DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Na temelju člana 52. točka 4. i 5. Zakona o šumama Izvršno vijeće Sabora
Narodne Republike Hrvatske donosi


U´R E D B U


o organizaciji šumarske službe


Član 1.
Upravne poslove iz oblasti šumarstva na području kotara vrši narodni odbor
kotara.
Član 2.
Neposredno upravljanje i gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u općenarodnoj
imovini vrše šumarije.


Šumarije osniva narodni odbor kotara kao ustanove sa samostalnim financiranjem
prema odredbama Osnovne uredbe o ustanovama sa samostalnim financiranjem
(Službeni list FNRJ broj 51—1953).


Član 3.
Područje šumarije određuje narodni odbor kotara u sporazumu s Državnim sekretarijatom
za poslove narodne privrede.
Područje šumarije obuhvaća površinu šuma i šumskog zemljišta na kojoj se
može voditi racionalno šumsko gospodarenje.
Ako područje jedne šumarije iz šumsko-uređajnih razloga treba obuhvatiti dio
područja dvaju ili više narodnih odbora kotara šumariju osniva narodni odbor kotara
na čijem se području nalazi pretežni dio šuma, a područje šumarije određuju sporazumno
odnosni narodni odbori u sporazumu s Državnim sekretarijatom za poslove
narodne privrede.
Član 4.
Zadatak je šumarija, da


— vrše čuvanje i zaštitu šuma;
— obavljaju poslove pošumljavanja, njegovanja šuma i melioracije šumskog
zemljišta;


— vrše sanitarne sječe, čišćenja i prorede šuma;
— prodaju šumske proizvode;
— vrše smolarenje;
— osiguravaju potrebna sredstva i vode brigu o izvođenju građevinskih radova
u šumarstvu, a u slučaju kad nije uspjelo nadmetanje prema postojećim propisima
izvode građevinske radove u vlastitoj režiji;


— se brinu o uzgoju, zaštiti i korišćenju divljači te uređivanju lovišta;
— vrše i ostale poslove u vezi upravljanja i gospodarenja šumama, ukoliko nisu
stavljeni u nadležnost republičkih organa.
Naprijed navedene zadatke šumarije vrše na temelju godišnjih gospodarskih
planova koji moraju biti u skladu s dugoročnim osnovama sječa i obnove šuma odnosno
šumsko-uređajnim i lovno-uređajnim elaboratima.


Godišnje gospodarske planove šumarija prihvaća narodni odbor kotara prilikom
donošenja društvenog plana.
Član 5.
Narodni odbor kotara može vršenje nadzora nad privatnim i zadružnim šumama
prenijeti na šumarije.
Član 6.


Upravitelj šumarije mora biti šumarski inženjer s položenim stručnim ispitom.
Iznimno upravitelj može biti i osoba sa srednjom šumarskom stručnom spremom
s najmanje 5 godina prakse i položenim stručnim ispitom.


Upravitelja šumarije postavlja narodni odbor kotara u suglasnosti s državnim
sekretarom za poslove narodne privrede.