za zemljište (»vrijednost« zemljišta) na teret fonda osnovnih
sredstava. Međutim vrijednosti, koje predstavljaju: melioracije, kanalizacija i t. d.
ostale su i dalje u osnovnim sredstvima, jer imaju karakteristike osnovnih sredstava.


Napominjemo, da se u šum. gospodarstvu nisu šume i šumska zemljišta knjižila
u osnovna sredstva, jer se smatralo da nisu produkti ljudskog rada. (Kontni plan za
šumarstvo, izdanje SI. list 1948. str. 59).


Razmotrimo sada drugo pitanje, da li je drvna zaliha osnovno sredstvo ?


Drvna zaliha, kako je poznato predstavlja sredstvo za rad, što ističe i Marx
(»Kapital« II. knjiga Zagreb 1947. str. 203.), te kao takvo služi u proizvodnji. Ona
osim toga ima i vrijednost, i to bez obzira, da li se radi o gospodarskoj šumi ili prašumi.


* Radi nekih nejasnih formulacija u nacrtu Uredbe o upravljanju šumama, a
napose radi pitanja: »da li je šuma osnovno sredstvo ili prirodno dobro« zamolilo je
Šumarsko društvo Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu za njegovo mišljenje,
koje se u cijelosti donosi.