DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 37     <-- 37 -->        PDF

LITERATURA


1.
Friederichs : K. Die Grundfragen und Gesetzmässigkeiten der Land- und
Forstwirtschaftlichen Zoologie, Bd I. u. II. Berlin 1930.
2.
Gr a ča n in: Pedologija IL, Zagreb 1947.
3.
H o r v a t I.: Biologija drveća, Šumarski priručnik, Zagreb 1946.
4. H or va t I.: Nauka o biljnim zajednicama, Zagreb 1949.
5.
Tešić : Osnovi poljoprivredne i šumske mikrobiologije, Beograd 1947.
6. Viljams : Nauka o zemljištu, Beograd 1949.
RE SUME


The author gives a short survey of biotic factors acting in the edaphic layer
of forest biocenosis, in presinting the names of most important species of plants
and animals and describing their functions. He, finally, concludes that the quality
of forest soils highly depends not only on their favourable physical and chemical
structure but also on the possibility of development of plant and animal organisms.
For the success in raising healthy and resistant stands and thereby the production
of timber volume depends on the establishment and maintenance of the ecological
conditions necessary for the existence and activities of these organisms.


ZA ZAŠTITU FAUNE


Prof. Ljubica Štromar


M
M
eđu prirodnim bogatstvima naše zemlje posebno mjesto zauzima životinjski
svijet. Naša je fauna vrlo heterogena i po svome podrijetlu i
zoogeografskim odnosima. Pored mnogih vrsta, koje žive i u ostalim krajevima
svijeta, dolazi kod nas također veliki broj sasvim osebujnih životinjskih
vrsta. To su urođeni, endemni oblici naše faune, koji su poznati
zoolozima cijeloga svijeta. Endemi su vezani na određene životne prilike,
prema tome i dolaze u određenim biotopima.


Kao naročita životna područja kod nas, ističu se pećine, podzemne
šupljine s vječnim mrakom i skoro konstantnom temperaturom planine,
planinska jezera ledenjačkog podrijetla, kao i neki mali otoci Jadrana,
a konačno i samo Jadransko more. Nije onda čudo, ako tvrdimo da je
naša fauna privlačila, a privlači i danas, strane, naučenjake te su mnogi
od njih obrađivali pojedine naše vrste.


Prirodne sredine u kojima živi životinjski svijet se mijenjaju nešto
utjecajem elementarnih faktora, ali najvidniju ulogu kod mijenjanja i
preoblikovanja životnih prilika vrši čovjek. Brojno ljudsko stanovništvo,
stvarajući sebi uslove za život, za svoj opstanak, mijenja i prirodu oko
sebe. Tako su u kratkim vremenskim razmacima nastajale šume, da se
pretvore, rukom čovjeka u plodna polja, isušivane su močvare, nicala su
naselja i gradovi, a pojačanom elektrifikacijom smanjivale su se vodene
površine.


životinjski svijet se nejednoliko odnosio prema novo nastalim životnim
prilikama, neke su se vrste uspjele postepeno prilagoditi, dok su
druge vrste u znatnoj mjeri bile potiskivane. Direktan utjecaj čovjeka
odnosi se na pojedine vrste, koje lovi radi koristi ili užitka. Izvjesne vrste


243
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 38     <-- 38 -->        PDF

izumiru i nezavisno od čovjeka iz drugih često još nedovoljno ispitanih
uzroka.
Ovdje se konkretno radi o životinjama, koje su nestale u povjesno
doba, koje nestaju danas ili postaju prirodne rijetkosti trajno ugrožene.


