DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 54     <-- 54 -->        PDF

vrsta, 160 godina; za čiste hrastike u nizinama 140 godina; u stablimično mješanim
sastojinama sa bukvom, gdje je bukve glavna vrst, važi ophodnja za bukvu; u stablimično
mješanim sastojinama sa jasenom i brijestom, gdje su jasen i brijest glavne
vrste, sjeći će se i hrast u starosti od 80 godina. Jasen 80—100 godina. Grab može
i 60 godina. Meke vrste 40—50 god. Obični i crni bor 100 god. Alepski bor 80 god.
Pitanje ophodnje za ostale vrste Dalmacije raspravit će posebna komisija, koja će
raspravljati i o ostalim pitanjima gospodarenja sa šumama u Dalmaciji i Istri. Klepac
iznosi, da po svim njegovim ispitivanjma prirasta kod jele u Gorskom Kotaru izlazi,
da je kulminacija njenog prosječnog prirasta iznad 65 cm, pr. pr., pa je to — sa
biološkog stanovišta njena sjećiva zrelost.


Etat . Određivanje etata kod niske, srednje i visoke šume čiste i oplodne sječe
vršiti prema propisima Uputstva iz 1931. godine. Kako je površina najjača garancija
za održanje potrajnosti prihoda, to i za određivanje etata služi u prvom redu
normalna površina jednog razdoblja. Gdjegod je bez većih gospodarskih žrtava moguće,
treba izjednačenje etata i po površini i po masi provoditi unutar jedne gospodarske
jedinice. Ako to nije moguće, treba to izjednačenje provoditi unutar šumskoprivrednog
područja, a po potrebi i unutar šumskoprivredne oblasti. Gdje gospodarske
jedinice jednog područja još nisu sve uređene — a to zasada još nisu nigdje —
treba ova izjednačenja etata, za ovo prvo uređajno razdoblje, provesti na bazi podataka
dugoročne osnove sječa. Kod ovog izjednačivanja treba u blizini naseljenih mjesta,
gdjegod je iole moguće, izbjegavati kumuliranje prostorno velikih sječina.


Određivanje etata za preborne šume vršiti uglavnom po upustvima iz 1931. i
1937. i to iz razloga, koji su navedeni kod stavke »Primjerne površine«. Za naše
preborne šume nema podataka o dosada izvršenim sječama (kako to predviđaju uputstva
iz 1937.), da bi se mogli potražiti grafikoni masa najsličniji današnjim masama,
pa da se pomoću njih na temelju krivulja masa, koje bi imale ostati poslije
sječe, odredi etat. Kraj takvih uslova najjača garancija za održanje potrajnosti prihoda
u prebornim šumama zasada je minimalna masa, predviđena u uputstvima iz
1937. godine. Tu minimalnu masu moramo zasada smatrati uravnoteženom masom.
Ispod te minimalne mase ne smije pasti poprečna drvna masa cijele gospodarske jedinice
poslije sječe. Masa pojedinih odjela može pasti ispod te granice uslijed uzgojnih
zahtjeva. Da bi ta potrajnost prihoda bila što bolje osigurana, potrebno je što točnije
znati drvni inventar prije i poslije sječe kao i strukturu etata. Stoga je adređen postupak,
označen kod stavke »Primjerne površine«. Za pravilnu kalkulaciju etata potrebno
je još uvažiti i kretanje broja stabala po debljinskim razredima kao i kretanje
temeljnica kod raznih stojbinskih boniteta i raznih struktura sastojina, oba kretanja
u pravcu njihovih normala.


Kako je kod uređene preborne šume sa intenzivnim gospodarenjem tekući prirast
najvažniji regulator veličine etata, to je svakako najvažnije kod- naših prebornih
šuma što prije utvrditi stvarne tekuće priraste.


-Aerofototaksacija. Šumsko gospodarstvo u Zagrebu počelo je u 1953.
primjenjivati aerofotogrametrijske snimke kod geodetskih i taksacionih radova, pa je
tako došlo i do nekih zaključaka u tom pogledu. Pomoću navedenih snimaka, a upotrebom
modernih fotogrametrijskih stereoinstrumenata, mogu se od geodetskih radova
vršiti izlučivanja i kartiranja: međa odsjeka — ako su razlike u sastojinama
osjetne — čistina, prosjeka, grebena, većih vodotoka i slojnica, te brzo doći do temeljnih
gospodarskih nacrta 1 : 10.000. Od taksacionih radova mogu se vršiti izmjere
visina stabala u rijetkom sklopu i određivati: sklop, vrste drveća, broj stabala, dimenzije
krošanja, drvna masa i bonitet stojbine. Snimci se mogu koristiti i kod formiranja
gospodarskih jedinica te brze inventarizacije odnosno uređivanja privatnih šuma.
Izravnim radom na terenu treba i nadalje vršiti: reambulaciju, opis sastojina, izmjenu
visina u gustom sklopu, primjerne pruge, izbrajanje stabala cijelih sastojina, starost
stabala, kvalitetu drveta te prirast. Za korištenje aerofotogrametrijskih snimaka
potrebni su i posebni stereoskopski instrumenti, naročito Zeissov zrcalni Stereoskop,
Zeissov aeroprecrtavač, Antograph A8. Ti su instrumenti dosta skupi i nabavljaju se
iz inozemstva.