DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 63     <-- 63 -->        PDF

bj nadzor nad održavanjem šumskog reda, izdavanjem izvoznica za izvoz drva
i nad podizanjem, proširenjem, i obnovom pilana i drugih postrojenja za preradu
drveta;


c) preispitivanje konsignacije stabala;
d) nadzor nad provađanjem lovno-uređajnih elaborata za državna lovišta u koju
svrhu ispituju godišnje planove lovne proizvodnje za ta lovišta;
e) nadzor nad izvršenjem godišnjih planova lovne proizvodnje za sve kategorije
lovišta.
Član 3.
Šumarski inspektorati u poslovima uređivanja šuma


— vrše izradu i reviziju šumsko-uređajnih elaborata;
— vode očevidnost o stanju i korišćenju šumskog fonda;
—daju mišljenja i prijedloge za odstupanje od uređajnih elaborata, o komasaciji
i odvodnjavanju šuma i šumskih zemljišta.


Član 4.
Šumarski inspektori ovlašćeni su:


— da obustave rad u šumi koji je u protivnosti s propisima i šumsko-uređajnim
elaboratima;
— da obustave odnosno zabrane neodobrene sječe šuma, da zabrane i odobrenu
sječu ako se ona vrši na nepropisan način kao i da obustave ili zabrane sječu neobilježenih
stabala;
— da obustave ili zabrane krčenje šume kao i druge radnje kojima je cilj da
se šumsko zemljište pretvori u drugu vrstu kulture, ako za to nije izdana propisana
dozvola;
— da zabrane svaku sječu i radove u šumi, ako se provode na način koji znači
pustošenje šume;
— da oduzmu bespravno posječeno drvo i da obustave odnosno zabrane preradu
kriumčarenog drva;
— da poduzimaju i druge mjere, ako su na to ovlašćeni posebnim propisima ili
rješenjem.
Član 5.
Sve mjere iz predhodnog člana određuju se pismenim rješenjem.
Protiv rješenja šumarskog inspektora žalba se podnosi državnom´ sekretaru za


poslove narodne privrede.
Žalba se podnosi u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.
Ako se utvrdi da postoji temelj za pokretanje disciplinskog, administrativno


kaznenog ili krivičnog postupka šumarski inspektor dužan je podnijeti prijavu nadležnom
državnom organu.


O izvršenom privremenom oduzimanju drva šumarski inspektor dužan je odmah
obavijestiti državnog organa nadležnog za vođenje krivičnog odnosno administrativnokaznenog
postupka.


Član 6.


Za šumarskog inspektora može biti postavljen šumarski inženjer s položenim
stručnim ispitom i najmanje deset godina prakse u struci.
Šumarskim inspektoratom rukovodi šef koga određuje državni sekretar za po7
slove narodne privrede iz reda šumarskih inspektora.


Član 7.
Ova Uredba stupa na snagu danom objavljenja u Narodnim novinama.


Broj: 4871—1954. Predsjednik:
Zagreb, 23. ožujka 1954. Jakov Blažević v. r.


269