Tokom Srednjeg vijeka mnogi su krupni sisavci u Evropi nestali, kao
na pr., tur. Vrlo interesantan slučaj je slučaj evropskog bizona. Od Prvog
svjetskog rata zadržavao se evropski bizon u Bialowieskoj prašumi
(Poljska) u velikoj množini. Za vrijeme gladi u slobodnoj su prirodi bizoni
potpuno istrebljeni; sačuvalo se samo u zoološkim vrtovima oko dva
tuceta. Godine 1922. bilo je osnovano »Internacionalno društvo za održavanje
bizona« sa zadaćom, koja mu je već u naslovu bila sadržana. Sačuvani
ostatak od 1920. god. vrlo se snažno namnožio sve do početka
Drugog svjetskog rata, tako da su neki dijelovi istočne Njemačke i Poljske
bili napučeni bizonima. Međutim po novinskim vijestima od prosinca
1945. godine stanje je jednako kao ono u godini 1920., jer je u svemu
ostalo tek 12 živih primjeraka, što mužjaka i ženki, tako da ipak postoji
nada, da će se moći spasiti evropski bizon od posvemašnjeg nestanka.


Posljednji je medvjed u švicarskoj ubijen 1904. godine, a još ga je
sredinom 19. stoljeća bilo u velikom broju, to vidimo po slijedećim podacima
:


U godini 1878.—1887. bijaše 25 komada ubijeno
„ 1888.—1897. „ 9
„ 1898.—1907. „ 3
„ 1908. „ —


Po izvještajima švicarske, medvjed je danas još samo čest na Uralu
i Bosni, gdje je u 10 godina od 1880—1890. bilo ubijeno 861 komad. Ris
je bio nekoć raširen preko cijele srednje i sjeverne Evrope, u Njemačkoj
je potpuno nestao, a u kantonu Wallis (švicarska) pao je posljednji primjerak
1862. godine. Divlja mačka pripada danas u najveće rijetkosti,
a isto tako i vukovi u švicarskoj.


Kod nas je na pr. dabar izumro u naše doba, jer ga je bilo u Srijemu
još 1857. godine uz Dunav po tamošnjim ostrvima, kao i u susjednoj
Bosni uz potok Ukrinu, a da je nekad bio obična životinja naše faune
dokazuju fosilni ostaci na ležištu krapinskog čovjeka u polupećini Hušnjakovo,
gdje je iskopano 158 komada kostiju. Sličnu sudbinu doživjet
će kujia, jer se nalazi u fatalnom numeričkom opadanju, kako to dokazuje
lovna statistika. Dok se još u 90-tim godinama prošlog stoljeća moglo
na teritoriju Hrvatske pobiti i uhvatiti oko 1.000—1.500 kom. kuna
u jednoj godini, dotle je na pr. godine 1915. ulovljeno samo 280 primjeraka,
a 1938. godine päo je taj broj na takav minimum, da se kune danas
broje među najveće raritete naše faune. Naročito je kuna zlatica gotovo
nestala, jer je osim lovaca tamani još i pučanstvo zbog krzna, a istodobno
su kune sadašnjim lovnim naredbama potpuno nezaštićene i mogu
se loviti preko cijele godine.


Interesantni su nam podaci, koje nam daje J. Kempf u svojoj knjizi
Požega (1910. god. Požega): » glasoviti putnici 19. vijeka Piller i
Mitterpacher zabilježili su 1782. godine, da je u gorama (misli se požeškim)
bila sva sila vukova i lisica, a u cerničkom vlastelinstvu da su ubili
dva risa. Opisivalac Slavonije Taube oko 1777. godine kaže, da je u gorama
od Pakraca do Požege bilo i medvjeda, a najviše oko Pakraca. Svako
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 39     <-- 39 -->        PDF

bi vlasteostvo u požeškom kraju ubilo tokom zime preko 100 komada
lisica i po 2 tuceta kuna«. Dragutin Hire piše u knjizi »Prirodni zemljopis
Hrvatske«, Zagreb 1905., da se »... god. 1883. doklatio u goru kod
Stubice ris, kojega je ubio lugar...«. Iz ovih podataka proizlazi, da je
i kod nas raširenje nekih životinja bilo mnogo veće, nego što je to danas.
Takav je slučaj sa medvjedom i risom. Medvjed dolazi u NR Hrvatskoj,
na Velebitu, Velikoj i Maloj Kapeli, Ličkoj Plješivici s Mazinskom planinom,
te na ostalim planinama Gorskog´ Kotara i to oko 87 primjeraka,
a i taj broj nije potpuno realan. Ris, koji je u najvećem dijelu Evrope,
već nestao u Jugoslaviji se sačuvao, ali je postao rijetkost u planinama
NR Makedonije i na jugozapadnoj granici NR Srbije.


