DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Treba nastojati, da se i granice gospodarskih jedinica šuma općenarodne imovine
isto kao i granice gospodarskih jedinica privatnih šuma i onih za melioraciju,
podudaraju sa granicama narodnih odbora kotara. Razlog je već naprijed naveden.


Reambulacija međa, ako se vrši zasebno, ima se provoditi prije ostalih uređajnih
radova.
Izravnanje etata unutar jedne šumskoprivredne oblasti vrši onaj, tko sastavlja
elaborate, a ne ministar odnosno državni sekretar.


Iz Uputstva treba izbaciti sve propise, koji su imali vezu sa planskom distribucijom
sječivih masa na pojedine sektore korisnika, jer takve dstribucije više ne
postoji.


One propise, koji su u vezi sa državnom administracijom — a to su: postupak
oko odobravanja uređajnih elaborata, oko ispitivanja odnosno odobravanja godišnjih
prijedloga sječa te pošumljivanja i t. d., vođenje očevidnosti iskorištenih drvnih masa
i izvršenih pošumljivanja — treba prilaogditi postojećoj organizaciji odnosno dati
samo opće upute.


Ad toč. 2. Kadrovi


Poslovi taksacija su sastav novih i revizija postojećih uređajnih elaborata te
vođenje očevidnosti iskorištenih drvnih masa. Osoblje taksacija ima se stoga osloboditi
svih poslova, koji nisu u uskoj vezi sa navedenim radovima. To su na pr. poslovi:
krčenja šuma, zaštitnih šuma, zamjena zemljišta, komasacija, vodnih zajednica
i si.


Kako dobar dio starih iskusnih taksatora izlazi uskoro iz službe, a taksatora
srednje starosti vrlo je malo, to treba taksacije odmah popunjavati stručnim iskusnim
osobljem iz gospodarstva ili šumarija.To osoblje mora biti dobre fizičke kondicije i
mora imati volju za poslove uređivanja.


Svaki stažist šumar, inženjer treba, po mogućnosti, provesti na uređivanju terenski
i kancelarijski rad jedne sezone, a od stažista, tehničara onaj, koji se za taj
posao sam opredijeli i koji je dobar crtač. U taksaciji treba i po jednog geodeta.


Veći dio osoblja u taksaciji mora biti stalan. Kod premještaja osoblja u ili iz
taksacije treba tražiti i mišljenje šefa taksacije. Njegovi opravdani razlozi imaju se
uvažiti. Inače on ne može odgovarati za uspjeh posla taksacije. Samo na prednji
način moći će se izbjeći štetna fluktuacija osoblja odnosno formirati stalni kadar
toga osoblja.


Iz taksacije se ne može premjestiti onaj, tko nije u kancelariji sredio terenske
podatke.


Terenske sekcije treba opremiti priborom za smještaj, spavanje i hranu.


Terensko osoblje taksacija, koje radi u terenu 6—8 mjeseci, treba osigurati besplatnom
obućom, odijelom i kišnim kabanicama, bilo da se na to osoblje protegnu
propisi, koji reguliraju ta primanja kod lugarskog osoblja, bilo da se to pitanje
riješi kao za terensko osoblje geodetske uprave.


Ad toč. 3. Organizacija


Na početku savjetovanja bila su 3 gledišta: 1. da služba uređivanja šuma ostane
decentralizirana po šumskim gospodarstvima kako je danas; 2. da se u Zagrebu
osnuje centralni ured, kojemu bi današnji odjeli za uređivanje šuma u sjedištima šumskih
gospodarstava bile ispostave; 3. da se osnuje jedna taksacija u Zagrebu za šume
kontinentalne Hrvatske i jedna u Splitu za šume primorske Hrvatske.


Nakon duge i žive diskusije o prednostima odnosno slabostima kako centralizirane
tako i decentralizirane službe uređivanja te o velikoj važnosti te službe u
budućoj organizaciji šumarske službe donesen je konačno jednoglasni zaključak, da se
u Zagrebu osnuje Zavod za uređivanje šuma bez obzira na to, da li će šumarska
služba biti organizirana na bazi šumskih gospodarstava kao poduzeća i sa šumarijama
kao njihovim pogonima ili na bazi samostalnih šumarija i inspektorata. Stalne
ispostave bi bile u Splitu i Rijeci. Povremene prema potrebama i to tako dugo, dok


262