DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 51     <-- 51 -->        PDF

pacija uopće, a napose uzurpacija šumom obraslih površina. Ovakav postupak je potreban
zbog lošeg iskustva iz 1952. god. Te je godine na području šumarije Zadar
taksacija vršila izmjeru šuma snimanjem i omeđašivanjem posjedovnog stanja. Kod
ovakove izmjere uzurpanti su uvelike počeli proširivati svoje prijašnje uzurpacije,
kako bi zahvatili što više zemljišta ili šuma općenarodne imovine. Da se takav rad
suzbije odlučili su narodni odbori kotara Zadar i Knin, da se svuda uspostavi gruntovna
granica, a posjedovna samo tamo gdje je uzurpant raniju uzurpaciju pretvorio
u drugu vrst kulture: oranicu, vinograd ili dr. Dakle ti narodni odbori ne priznaju
nikome uzurpacije šuma. Stoga se kod dosadašnjih izmjera šuma u Dalmaciji postavljaju
u terenu trajni međašnici po gruntovnom stanju tamo, gdje šuma dolazi do
gruntovne granice, iako možda pojedinci svojataju izvjesne dijelove šuma s naslova
uzurpacije. Tamo, gdje je šuma putem uzurpacija iskrčena i zemljište pretvoreno u
drugu vrst kulture (oranica, vinograd i dr.), međašnici se postavljaju na posjedovnu
granicu.


Kako su u Istri slične prilike, treba tamo postupati analogno kao u Dalmaciji.
Uzurpacije se svuda urisuju u katastarske karte i šumske karte svih vrsta i o
njima se vodi posebna očevidnost sa potrebnim podacima.


Baza je za ustanovljivanje površina šuma katastarska karta i zemljišnoknjižna
površina. U iskazu površina svake gospodarske jedinice ima se stoga unijeti i zemljišnoknjižna
površina (sa kat. česticama), s kojom treba uskladiti šumsku površinu,
dobivenu planimetriranjem gospodarskog razdjeljenja.


Likvidaci uzurpacija. Likvidacija uzurpacija postala je aktuelna od početka
1954. god., otkada je zaveden porez na prihod od zemljišta.


Postupak za likvidaciju uzurpacija zemljišta općenarodne imovine propisan je
Uredbom o organima i postupku za raspravljanje odnosa nastalih uzurpacijom (zauzećem)
zemljišta općenarodne imovine (Narodne novine broj 8/1954).


Po propisu čl. 4. i 6. zakona o proglašenju imovine zemljišnih i njima sličnih
zajednica te krajiških imovnih općina općenarodnom imovinom (Narodne novine broj
36/47) likvidiraju se uzurpacije na obradivom zemljištu biv. zemljišnih i njima sličnih
zajednica te biv. imovnih općina. Ovaj zakon odnosi se samo na biv. pokrajinu Hrvatsku
i Slavoniju, Međimurje i Baranju. Kako se propis ovog zakona ne odnosi na uzurpacije
šuma i šum. zemljišta navedenih biv. zajednica i imovnih općina, to se takove
uzurpacije likvidiraju po naprijed navedenoj uredbi, odnosno, ako se radi o uzurpacijama
starima više od 40 godina, po propisima o. g. z. u vezi čl. 4. zakona o nevažnosti
pravnih propisa, donesenih prije 6. IV. 1941. god. i za vrijeme neprijateljske
okupacije, u pogledu sticanja prava vlasništva dosjelošću.


Kada se prigodom izmjere šuma utvrdi koja uzurpacija, tada treba postupati
po navedenim pravnim propisima.


Međašni znaci. Međašne znakove prema tuđem posjedu treba postaviti odmah
nakon izvršene izmjere ili najkasnije slijedeće godine, da se ne izgubi privremeni
kolčići.


Gospodarsko razdjeljenje šuma. Odjele formirati po konfiguraciji terena, veličine
oko 50 ha. Bez jakih razloga ne treba mijenjati dosadašnju podjelu na odjele.
Odsjeke — sastojine izlučivati i po fitocenološkim zahtjevima. To je naročito potrebno
uvažavati kod prebornih šuma, gdje dosada nije bilo izlučivanja odsjeka ili je bilo vrlo
malo, a gdje pojedine šumske zajednice traže posebne načine gospodarenja. Na pr.:
Fagetum montanum, Fageto abietetosum, Fagetum subalpinum, Abieto Blechnetum,
Abieto-Piceetum calamagrostidis, Piceetum montanum, Piceetum subalpinum. (Vidi:
Dr. I. Horvat: Šumske zajednice Jugoslavije). Dosada izvršena fitocenološka istraživanja
i kartiranja naših šuma treba bezuvjetno koristiti kod uređivanja šuma.


Odjele i odsjeke snimati buzolnim teodolitom. Odsjeke, sastojine i Bezard buzolom,
ali ne i primjernim prugama.


Granice gospodar, jedinica, odjela i orientacione točke obilježavati odnosno
obrojčavati po uputstvima za uređivanje šuma. Upotrebljavati crnu masnu boju, koja
se drži dulje od crvene.