U blizini Zagreba je gušter zelembać gotovo potpuno potisnut uslijed
kulture tla, a mnogli bi još nabrojiti mnogo slučajeva, gdje su vrste potisnute
iz pojedinih krajeva kod nas. Naš životinjski svijet je ugrožen od
svih gore navedenih uzroka, a k tome se pridružuje činjenica, da se naš
faunistički materijal skuplja od domaćih i stranih sakupljača ne samo
za naučne svrhe, nego za privatne zbirke. Postojali su stalni kolektori,
koji su skupljali endemne gušterice, ptice, kukce i predstavnike pećinske
faune. Fauna spilja je toliko specifična, da su razlike u fauni dviju prostorno
vrlo blizih spilja različite, prema tome predstavljaju neprocjenjivo
naučno blago. Nažalost pećinska fauna nije još dovoljno naučno proučena,
te predstavlja najinteresatnije neistražene biotope, a s druge strane
imade čitav niz prerazličitih nestručnjaka, koji tjerani idejom skupljanja,
skupljaju taj vrijedan faunistički materijal, koji obično i propada i
rijetko dolazi na pravo mjesto. Ovakve su »usluge« nauci vrlo štetne.
Često puta se životinjske vrste izvoze i na taj se način osiromašuje
fauna, na pr. unatrag godine dana izvezeno je ništa manje nego 20.583
komada obične naše kornjače, grčke čančare. Usprkos toga što je ona
dosta česta, izvoz u tolikom broju teško da bi jedna vrsta mogla podnijeti.


Kako vidimo, naša je fauna ozbiljno ugrožena, te je njena zaštita
vrlo aktuelna. Taj vrlo složeni, osebujni problem ne tretiramo samo mi
nego i svi kulturni narodi svijeta. Problematika zaštite životinjskih
vrsta ni u kojem pogledu nije laka. Cilj zoološke zaštite je taj, da se
održi naravan životinjski svijet i njihova životna područja, a najhitnija
dužnost zoološke zaštite je, da se spasu od izumiranja pojedine vrste.


Usprkos toga, što je zaštita životinjskih vrsta vrlo specifična, specifičnost
ne smije i ne može izdvojiti problematiku zaštite životinjskih
vrsta iz problematike zaštite opće prirode.


Nakon velikih promjena u prirodnim sredinama, nakon posvemašnjeg
nestanka nekih životinjskih vrsta u početku plaho, a zatim sve jace
javlja se težnja čovječanstva za uspostavljanjem normalnijih odnosa u
prirodi, gdje bi na okupu bili svi uvjeti za životne manifestacije članova
prirode. Kao jedan od glavnih momenata, koji zadobiva u zadnje vrijeme
sve više svoju vrijednost, jest ideja, ostaviti budućim pokoljenjima djelomične
dijelove iskonske prirode, a misao neracionalne eksploatacije sve
manje je aktuelna. Dobro kaže Eroegović u knjizi »život u moru«: »U
praktičnom pogledu iskorišćivanje živih bića može se vršiti racionalno,


t. j . bez naročite rizika i gubitka, samo ako se uzmu u obzir kompleksni
zakoni cjeline«.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Gotovo u svim zemljama kao i kod nas nastoje se naći putevi i mo


