DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 72     <-- 72 -->        PDF

ski : Iskorištavanje šuma u periodu 1947.—1952. u NR Makedoniji. — Ing. Đ. Tomašević
: Prvi rezultati pošumljavanja u smjesi sa poljopdjelskim kulturama. —
Ing. B. Pejoski : Otok »Golemi Grad« na Prespanskom jezeru — važan floristički
i faunski objekt.


U br. 1/1954 ovi su članci: Doc. ing. R. Pejoski : Prilog poznavanju molike
(kora i drvo). — Ing. B. Nič o ta : XI. kongres Međunarodne unije instituta za šumarstva
istraživanja. — Ing. V. Poplavski : Gospodarsko razdjeljenje šuma. —


A. Serafimovski: Pred novom gradacijom gubara kod nas.
DRVNA INDUSTRIJA — ZAGREB
1—2 broj 1954 ima članke: Dr. R. Benić : Ljetna i zimska sječa jelovine u
Goskom Kotaru. — Ing. F. Štajduhar : Proizvodnja ploča vlaknatica i iverica.


— Ing. A. V r a n d e č i ć-K o s t i j a 1: Svojstva i potreba sintetskih ljepila. — F.
Miler : Kroz drvno-industrijska poduzeća zapadne Njemačke. — F. W. Holland :
Lijepljenje i zagrijavanje drveta pomoću visokofrekventne struje. — Ing. J. J o v anović
: Pilanska gravitaciono-alimentaciona područja, a ne slobodne licitacije. —
I. Petrić : Britansko tržište drveta u 1953. — I. P.: Razvoj svjetske proizvodnje i
trgovine drvnom celulozom u 1952 godini. — Ing. D. Radimir : Nekoliko dokumenata
međunarodne suradnje na području šumarstva i drvne industrije.
STRANA STRUČNA LITERATURA


NOVE NAPRAVE ZA ODREĐIVANJE VLAGE FURNIRA


1) The Risborough Naiad, R. A. G. Knight, T. F. S. Carruthers i Miss. A. M.
Thomas, Wood, Vol. XVI, No 11, November 1951, London, s. 416—417.


U proizvodnji šperovanog drveta prerađuju se sirovi (vlažni) trupci u furnir,
koji u toku procesa prerade mora biti osušen na točno određenu vlagu. Za sušenje
se upotrebljavaju sušare na valjke ili sušare na vrpce. Kapacitet ovih sušara kreće
se od 11.8 do 118 m3 (5000 do 50000 super feet) po satu. On ovisi o vrsti drveta,
debljini furnira, početnoj vlazi i veličini tvornice. Kvalitet šperovanog drveta ovisi
među ostalim i o pravilnom sušenju furnira. Zbog toga je potrebno stalno vršiti kontrolu
vlage furnira, da bi se utvrdilo, da li je furnir osušen do određenog postotka
vlage, a ne možda ispod ili iznad te vlage.


Veliki kapacitet sušare furnira zahtijeva brzi način utvrđivanja vlage drveta.
Metod sušenja u peći kod temperature od 210—220 F° (100—105° C) imade tu manu,
da traje predugo (nekoliko sati). Uslijed toga nije moguće stalno kontrolirati vlagu
furnira i na osnovu ove kontrole regulirati samo sušenje furnira.


Forest Products Research Laboratory u Princes Risborough konstruirao je posebnu
napravu za brzo sušenje furnira. Ova se naprava osniva na primjeni infracrvenog
svjetla. Autori su ovu napravu nazvali najadom1 iz Risborough-a. Naprava
se sastoji od jednog okvira sa 2 reda žarulja, između kojih se kreće lanac konvejer,
na kojem su pričvršćeni uzorci furnira. Ovi su uzorci vagani na početku, pričvršćeni
na lanac sa kojeg se poslije sušenja automatski otkvače i ponovno važu. Svaki red
imade 9 žarulja od 250 W. Lanac konvejer kreće se brzinom od 6V2" /min (16,5 cm/
min). Radijacija infra crvenog svjetla dovodi uzorke furnira do temperature od 100° C.


1 Najade su u grčkoj mitologiji imaginarna mala lijepa stvorenja, koja žive u
izvorima, rijekama (nimfe, vodene vile) za koje se predpostavljalo da imadu nadnaravnu
moć.


278