DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 77     <-- 77 -->        PDF

dijelova Evrope oslanjaju se pisci, uz vlasito iskustvo, s jedne strane na klasična djela
Becka-Mannagette, Adamovića i Riklia, a s druge strane na moderna biljnosociološka
istraživanja Soa u Mađarskoj, Enculescua i Borze u Rumunjskoj, Horvata, Knappa
i Oberdorfera u Jugoslaviji i Stojanova u Bugarskoj. Jugoslaviju raščlanjuju bazirajući
na Horvatovoj karti šumskih zajednica — koja je prikazana u izvanrednoj tehnici


— u nekoliko područja: hrvatsko-slavonsko područje kitnjaka i graba (Querceto-
Carpinetum croaticum), područje bukve i jele (Fagetum illyricum), srpsko područje
sladuna (Quercetum confertae cerris) i t. d. U Hrvatskoj obraćena je naročita pažnja
raščlanjenosti šuma kitnjaka i običnoga graba, acidofilnim kestenovim šumama, šumi
"bukve i jele na neutralnoj podlozi i šumama jele i rebrače (Blechno-Abietum) na kiseloj
podlozi i t. d. Isto je tako vrlo iscrpljivo prikazana šumska vegetacija u Srbiji.
Zimzeleno područje obrađeno je ukratko u posebnom poglavlju pod imenom jadranske
podregije.
Treće poglavlje nosi naslov: »Temelji evropskog uzgajanja šuma«. Polazeći od
činjenice, da šumske zajednice zavise o klimi, razlikuju pisci glavna šumsko-uzgojna
područja Evrope, i to: sjeveroevropsko crnogorično-brezovo područje, sjeveroistočno
crnogorično-listopadno područje, srednjoevropsko bukovo-hrastovo područje, zapadnoevropsko
listopadno područje, alpsko područje, jugoistočno hrastovo-bukovo područje,
istočnoevropsko hrastovo i šumsko-stepsko područje, Krim i Kavkaz, i najzad junoevropsko
kestenovo i zimzeleno područje.


Prikazujući za nas najznačajnije jugoistočno područje Evrope ističu pisci naročito
značenje crnog bora, munjike, molike i omorike, a u sredozemnim krajevima
alepskog bora, crnog bora i zimzelenog drveća. Tom prilikom daju pisci zanimljive
direktive za obnovu i uzgajanje šuma i upozoravaju na važnost resurekcione sječe.


Na kraju — u završnom poglavlju — nalaze se zanimljivi zaključci. Iz analize
šumske vegetacije utvrđene su razlike između pošumljenih sjevernih i istočnih krajeva
Evrope i slabo pošumljenih zapadnih i južnih dijelova, koje su u vezi ne samo
s klimatskim razlikama, nego i kulturno-gospodarskim utjecajima. Obnovi šume treba
pristupiti s mnogo razumjevanja. Od najvećeg su značenja za uzgoj šuma »nove spo´
znaje na području prirodnih temelja uzgoja šuma, naročito s obzirom na rase drveća,
uzgoja i unošenja stranih vrsta na temelju točnog poznavanja prilika staništa. To
nam opravdava nade u veće prirode šuma u budućnosti«. »Ali ovo optimističko gledanje
na budući evropski uzgoj šuma je tek tada opravdano, ako svuda, a naročito
u srednjoevropskoj regiji bude — u razumnim granicama — potpuno prihvaćena i
energično provedena misao šumskog gospodarstva u vezi s prirodom«. Pisci se nadaju,
da ćemo tako doći do podvostručene drvne mase.


Prof. Rubner dao je ovim djelom znatan prilog uzgoju evropskih šuma, kojima
je obratio posebno pažnju i u četvrtom izdanju .svoga standardnog djela: »Die pflanzengeografischen
Grundlagen des Waldbaues«, koje je također izašlo godine 1953.
Uvažujući u punoj mjeri rezultate novijih biljnosocioloških istraživanja Braun-Blanqueta,
Klike, Szafera, Pawlowskoga, Borze, Tüxena, Moora, Oberdorfera i brojnih drugih
istraživača povezao je Rubner svoje golemo šumarsko znanje i iskustvo sa suvremenim
botaničkim strujanjima, slično kao što su Klapp i drugi svjetski prvaci livadarstva
i pašnjaštva prihvatili rezultate nove botaničke znanosti. Nama je naročito
drago, da su i naša suvremena istraživanja naišla kod Rubnera na puno razumijevanje
i priznanje. Prof. Dr. Ivo Horvat


L´ELECTRICITĆ DANS LES INDUSTRIES DU BOIS — I. Collardet — M. Willart
— J. Besset — R. Gautheret, Paris, 1950, s. 102.
Ova mala knjižica ima zadatak da ukratko prikaže značenje i primjenu elektriciteta
u industriji drveta.


U prvom dijelu dan je kratak prikaz historijskog razvoja, značenja i klasifikacije
drvne industrije te pojedinih operacija kod prerade drveta. Po mišljenju autora
cijelo područje mehaničke prerade drveta moglo bi se podijeliti u četiri glavna sektora:
a) mehanička prerada u užem smislu, b) proizvodnja pokućstva, c) građevinarstvo
i d) proizvodnja kola, karoserija, brodova i aviona.