gućnosti očuvanja prirode. Evropa prednjači u zaštiti prirode, te se prve


misli i zakoni stvaraju u Evropi, tako da danas nema evropske države,


koja ne bi učestvovala u akciji na zaštiti prirode. U tome imade velikog


uspjeha švicarska, Poljska, švedska, Francuska i dr. Misao zaštite javlja


se i izvan evropskog kontinenta, tako USA, Kanada i Japan razvijaju


veliki pokret oko zaštićivanja prirode. SAD u 19. stoljeću stvara potpuni


rezervat, nacionalni park Yellowstone, te je u njemu obuhvatila ostatak


od par desetaka bizona, čiji se broj povećao do danas na par tisuća ko


mada. Time je dan novi oblik prostorne zaštite i približno značenje tog


termina, a ta forma zaštite prelazi brzo u Evropu.


U prvom redu formiraju se u zemljama društvene organzacije, od


nosno naučne ustanove, koje se specijalno bave pitanjem zaštite prirode.


Zatim postoje u tim državama i posebni zakoni, propisi o čuvanju pri


rode, a gdje to nije posebnim zakonima uređeno modificirani su u tu


svrhu poljski i šumski zakoni ili se to pitanje uređuje policajnim mje


rama.


Na primjer najstarije odredbe zaštite u švicarskoj još iz 1.200. god.
ali najjasnija, najstarija isprava o zaštiti potječe iz kantona Zürich iz
1339. godine. U kantonu Glarus bijaše u god. 1548. osnovan najstariji
švicarski, još danas postojeći »Wildasyl«. U lovnim zakonima švicarske
u 17. stoljeću govori se o lovostaji kao zaštitnom sredstvu. U svakom
kantonu švicarske počinje zaštita u drugo vrijeme, da bude potpuno obuhvaćena
zakonima 19. i 20. stoljeća. Takav je na pr. Lovni zakon od 1925.
godine još danas na snazi, zatim Zakon o ribarstvu od 1888. godine također
na snazi.


Ima problema, koji se ne mogu riješiti unutar jedne države, nego
zahtjevaju međunarodnu suradnju, kao što je na pr. zaštita ptica selica,
riba selica (lososi, sleđevi) i kitova. Neobično je koristan i ozbiljan rad
Međunarodnog savjeta za lov (Conseil International de la Chasse), koji
je osnovan 1930. godine i održao je nekoliko sastanaka.


Godine 1928. osnovan je Međunarodni ured za zaštitu prirode sa sjedištem
u Bruxellesu, a godine 1948. dolazi do osnivanja Međunarodne
Unije za zaštitu prirode (Union Internationale pour la Protection de la
Nature) sa sjedištem u Bruxellesu. Da se stvore što bolji uvjeti i mogućnosti
zaštite ide se za unificiranjem nomenklature, jer se u praksi
pokazalo pa i kod nas, koliko je potrebna čistoća pojmova forme zaštite.
U svrhu rješavanja tih problema organiziraju se internacionalni kongresi,
a svaki takav skup daje nove impulse u radu na zaštiti.


U vezi provedbe zakona zaštićuju se pojedinačne vrste ili se životinje
prostorno zaštićuju, stvaranjem rezervata i nacionalnih parkova.
Poljska je na pr. osnovala 59 rezervata za zaštitu životinja, švicarska
zaštita životinja postavlja u okvir evropske zaštite prirode, pomoću mreže
rezervata, švicarska također naseljava neka svoja područja ponovno sa
nestalom divljači; tako naseljuju kozoroga. U Njemačkoj u području
Elbe, u Francuskoj u području delte Rhone; isto tako u Norveškoj, Švedskoj
i u Rusiji kod Voroneža postoje zaštitna područja za dabrove.


