DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 14     <-- 14 -->        PDF

jasno, ako shematski uporedimo djelovanje navedenih sredstava na borovog
četnjaka i hrušta običnog (Melolontha melolontha).
U pokusu provedenom u maju 1950. izvršili smo zaprašivanje mladih
hrastića napadnutih kolonijama gotovo hiljade gusjenica 2. i 3. stadija,
četiri dana nakon tretiranja, dobili smo slijedeće rezultate uspjeha


suzbijanja koje smo odredili koprometrijskom metodom:
pod 1 stablom tretiranim sa DDT = 1 gr. ekskreta
pod 1 stablom tretiranim sa HCH = 17 gr. ekskreta
pod 1 stablom kontrola = 17,5 gr. ekskreta


Do analognih zaključaka došlo se u inostranstvu a naročito u Jugoslaviji
za Lvmantri a dispar. ANDROIć (1) je također opazio
da su gusjenice borovog četnjaka mnogo otpornije prema insekticidima
nego gubarove. Konačno treba dodati i to da proizvodne cijene mogu,


naročito u šumi, ograničiti upotrebu
nekih insekticida.
3° Raspodjela antiparazitarnih
sredstava:


Zračne struje, čak i kad su
jedva zamjetljive za naša osjetila,
imaju prvorazredni utjecaj na distribuciju
antiparazitarnog sredstva
i kao što su to pokazali radovi naših
kolega RACOURT-a, VIEL-a I
CHEVREL-a (31) u fitofarmaceutskom
laboratoriju, insekticidno djelovanje
sredstva ovisi najzad o njihovoj
raspodjeli po tretiranim biljkama.


Odnošanje sredstva van površina
koje se tretiraju može biti
metres IO 20 30 40 znatno ne samo kod upotrebe avio-


Fig. 8. Controle du poudrage effectif d´un metode, što je inače shvatljivo, nechamp
de colza par avion d´apres Viel et


go i kod upotrebe aparata sa ze


Hascoet.


mlje. KRUSE, HESS I METCALF


SI. 8. Kontrola zaprašrivanja avionom na
jednom polju repice, prema Vielu (31) u Americi, RAUCOURT I


i Hascoet-u. VIEL u Francuskoj, procijenili su


u jednom slučaju kod zaprašivanja
iz zraka, da je gubitak sredstva uslijed odnošanja bio barem 70%, većinom
80—85% od ukupne bačene količine. Prah može biti odnesen i više kilometara
od mjesta tretirania.


Upotreba uljanih suspenzija zamagljivanjem može smanjiti gubitak
sredstva, ako se to može prosuditi prema rezultatima dobivenim u Jugoslaviji,
gdje je navodno po hektaru 2—5 kg 16% DDT (domaćih preparata
»Pantakana«) bilo dovoljno protiv Lymantria-e dispar (34 i 35).


Drugi bitni problem jest homogenost »aktivnih taloga«, t. j . količina
sredstva na jedinici površine koju stvarno prime insekti koje uništavamo
ili lišće koje zaštićujemo. Na tome području, prema izvršenim
pokusima u laboratoriju za fitofarmaciju dobivamo dragocjene podatke.
U laboratoriju se nastojalo za svaki slučaj posebno odrediti minimalnu
dozu supstance koja je potrebna da se dobije toksičko djelovanje, vodeći