DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 16     <-- 16 -->        PDF

malnog vremena tretiranja. Drugi način sastoji se u tome da se tretiraju
kolonije insekata. Tako se može odrediti smrtnost u grupama gusjenica
određene množine. Insekti u laboratoriju mogu biti izvrgnuti direktno tretiranju,
ili, naročito kad se studira brzo ili dugotrajno djelovanje kontaktnih
otrova, da se gusjenice stave na papir koji je prethodno bio tretiran. Mi smo
se u našim pokusima poslužili ovim načinom kontrole. On može nadomjestiti
ili nadopuniti fizikalno-kemijsku kontrolu raspodjele sredstva, koja


dopušta da se odredi stupanj jednoličnosti
stvarnog taloženja.
Koloni j e »test - gus j enica«
mogu se na pr. smjestiti na


;na šumskoj površini koja je
podvrgnuta kontroli, (si. 9)


Da bi se ocijenila razdioba
insekticida u isti mah na površini
i visini, ili drugim riječima
da procjenimo praktički uspjeh
tretiranja u raznim visinama od
baze do vrha krošnje, mi smo
dali prednost upotrebi balona za
meteorol, ispitivanja vezanih za
zemlju koncem od najlona, na
kojima mogu biti privezane gusjenice
u raznim visinama,
(si. 10)


Baloni se poslije tretiranja
sa malo navike, dosta lakoprivuku
na zemlju, gusjenice pokupe
i podvrgnu se običaj enim
ispitivanjima (kontrola smrtnosti,
aktiviteta, hranjenja ...) Se


./


rije balona mogu se postaviti u


grupama u linijama ili kosim


kvadratima prema prirodi kon


Fig. 10. Palormet muni de 2 colonies-tests.


trole i načinu ogleda koji je usvo


SI. 10. Balon snabdjeven sa 2 kolonije test


objekata (gusjenica). jen za svaki posebni slučaj.


VII.
REZULTATI, KOJI SU DOBIVENI U TOKU RAZNIH POKUSA
PROTIV GUSJENICA ČETNJAKA
Nakon što smo izložili stvarno stanje zaraze gusjenice četnjaka u
Francuskoj, prirodu ekoloških i bioeenotičkih problema koje su izazvale
te gradacije, zatim biološke, toksikološke i tehničke uslove stvarne i pokusne
kemijske borbe, korisno je iznijeti glavne utvrđene činjenice, i zabilježiti
rezultate koje smo dobili kroz 4 godine.


Ne ćemo opisivati nikakve mehaničke mjere koje su se upotrebljavale,
niti ćemo upoređivati ovdje njihove prednosti i mane. Mi hoćemo
samo da ispitamo da li kemijska borba može biti efikasna protiv ovih
štetnika i da li su izvjesne njene posljedice na uštrb biotičkog kompleksa.