U Africi osnovan je Albertov park u svrhu zaštite slonova i gorila,
dok je Garamba, također u Africi, osnovan uglavnom u svrhu zaštite
bijelog nosoroga.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 41     <-- 41 -->        PDF

U takvim rezervatima odnosno nacionalnim parkovima za vrijeme
nepovoljnih klimatskih faktora, jake suše odnosno zime, zaraze i slično,
posvećuje se velika pažnja životinjama i pristupa se njezi one vrste, koja
je pogođena nastalim promjenama. Tamo gdje je zaštita provedena unatrag
više godina, rezultati su očigledni i ispoljuju se u povećanju broja
individua zaštićene vrste, što je za privredu od velikog značenja. Tako
je na pr. u SAD i Kanadi uslijed nerazumnog uništavanja 1889. godine
ostalo u svemu 135 grla američkih bizona, zaštitom i pravilnim mjerama
uspjelo je, da se broj poveća na 18.000.


Kako se provodila i kako se provodi zaštita životinja kod nas?


U Hrvatskoj je 1885. godine osnovano »Zagrebačko društvo za zaštitu
životinja«. Po prvoj temi, koja se tretirala na prvom sastanku »Zaštita
životinja od mučenja«, može se odmah konstatirati, da je zaštita
bila s užom problematikom i odnosila se na domaće životinje i korisne
ptice. Kod spro vođenja programa zaštite apelira se kod pučanstva samo
na emocionalnu stranu.


God. 1889. pokušava se stvoriti Zemaljsko družtvo za zaštitu ptica,
kao što postoji i u drugim zemljama. Izdaje se list »živobran«, osjeća se
općenito vrlo živ rad na zaštiti ptica i domaćih životinja.


šire ideje o zaštiti prirode i čuvanju prirodnih spomenika na teritoriju
Hrvatske dolaze do izražaja već u našem najstarijem zakonu o
lovu od 12. IV. 1893. godine, u Zakonu o zaštiti spilja od 30. VII, 1900.
godine, u raznim naredbama o ribolovu. Vrijedna je naredba bivše Kr.
zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od 21. III. 1910., koja se tiče
čuvanja remek-djela prirode.


Godine 1937. formira se Povjerenstvo za zaštitu prirode. Na sjednicama
se raspravljalo o izradi nacrta zakona o zaštiti prirode, pomišlja se
također i na izdavanje časopisa »Zaštita prirode«. Povjerenstvo podržava
veze s Internacionalnom Unijom.


Na propagiranju zaštite prirode u Hrvatskoj naročitih zasluga imade
Hrvatsko prirodoslovno društvo, koje je stalno vodilo brigu o čuvanju
prirode i o svim ugroženim prirodnim objektima još od 1922. godine. Od
godine 1950. radi unutar Prirodoslovnog društva, sekcija za zaštitu i
proučavanje prirode.


Organiziranim radom na zaštiti prirodnih rijetkosti započelo se u
NR Hrvatskoj 1946. osnivanjem Zemaljskog zavoda za zaštitu prirodnili
rijetkosti. Krajem 1949. godine izlazi Zakon o zaštiti prirodnih rijetkosti
u sklopu Zakona o zaštiti spomenika kulture. Zavod počinje intenzivno
raditi na zaštiti objekata razne naravi, a iz godine u godinu rad se proširuje
i javljaju se novi problemi.


Takav jedan problem je zaštita naše faune. Odmah na početku javljaju
se poteškoće, jer svaka životinjska skupina predstavlja problem za
sebe. Dosada smo nekako navikli slušati o zaštiti ptica ili sisavaca, ali


o zaštiti nekog tritona ili zmije otrovnice, predstavlja nešto novo, ali su
prilike takve, da se osjeća potreba proširenja djelokruga zaštite nad sve
ugrožene vrste.
Kao prva, a ujedno najugroženija skupina životinja su sisavci. Nekoć
je naša zemlja bila bogata faunom sisavaca i po vrstama kao i po broju
individua, a danas neke zvijeri spadaju u prave raritete. Već sam u početku
iznijela klasičan slučaj nestanka dabra, a skoro i kune zlatice u


247
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 42     <-- 42 -->        PDF

povjesno doba, a druge vrste idu sigurnom nestanku u susret. Baš kod
sisavaca nam se kruto osvetila podjela na štetne i korisne, jer su mnogi
sisavci predmetom lova.


U slučaju sisavaca ozbiljnost problema zahtijeva pravilno odnosno
realno rješenje s obzirom na postojeće činjenice, koje nas tjeraju na
brzo rješavanje. U NR Hrvatskoj su sisavci djelomično zaštićeni lovnim
zakonom i zakonom o šumama. Po zakonu o lovu postoji zaštićena i nezaštićena
divljač. Nezaštićene se vrste mogu loviti i ubijati preko cijele
godine bez brojčanog ograničenja, s druge strane te iste nezaštićene životinje
predstavljaju najveće faunističke rijetkosti, te su od najvećeg
značenja ne samo za nas, nego imaju evropsko značenje. To se odnosi
na divlju mačku, obje kune, jazavca, zerdava. Ovom zakonskom odredbom
osudili smo ove zvijeri na potpunu propast, a da je tome tako, svjedoče
nam izvještaji pojedinih lovačkih društava o broju tih ubijenih životinja
na pojedinim lovištima.


Interesantan je stav nekih evropskih zemalja kao: švicarske, Njemačke
i Austrije prema zaštiti grabežljivaca. U nacionalnim parkovima švicarske
su grabežijivci potpuno zaštićeni, ili individualno kao kuna zlatica,
koja uživa potpunu zaštitu. U Njemačkoj i Austriji je trovanje zvijeri potpuno
zabranjeno bez obzira na favorizirane lovne vrste. Švicarska smatra
zvijeri sanitarnim trupama. Usput ću samo spomenuti, da postoji namjera
Austrije, da zaštiti Karavanke, gdje naši medvjedi i divlje mačke prelaze
iz Jugoslavije u Austriju.


Ovdje se konkretno javlja potreba revizije popisa proskribiranih lovnih
životinja u smislu kriterija biološke nauke. Lovci mogu mnogo učiniti
s obzirom na zaštitu prirode ako racionalnim načinom tjeraju lov, a to znači,
ako s jedne strane gaje plemenitu divljač, a s druge strane ne zatiru grabežljivce
preko mjere. Lov na zvijeri trebao bi se svesti u racionalne granice,
te bi za ugrožene vrste trebalo uvesti lovostaju, kakva vrijedi za t. zv.
plemenitu divljač, koja se ne smije ubijati ili hvatati u svako doba godine,
pogotovu ne u vrijeme parenja i leženja. K tome bi kod progona grabežljivaca
trebalo postupati od slučaja do slučaja već prema prilikama, jer nije
i ne može biti svejedno, da li se grabeži jivci u jednakoj mjeri uništavaju
u predjelima, koji njima obiluju ili predjelima u kojima su rjeđi. Kod vrsta,
koje su već vrlo rijetke te su postale prirodni spomenici, trebalo bi lov zabraniti
potpuno ili na dugi niz godina, dok se ponovno ne razmnože. Osim
krupnih sisavaca, u prirodi dolazi velika množina malih sisavaca, koji su
u šumarstvu i poljoprivredi od neprocjenjive vrijednosti. Oni nisu obuhvaćeni
nikakvim zaštitnim mjerama, a jedno je sigurno, da se uništavaju i
tako se čini šteta našem gospodarstvu. To su u prvom redu šišmiši, rovke,
jež, krtica. Ove životinje hrane se isključivo kukcima. Šišmiši na primjer
čiste naše šume i voćnjake od kornjaša i njihovih ličinaka. Gotovo svaka
vrsta šišmiša hrani se drugim vrstama kukaca.


Osim korisnih sisavaca, u korisne ubrajamo, bogatu vrstama, skupinu
guštera. Gušteri se mnogo tamane zbog neznanja, jer se smatraju otrovnima,
zbog gadljivosti i si., a to je po koristi najvrednija skupina među
gmazovima. U korisne, a dosta rijetke, ubrojili bismo neke naše vodozemce,
korisne krastače žabe. K tome treba pribrojiti veliki broj korisnih kukaca.
Sve navedene skupine su trajno ili povremeno korisne, koje služe čovjeku
i omogućuju mu bolje rezultate u šumarstvu i poljoprivredi.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Uzmimo slučaj rusog šumskog mrava. U NR Sloveniji, Bosni i Hercegovini
sabiru se kukuljice mrava i izvoze u priličnim količinama, šumska
gospodarstva to dozvoljavaju i ne sluteći kakvu štetu čine šumi. Rusi mrav
u velikom postotku jede razne šumske kukce, njih ön lovi oko svog mravinjaka.
Analiza ovog lova govori, da većina lova jednog mravinjaka otpada
na štetne šumske insekte. Procjene nekih prirodnjaka (Forel, Eidmann)
govore, da jedan veći mravinjak u toku proljeća, ljeta i jeseni ulovi za svoju
ishranu 2—5 mil. različitih kukaca. U Njemačkoj se zaštiti mravinjaka posvećuje
velika pažnja, a postoje čak i laboratorij za umjetno razmnožavanje.
Belgija se naročito bori za zaštitu kukaca.


Svim korisnim životinjama bez obzira na vrstu, trebalo bi posvetiti veliku
pažnju, trebalo bi ih zaštititi zakonom o šumama, budući da su baš u
šumarstvu i poljoprivredi od velikog značaja. Trebalo bi pravilno shvatiti
vrijednost ovih pomagača čovjeka i omogućiti im nesmetan razvoj.


Da se provede što bolja i efikasnija zaštita ovih do sada nezaštićenih
korisnih životinja, potrebno je, da se odgoji u tom smislu lugarsko osoblje,
koje na terenu zaista i vrši zaštitu.


Kao jedna od vrlo ugroženih skupina životinja su naše slatkovodne
ribe. Ugroženost riba proističe iz više uzroka. Jedan uzrok je lov riba za
hranu. Lov riba za ljudsku hranu može biti racionalan i neracionalan; ovaj
posljednji se odnosi na krivolovce, koji na sve moguće načine, dinamitom,
omamljivanjem, trovanjem sokom od mlječike (Euphorbia sp.) kamenjem
i slično dolaze do riba. Time mogu biti ugrožene sve jestive ribe, bilo da su
obične vrste ili predstavljaju rijetke, endemne vrste. Drugi uzrok ugroženosti
riba leži u smanjivanju vodenih površina, koje predstavljaju životna
područja riba. Smanjivanjem vodenih površina su u opasnosti naročite ribe,
koje predstavljaju urođene oblike, kojih areal i onako nije velik. Kao posljedica
industrijalizacije, elektrifikacije i drugih djelatnosti čovjeka je pogoršavanje
i mijenjanje životnih uslova riba, tako da one ne mogu vršiti
biološke funkcije kao što je razmnožavanje. Mnogostrani negativni utjecaji
imaju za posljedicu nagli brojčani pad riba kao i smanjivanje tjelesne
veličine, a ove pojave su najbolji dokaz za njihovu ugroženost.


Rotsee kod Luzerna, nekoć bogat ribom, danas služi za kanalizaciju
građa Luzerna i ribe sada tamo izumiru. U švicarskoj se stručnjaci za
ribarstvo bore za održavanje područja gdje ribe mrijeste i za održavanje
čistoće voda.


Prema Z. Taleru, kod nas su od naših slatkovodnih riba najugroženije
mekousne pastrve iz roda Salmo thymus, koje predstavljaju endeme i rijetke
stanovnike zapadnobalkanske ihtiofaunističke provincije, a njihovo rasprostranjenje
je veoma ograničeno. Mekousne nastavaju samo nekoliko voda,
odnosno samo dijelove toka u dužini od 4 km pa do nekoliko desetaka km.


Kako su naše mekousne pastrve ugrožene od svih naprijed navedenih
uzroka, a osim toga kako one predstavljaju najveće prirodne rijetkosti, većinom
isključivo vezane za naše krajeve, njihova je zaštita vrlo aktuelna. Zaštita
bi se mogla provesti: 1. Zakonom o zaštiti spomenika kulture i prirodnih
rijetkosti, 2. Zakonom o slatkovodnom ribarstvu uz stvaranje rezervata
sa strane Konzervatorskog zavoda u Zagrebu. Najveći dio zaštitne
borbe morao bi se usredotočiti na suzbijanje krivolovstva odnosno na poštivanje
zakonskih propisa.


24»
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Sve naprijed navedene životinjske vrste mogle bi se obuhvatiti postojećim
zakonima odnosno u tu svrhu modificiranim šumskim i lovnim
zakonom.


U NR Hrvatskoj do sada najbolju zakonsku zaštitu imadu ptice, jer su
Zakonom o lovu obuhvaćene gotovo sve bilo da su korisne za privredu i šumarstvo
ili su prirodne rijetkosti. S obzirom na zakonsku zaštitu ptica možemo
se staviti uz bok ostalih evropskih zemalja.


što se tiče provedbe zakonskih odredaba na terenu, tu stvar odmah
izgleda drugačija, jer se zakonski propisi na sve moguće načine izigravaju.
Po podacima koje smo mogli prikupiti izvezle su se u zadnje dvije godine
neke vrste ptica, koje predstavljaju najveće prirodne rijetkosti. Zaštićene
životinje se nadalje love, ubijaju, prodavaju i izvoze.


Uz sam zakon trebalo bi formulirati posebne propise, koji bi omogućavali
zaštitu i to prema vrsti i stepenu ugroženosti. Mislim, da se za ptice
kani formulirati posebni propisi.


Osim navedenog potrebno je uvesti kontrolu nad izvozom bilo prepariranih
ili živih životinja, mladunčadi, a kod ptica i nad izvozom jaja.


U vezi sa svim naprijed iznesenim problemima zaštite naše faune, održala
se 5. travnja 1954., konferencija na prijedlog Konzervatorskog zavoda
u Zagrebu uz suradnju Hrvatskog narodnog zoološkog muzeja u Zagrebu.
Konferenciji su bili prisutni predstavnici svih zainteresiranih nadleštava,
ustanova i organizacija, te su se tom prilikom, nakon obilate diskusije, donijeli
zaključci o izmjeni »Naredbe o zaštićenoj i nezaštićenoj divljači i lovostaji
«, da se pristupi obradbi zaštite korisnih životinja za šumarstvo i poljoprivredu
unutar Zakona o šumama, da se obuhvate ugrožene vrste riba
»Zakonom o slatkovodnom ribarstvu.« Donijet će se posebni propisi za zaštitu
ptica, uvest će se kontrola nad izvozom živih i mrtvih životinja, isto
tako pojačati zaštitu na terenu. Istodobno će se svakom prilikom propagirati
zaštita prirode.


Kod poduzetnih mjera provedbe zaštite neka nam služi činjenica, da
naša fauna nije još potpuno naučno obrađena, da imade mnogo vrsta koje
predstavljaju prirodne rijetkosti ili su endemi ili su opet od ogromnog značenja
za poljoprivredu odnosno šumarstvo.


Moramo shvatiti, da smo preuzeli jedan dio golemih nastojanja cijelog
čovječanstva, koji združeni zajedničkom idejom ljubavi prema prirodi, vode
borbu, da priroda ne ostane osakaćena, bez svojih članova, jer kompletna
predstavlja naučnu vrijednost i ogroman izvor bogatstva za čovjeka.


\